Siaradom â dau gyn-gystadleuwr Adeiladu Sgiliau am sut beth yw cymryd rhan yng nghystadleuaeth sgiliau adeiladu fwyaf y DU.

Ydych chi erioed wedi meddwl pa mor dda ydych chi am yr hyn rydych chi’n ei wneud?

Wel nawr, fe allwch chi ddarganfod yr ateb! Adeiladu Sgiliau yw cystadleuaeth sgiliau fwyaf, a mwyaf sefydledig, y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid adeiladu, sy’n cynnwys 10 o grefftau, o osod brics i wneud dodrefn a chabinetau.

SkillBuild: Challenge yourself and change your life

Cymerwch y prawf eithaf!

Rydyn ni’n chwilio am yr unigolion ifanc mwyaf addawol i brofi eu cymeriad a’u gallu technegol mewn prawf yn erbyn ei gilydd a’r cloc. Byddwch yn brwydro am gyfle i sicrhau lle yn nigwyddiad tri diwrnod Rownd Derfynol Genedlaethol Adeiladu Sgiliau’r DU

Ac nid dyna’r cyfan. Bydd y perfformwyr gorau yn mynd ymlaen i gystadlu’n rhyngwladol yn EuroSkills St Petersburg (Rwsia) 2022 a WorldSkills Lyon 2023 am gyfle i gael eu coroni’n bencampwr y byd!

Byddwch gystal ag y gallwch chi fod

Nid y clod o ennill yw’r unig beth yn y fantol. Mae cymryd rhan yn gyfle gwych i hogi eich sgiliau, ymarfer technegau newydd a meithrin eich hunanhyder.

Mae’n edrych yn dda ar eich CV hefyd – gan eich gwneud yn fwy cyflogadwy ac yn fwy abl i gael cleientiaid os byddwch yn dechrau busnes.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni am hyn. Beth am glywed gan ddau o bobl sy’n dweud bod Adeiladu Sgiliau wedi newid eu bywydau.

SkillBuild: Challenge yourself and change your life

“Newidiodd Adeiladu Sgiliau ein bywydau!”

Mi wnaeth Sandie Webster, peintiwr ac addurnwr, a Conor Willmott, saer coed a asiedydd, gymryd rhan yn y gystadleuaeth Adeiladu Sgiliau yn fuan ar ôl dechrau adeiladu.

Nid oedd ganddyn nhw unrhyw syniad y byddai’n cael effaith mor gadarnhaol arnynt. Mi ddywedon ni wrthym sut y newidiodd Adeiladu Sgiliau eu bywydau.

Sut wnaethoch chi fynd i’r maes adeiladu?

Sandie: “Drwy ddamwain! Pan adawes i’r ysgol, fe wnes i weithio mewn ystafell arddangos ddylunio. Yna fe wnes i gymryd amser o’r gwaith i ddechrau teulu. Dwy ferch a chwe blynedd yn ddiweddarach, roeddwn i eisiau mynd yn ôl i weithio, gan wneud rhywbeth creadigol gyda fy nwylo.

“Mi wnes i ystyried trin gwallt, ond wedyn roedd addurno yn ymddangos yn llawer mwy addas i fy nghefndir dylunio, felly es i i’r coleg i wneud diploma mewn peintio ac addurno. Roeddwn i’n gwybod yn syth mai dyma’r peth iawn i mi.”

Conor: “Mae fy nhad yn saer coed ac wedi bod yn dysgu’r grefft i mi ers pan oeddwn i’n 6 oed. Pan es i i’r coleg, sylweddolais fy mod yn eithaf da a llwyddais i gwblhau fy holl fodiwlau yn ystod yr wythnosau cyntaf! Dywedodd yr athrawon y dylwn ddilyn prentisiaeth yn lle hynny.”

Pam wnaethoch chi gystadlu yn Adeiladu Sgiliau?

Sandie: “Chwe mis ar ôl i mi ddechrau ar fy nghwrs peintio ac addurno, fe gawsom gystadleuaeth fewnol yn y coleg i ddewis ymgeiswyr ar gyfer Adeiladu Sgiliau. Fe wnes i’n dda, a chefais fy enwebu ar gyfer y rowndiau rhanbarthol.”

Conor: “Roedd fy sgiliau gwaith coed ac asiedydd wedi gwneud argraff fawr ar fy nghyflogwr cyntaf ac roedd yn meddwl y dylwn i gymryd rhan mewn rhyw fath o gystadleuaeth. Gofynnodd e i fy rheolwr prentisiaethau, a ddywedodd wrtho am Adeiladu Sgiliau.”

SkillBuild: Challenge yourself and change your life

Sut wnaethoch chi baratoi a beth oedd yn rhaid i chi ei wneud?

Sandie: “Fe wnes i barhau gyda fy nghwrs ac ymarfer ar fy mhen fy hun. Mewn ffordd, roedd gen i fantais yn barod o’m profiad dylunio a gan fy mod i ychydig yn hŷn na’r cystadleuwyr eraill.

“Rydw i’n gwybod sut mae trefnu fy amser a threfnu tasg, sy’n bwysig iawn yn y gystadleuaeth.

“Mae’n rhaid i chi wneud ychydig o bopeth – papuro waliau, haenu, glosio, gwneud yn siŵr bod y gorffeniad yn berffaith – ac maen nhw’n aml yn cynnwys rhywbeth annisgwyl!”

Conor: “Fe wnes i hyfforddiant ychwanegol yn benodol ar gyfer y gystadleuaeth. Roedd yn wych cael y cyfle i gynyddu fy ngwybodaeth.

“Yn y gystadleuaeth, rydych chi’n cael 6 awr i greu rhywbeth o luniad, fel ffrâm siâp tŷ.

“Mae hyn yn golygu gwneud bwrdd gwialen – lluniad ar raddfa lawn o’r dyluniad rydych chi’n ei fapio’n uniongyrchol i’r pren cyn ei dorri. Fel arfer, mae’n rhaid i chi ddefnyddio offer llaw yn bennaf yn hytrach nag offer pŵer.”

Felly, beth ddigwyddodd yn y gystadleuaeth?

Sandie: “Wel, a dweud y gwir, fe wnes i gymryd rhan yn y gystadleuaeth 3 gwaith! Mi gyrhaeddes i’r rownd derfynol genedlaethol y ddau dro cyntaf, ond nid y 3 uchaf.

SkillBuild: Challenge yourself and change your life

Yn 2013, fy mlwyddyn Lefel 3, fe wnes i gyrraedd y rownd genedlaethol, a llwyddo i ennill! Fi oedd y fenyw gyntaf erioed i ennill rownd derfynol Adeiladu Sgiliau mewn unrhyw gategori.

“Roedd hyn yn yr NEC yn Birmingham. Mae gweithio o flaen torf mor enfawr yn ddigon dychrynllyd – mae’n rhaid i chi ganolbwyntio go iawn. Ond am wefr!”

Conor: “Yn fy mlwyddyn gyntaf yn y rownd ranbarthol, bu’n rhaid i mi ymuno â chystadleuwyr hŷn ar Lefel 3, a oedd wedi cael dwy flynedd yn fwy o hyfforddiant na mi. Fe wnes i ennill beth bynnag, ac fe wnes i’n dda yn y rownd genedlaethol.

“Cyrhaeddais rownd genedlaethol Adeiladu Sgiliau’r flwyddyn ganlynol (2015) hefyd, ac roedd rhaid i mi wneud casment gwrth-storm, sy’n rhywbeth rwyf wedi’i wneud droeon.

“Fe wnes i hyn hanner diwrnod yn gynnar, felly gofynnodd y beirniaid i mi eu helpu i greu bwrdd llwybrydd ar gyfer gweddill y gystadleuaeth.

“Ac fe enilles i! Cefais fy newis ar gyfer Carfan y DU, ac yn EuroSkills 2016 yn Sweden, fe wnes i fethu’r cyfle i gael medal rhagoriaeth o 1 pwynt yn unig. Fe wnaeth hynny fy ysgogi i ymarfer yn galetach.

“Yna, enillais gystadleuaeth profion pwysedd rhyngwladol yn erbyn Awstralia a chystadlu wedyn yn GlobalSkills yn Awstralia.

“Yn anffodus, yn WorldSkills 2017 yn Abu Dhabi yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, cefais wenwyn bwyd cyn y gystadleuaeth. Roeddwn i’n sâl iawn, yn wyn fel y galchen, ond mi wnes i ddal ati i gystadlu. Fe enillais fedal rhagoriaeth, ond dyna oedd diwedd y daith.”

SkillBuild: Challenge yourself and change your life

Beth wnaeth eich llwyddiant ei wneud i chi?

Sandie: “Rhoddodd ennill y rownd derfynol genedlaethol yr hyder i mi ddechrau busnes peintio ac addurno fy hun – ac aeth y wobr ariannol tuag at brynu gerbyd. Mae’n mynd yn dda iawn.

“Mae’n sicr wedi codi fy mhroffil hefyd. Gofynnodd Crown Paint i mi arddangos ar eu cyfer a gwnaeth Ciret fi yn brif addurnwr, a theithiais o amgylch y wlad yn gwneud sioeau. Mae’n wych bod yn fodel rôl!

“Yn 2017, gofynnwyd i mi fod yn feirniad cystadleuaeth hefyd, y fenyw gyntaf erioed i gael y dasg. Rydw i wrth fy modd yn helpu cystadleuwyr i beidio â chynhyrfu a rhoi anogaeth iddyn nhw.

“Ac rydw i wrth fy modd yn beirniadu, yn gwirio afloywder y paent, y llinellau a’r gwahanol dechnegau. Mae yna rywbeth newydd bob amser, a rhaid i bopeth fod yn union i’r milimetr.”

Conor: “Mae ennill wedi rhoi cymaint mwy o hyder i mi, 10 gwaith yn fwy nag o’r blaen! Roeddwn i’n arfer bod yn blentyn bach swil, yn cuddio yn y gweithdy. Erbyn hyn, rydw i’n ddi-flewyn-ar-dafod ac yn hapus yn siarad o flaen torf.

Rydw i nawr yn gwybod fy mod i’n dda iawn am yr hyn rydw i’n ei wneud – un o’r seiri coed gorau yn y wlad.

“Ar ôl i mi orffen cystadlu, sefydlais fy musnes fy hun ac rydw i’n cael digonedd o waith. Mae cleientiaid yn Gwglo fy enw ac yn dweud, ‘Ti yw hwn?! Waw!’ Maen nhw’n gwybod fy mod i’n mynd i fod yn dda. Mae fel sêl ansawdd.

“Rydw i’n feirniad Adeiladu Sgiliau nawr, mae’n debyg mai fi yw’r un ieuengaf, a minnau’n 21 oed! Rydw i’n gwirio’r mesuriadau, ansawdd yr uniadau a’r gorffeniad. Mae gen i hawl i roi cyngor iddyn nhw, ond heb roi ateb iddyn nhw! 

“Rydw i eisiau cymryd prentis fy hun a’u hyfforddi ar gyfer cystadlaethau. Rwy’n gobeithio y byddan nhw’n mynd mor bell ag y gwnes i.”

Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried cystadlu yn Adeiladu Sgiliau?

Sandie: “Rhowch gynnig arni yn sicr! Mae’n brofiad gwych a bydd yn rhoi hyder i chi weithio dan bwysau. Fe wnes i gwrdd â chymaint o bobl anhygoel yn y cystadlaethau ac rydw i wedi dysgu cymaint.

“Ac mae’n rhoi cymaint o foddhad i chi pan fyddwch chi’n gorffen – byddwch chi’n teimlo fel enillydd beth bynnag sy’n digwydd.

“Dwi ond yn difaru na wnes i gymryd rhan yn gynt! Roeddwn i’n rhy hen i gystadlu yn EuroSkills a WorldSkills.”

Conor: “Ewch amdani heb os! Allwch chi ond gwneud eich gorau, a gall fod yn hwb enfawr i’ch hyder. Os wnewch chi’n dda, byddwch yn gwybod eich bod yn dda iawn, ond mae’n brofiad gwych y naill ffordd neu’r llall.”

SkillBuild: Challenge yourself and change your life
SkillBuild: Challenge yourself and change your life
SkillBuild: Challenge yourself and change your life
SkillBuild: Challenge yourself and change your life

Lluniau diolch i WorldSkills UK