Fe wnaethom siarad â dau gyn-gystadleuydd Adeiladu Sgiliau ynglŷn â sut beth yw cymryd rhan yng nghystadleuaeth adeiladu fwyaf y DU.

Ydych chi erioed wedi tybio pa mor dda ydych chi mewn gwirionedd â'r hyn rydych chi'n ei wneud?

Wel nawr gallwch chi! Adeiladu Sgiliau yw cystadleuaeth sgiliau mwyaf a mwyaf hirhoedlog y DU ar gyfer hyfforddeion a phrentisiaid y diwydiant adeiladu, sy'n cwmpasu 10 crefft, o osod briciau i wneud dodrefn a chabinetau.

Conor Willmott

Safwch y prawf eithaf!

Rydym yn chwilio am yr unigolion ifanc mwyaf addawol i brofi eu gallu a'u cymeriad technegol yn erbyn ei gilydd a'r cloc. Byddwch yn brwydro am gyfle i gael lle yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol Adeiladu Sgiliau'r DU.

Ac nid yw'n stopio yno. Bydd y perfformwyr gorau yn mynd ymlaen i gystadlu'n rhyngwladol yn EuroSkills Graz (Awstria) 2020, a WorldSkills Shanghai 2021 i gael cyfle i gael eu coroni'n bencampwr y byd!

Byddwch y gorau y gallwch chi fod

Nid yw'n ymwneud â gogoniant ennill yn unig. Mae cymryd rhan yn gyfle gwych i hogi'ch sgiliau, ymarfer technegau newydd ac adeiladu eich hunanhyder.

Mae'n edrych yn dda ar eich CV hefyd - gan eich gwneud chi'n fwy cyflogadwy ac yn gallu cael cleientiaid yn well os ydych chi'n mynd i fyd busnes.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni amdano. Gadewch i ni glywed gan ddau unigolyn sy'n dweud bod Adeiladu Sgiliau wedi newid eu bywydau.

Sandie Webster

“Newidiodd Adeiladu Sgiliau ein bywydau!”

Fe wnaeth Sandie Webster, paentiwr ac addurnwr, a Conor Willmott, saer ac asiedydd, gymryd rhan yn y gystadleuaeth Adeiladu Sgiliau ychydig ar ôl dechrau yn y diwydiant adeiladu.

Nid oedd ganddynt unrhyw syniad y byddai'n cael effaith gadarnhaol enfawr arnynt. Fe wnaethant ddweud wrthym sut y gwnaeth Adeiladu Sgiliau newid eu bywydau.

Sut wnaethoch chi ddod i mewn i'r diwydiant adeiladu?

Sandie: “Roedd yn ddamweiniol! Pan adewes i'r ysgol fe wnes i weithio mewn ystafell arddangos ddylunio. Yna fe wnes i gymryd amser i ffwrdd i ddechrau teulu. Dwy ferch a chwe blynedd yn ddiweddarach, roeddwn i am fynd yn ôl i'r gwaith, gan wneud rhywbeth creadigol gyda fy nwylo.

“Roeddwn i'n meddwl am drin gwallt, ond yna roedd addurno yn ymddangos yn llawer mwy addas i cefndir dylunio, felly es i i'r coleg i wneud diploma mewn paentio ac addurno. Roeddwn i'n gwybod ar unwaith mai hwn oedd y peth iawn i mi.”

Conor: “Mae fy nhad yn saer ac yn y bôn mae wedi bod yn addysgu'r grefft i mi ers pan oeddwn i'n 6 oed. Pan es i i'r coleg fe wnes i sylweddoli fy mod mewn gwirionedd yn eithaf da a llwyddes i i gwblhau fy modiwlau i gyd yn yr ychydig wythnosau cyntaf! Dywedodd yr athrawon y dylwn i wneud prentisiaeth yn lle.”

Pam wnaethoch chi gystadlu yn Adeiladu Sgiliau?

Sandie: “Chwe mis ar ôl fy nghwrs paentio ac addurno, fe gawson ni gystadleuaeth fewnol yn y coleg i ddewis ymgeiswyr ar gyfer Adeiladu Sgiliau. Fe wnes i'n dda yn honno ac fe ges i fy nghyflwyno ar gyfer y rowndiau rhanbarthol.”

Conor: “Fe wnaeth fy sgiliau gwaith saer a gwaith asiedydd argraff fawr ar fy nghyflogwr cyntaf ac roedd e'n credu y dylwn i gymryd rhan mewn rhyw fath o gystadleuaeth. Gofynnodd e i fy rheolwr prentisiaeth, a ddywedodd wrtho am Adeiladu Sgiliau.”

Conor Willmott

Sut wnaethoch chi baratoi a beth oedd rhaid i chi ei wneud?

Sandie: “Fe wnes i barhau gyda fy nghwrs gan ymarfer ar fy mhen fy hun. Mewn ffordd, roedd gen i fantais eisoes o'm profiad dylunio a'r ffaith fy mod i ychydig yn hŷn na'r cystadleuwyr eraill.

“Dw i'n gwybod sut i drefnu fy amser a threfnu tasg, sy'n bwysig iawn yn y gystadleuaeth.

“Mae'n rhaid i chi wneud ychydig o bopeth - papuro waliau, haenu, sgleinio, gwneud yn siŵr bod y gorffeniad yn y fan a'r lle - ac yn aml maen nhw'n cyflwyno syrpreis!”

Conor: “Fe wnes i hyfforddiant ychwanegol yn benodol ar gyfer y gystadleuaeth. Roedd yn wych cael y cyfle i ddyfnhau fy ngwybodaeth.

“Yn y gystadleuaeth, rydych chi'n cael 6 awr i wneud rhywbeth o luniad, megis ffrâm ar siâp tŷ.

“Mae hyn yn cynnwys gwneud bwrdd gwialen - lluniad graddfa lawn o'r dyluniad rydych chi'n ei fapio'n uniongyrchol i'r pren cyn ei dorri. Fel arfer mae'n rhaid i chi ddefnyddio offer llaw yn bennaf yn hytrach nag offer pŵer. ”

Felly, beth ddigwyddodd yn y gystadleuaeth?

Sandie: “Wel, mewn gwirionedd, cymeres i ran yn y gystadleuaeth 3 gwaith! Y ddwy waith gyntaf llwyddais i gyrraedd y rowndiau terfynol cenedlaethol, ond nid y 3 uchaf.

Sandie Webster

Yn 2013, fy mlwyddyn Lefel 3, fe wnes i nid yn unig lwyddo i gyrraedd y rowndiau terfynol cenedlaethol, ond fe wnes i ennill! Fi oedd y fenyw gyntaf erioed i ennill rownd derfynol Sgiliau Adeiladu mewn unrhyw gategori.


“Roedd yn yr NEC yn Birmingham. Mae mor arteithiol yn gweithio o flaen torf mor enfawr - mae'n rhaid i chi wir ganolbwyntio. Ond dyna wefr! ”

Conor: “Yn fy mlwyddyn gyntaf ar gyfer y rowndiau rhanbarthol, roedd rhaid i mi ymuno â'r rhai hŷn ar Lefel 3, a oedd wedi cael dwy flynedd o hyfforddiant yn fwy na fi. Fe wnes i ennill beth bynnag, ac fe wnes i'n dda yn y rowndiau cenedlaethol.

“Fe lwyddais i gyrrraedd y rowndiau cenedlaethol Sgiliau Adeiladu yn y flwyddyn ddilynol (2015) hefyd, ac roedd rhaid i mi wneud casment gwrth-storm, sy'n rhywbeth dw i wedi'i wneud lawer, lawer o weithiau.

“Fe wnes i ef hanner diwrnod yn gynnar, felly gofynnodd y beirniaid i mi eu helpu i wneud bwrdd llwybrydd ar gyfer gweddill y gystadleuaeth.

“Ac fe wnes i ennill! Fe ges i fy newis ar gyfer Sgwad y DU, ac yn EuroSkills 2016 yn Sweden, fe wnes i fethu ag ennill medal rhagoriaeth gan 1 pwynt yn unig. Fe wnaeth hyn fy ysgogi i hyfforddi yn galetach.

“Yna enillais gystadleuaeth prawf pwysau rhyngwladol yn erbyn Awstralia a chystadleuaeth yn ôl yn GlobalSkills yn Awstralia.

“Yn anffodus yn y WorldSkills 2017 yn Abu Dhabi yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig, fe ges i wenwyn bwyd ychydig cyn y gystadleuaeth. Roeddwn i'n sâl iawn, yn wyn fel y galchen, ond fe wnes i ddal i gystadlu. Fe wnes i ennill medal rhagoriaeth, ond dyna'r diwedd ar bethau.”

Conor Willmott

Beth wnaeth eich llwyddiant drosoch chi?

Sandie: “Fe wnaeth ennill y rowndiau cenedlaethol roi'r hyder i mi ddechrau fy musnes paentio ac addurno fy hun - ac fe gyfrannodd y wobr ariannol tuag at gerbyd. Mae'n mynd yn dda iawn.

“Yn bendant, fe wnaeth godi fy mhroffil hefyd. Gofynnodd Crown Paints i mi arddangos ar eu rhan a gwnaeth Ciret fi yn brif addurnwr, gan deithio o amgylch y wlad yn gwneud sioeau. Mae'n wych bod yn fodel rôl!

“Yn 2017, gofynnwyd i mi hefyd fod yn feirniad cystadleuaeth, yr un benywaidd cyntaf erioed. Dw i wrth fy modd yn helpu cystadleuwyr i gadw'n ddigynnwrf ac yn rhoi cefnogaeth iddyn nhw.

“A dw i wrth fy modd yn beirniadu, gan wirio didreiddedd y paent, y llinellau, yr holl dechnegau gwahanol. Mae rhywbeth newydd bob tro a rhaid i bopeth fod yn union i'r milimedr. ”

Conor: “Mae ennill wedi rhoi cymaint o hyder i mi, 10 gwaith yn fwy nag o'r blaen! Roeddwn i'n arfer bod yn blentyn bach swil, yn cuddio yn y gweithdy. Nawr dw i'n ddi-flewyn-ar-dafod ac yn hapus wrth siarad â thyrfa.

Dw i nawr yn gwybod fy mod i'n wirioneddol dda am yr hyn dw i'n ei wneud - un o'r seiri dodrefn gorau yn y wlad.


“Pan roddes i'r gorau i gystadlu, fe wnes i sefydlu fy musnes fy hun ac mae gen i ddigon o waith. Mae cleientiaid yn Gwglo fy enw ac yn dweud, ‘Ai chi yw hyn ?! Wow!’ Maen nhw'n gwybod y bydda i'n dda. Mae fel sêl ansawdd.

“Dw i'n feirniad Sgiliau Adeiladu nawr, yn ôl pob tebyg yr un ieuengaf yn 21 oed! Dw i'n gwirio'r mesuriadau, ansawdd yr uniadau a'r gorffeniad. Fe ganiateir i mi eu cynghori ond nid rhoi ateb iddyn nhw!

“Dw i am gymryd prentis fy hun a'u hyfforddi nhw ar gyfer cystadlaethau. Dw i'n gobeithio y byddan nhw'n cyrraedd mor bell â fi.”

Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried cymryd rhan yn Sgiliau Adeiladu?

Sandie: “Rhowch gynnig arni yn bendant! Mae'n brofiad gwych a bydd yn rhoi hyder i chi weithio dan bwysau. Fe wnes i gyfarfod â chymaint o bobl anhygoel yn y cystadlaethau a dw i wedi dysgu cymaint.

“Ac mae mor foddhaol pan fyddwch chi'n gorffen - byddwch chi'n teimlo fel enillydd beth bynnag fydd yn digwydd.”

“Ond drueni na wnes i gymryd rhan ynghynt! Roeddwn i'n rhy hen i gystadlu yn EuroSkills a WorldSkills. ”

Conor: “Ewch amdani yn sicr! Gallwch chi ond ceisio a gall fod yn hwb enfawr i'ch hyder. Os gwnewch chi'n dda, byddwch chi'n gwybod eich bod yn dda iawn, ond y naill ffordd neu'r llall mae'n brofiad gwych.”

Conor Willmott
Sandie Webster
WorldSkills
SkillBuild
Delwedd trwy garedigrwydd WorldSkills UK