Ydych chi'n berson ifanc yn y diwydiant adeiladu? Ydych chi wedi goresgyn rhwystrau i gwblhau eich hyfforddiant neu gael swydd er gwaethaf pob tebygolrwydd? Os felly, mae YouthBuild UK am glywed gennych!

Ers 1999, mae Gwobrau Adeiladwr Ifanc y Flwyddyn wedi dathlu llwyddiannau pobl ifanc yn y diwydiant adeiladu sydd wedi wynebu llawer o rwystrau a'u goresgyn er mwyn dilyn gyrfa yn y diwydiant.

Y categorïau

Gellir cystadlu mewn dau gategori:

 • Pobl ifanc 14–18 oed sy'n dal mewn addysg neu hyfforddiant (gan gynnwys prentisiaid)
 • Pobl ifanc 18–24 oed sydd mewn cyflogaeth neu hyfforddiant

Y wobr

Bydd pob cystadleuydd ar y rhestr fer yn cael tystysgrif a thalebau ar gyfer prynu offer.

Bydd enillydd y categori 18-24 oed yn cael hyd at £1,500 (gan gynnwys offer), a bydd y sawl sy'n dod yn ail yn cael £750 (gan gynnwys offer).

Bydd enillydd y categori 14-18 oed yn cael gwobr o hyd at £750 (gan gynnwys offer) a bydd ei ysgol/coleg/darparwr hyfforddiant yn cael offer gwerth hyd at £500.

Y dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw dydd Gwener 29 Gorffennaf 2016 a bydd angen i chi lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen gais er mwyn cystadlu.

Ambell awgrym defnyddiol ar gyfer gwneud cais

 • Mae angen i'r cais gael ei gwblhau gan yr hyfforddai/adeiladwr ifanc ei hun
 • Dylid cynnwys unrhyw rwystrau personol neu broffesiynol y bu'n rhaid i chi eu goresgyn
 • Y cynnydd rydych wedi'i wneud
 • Beth rydych wedi'i gyflawni yn bersonol
 • Pa gymwysterau rydych wedi'u hennill neu'n gweithio tuag atynt

Dylech gynnwys y canlynol:

 • Byddai ychydig o wybodaeth am eich cefndir cyn i chi ymuno â'r prosiect yn wych, gan gynnwys y peth diwethaf i chi weithio arno
 • Y gwaith rydych yn ei wneud ar hyn o bryd a'r hyn rydych yn ei fwynhau amdano
 • Y peth mwyaf gwerth chweil am y prosiect yn eich barn chi. Gallai fod yn rhywbeth sydd wedi digwydd i chi neu'n rhywbeth rydych wedi'i gyflawni
 • Sut mae gwaith tîm o fudd i chi yn eich barn chi, a chofiwch gynnwys enghreifftiau o hyn hefyd
 • Yr hyn rydych wedi'i gyflawni (fel NVQs, SVQs neu dystysgrifau eraill) – ni fydd hyn yn effeithio ar y penderfyniad, ond mae'n ein helpu i ddod i'ch adnabod yn well
 • Pa rwystrau rydych wedi gorfod eu goresgyn er mwyn cyrraedd ble rydych chi heddiw. Nod y wobr hon yw dathlu rhywun sydd wedi cyflawni rhywbeth gwych ac wedi wynebu heriau yn uniongyrchol

Bydd angen i chi ofyn i'ch athro/athrawes/cyflogwr/rheolwr hyfforddiant helpu gyda'r cais hefyd, gan fod angen iddo/iddi ysgrifennu am y canlynol:

 • Pa hyfforddiant neu waith rydych wedi'i wneud gydag ef/hi
 • Eich agwedd ar y safle/yn y coleg, sut rydych wedi cydweithio ag eraill ac unrhyw beth arall sy'n profi eich bod yn adeiladwr ifanc eithriadol
 • Unrhyw rwystrau y mae'n ymwybodol eich bod wedi'u goresgyn hefyd

Y camau nesaf

Rydych bellach yn gwybod popeth sydd angen ei wybod, felly nawr mae'n amser gwneud cais!

Ewch i wefan YouthBuild UK a lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer eich categori oedran, cwblhewch eich adrannau chi a gofynnwch i'ch athro/athrawes/cyflogwr/rheolwr hyfforddiant gwblhau ei adrannau ef/ei hadrannau hi hefyd.

Ar ôl cwblhau eich cais, anfonwch ef ar ffurf dogfen Word neu PDF drwy e-bost i awards@ybuk.org

Sicrhewch ei fod yn cyrraedd erbyn dydd Gwener 29 Gorffennaf!

Pob lwc!