Mae mwy o bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn dewis gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu ac yn llwyddo.

Mae hyn yn newyddion da i gyflogeion, yn ogystal â'r diwydiant ar y cyfan. Mae mwy o amrywiaeth yn rhoi cylch rhinweddol ar waith, gan wneud cwmnïau'n fwy deniadol i ystod ehangach o unigolion talentog.

Mae'r un cwmnïau'n dod yn fwy deniadol i gleientiaid ac yn fwy cystadleuol hefyd, oherwydd bod eu cwsmeriaid yn cael eu cynrychioli'n well.

Gall eu gweithluoedd ddefnyddio mwy o brofiadau a safbwyntiau ehangach er mwyn creu syniadau gwell a symud ymlaen yn gyflymach.

Wynebu'r heriau

Serch hynny, gellid gwneud mwy i wella cynrychiolaeth BME yn y diwydiant adeiladu – gan gynnwys newid canfyddiadau am yr hyn mae'r diwydiant yn ei gynnwys.

Bydd angen atgyweiriadau i'r ‘bibell sy'n gollwng’, lle nad yw nifer sylweddol o bobl BME yn symud o hyfforddiant i waith. Mae'r ffenomen yn awgrymu eu bod yn dod ar draws rhwystrau i gyflogaeth neu'n gadael y diwydiant oherwydd nad yw eu rhagolygon yn ddigon deniadol.

A bydd angen torri'r ‘nenfwd gwydr’ a all atal pobl BME dalentog rhag symud ymlaen i'r rolau uchaf.

Mae llawer o gwmnïau eisoes yn gweithredu, gan roi polisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth cadarn a chynlluniau ar waith i gefnogi staff BME. Mae gan eraill raglenni hyfforddiant carlam ac maent yn cynnig cyrsiau rheoli ac arwain pwrpasol i unigolion sy'n dangos potensial.

Llwyddiant gweladwy

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae rhai o adeiladau mwyaf eiconig y DU wedi dod o fyrddau arlunio penseiri BME, er gwaethaf y ffaith mai dim ond tua 6% o'r rhai sydd yn y proffesiwn sy'n dod o gefndiroedd BME.

Er enghraifft, roedd llinellau a chromliniau trawiadol Canolfan Ddyfrol Llundain, a adeiladwyd ar gyfer Gemau Olympaidd 2012, yn gynnyrch meddwl y ddiweddar Fonesig Zaha Hadid, y pensaer Prydeinig-Iracaidd, a'i thîm, sydd wedi dylunio rhai o'r adeiladau cyhoeddus enwocaf ledled y byd.

Roeddent hefyd yn gyfrifol am Amgueddfa Glan yr Afon yn Glasgow, a agorodd yn 2011 a chael clod gan bawb. Enillodd Wobr Amgueddfa Ewropeaidd y Flwyddyn yn 2013 ac mae'n denu llawer mwy na miliwn o ymwelwyr y flwyddyn, gan ei gwneud yn un o'r atyniadau mwyaf poblogaidd yn yr Alban.

Enillodd y Fonesig Zaha wobr uchaf pensaernïaeth, Gwobr Stirling, ddwywaith, a hi yw'r unig fenyw sydd wedi ennill y Fedal Aur Frenhinol sydd, ers 1848, wedi'i dyfarnu i'r penseiri gorau a mwyaf dylanwadol yn y byd.

Un o'r lleill sydd ar flaen y gad yw Syr David Adjaye, pensaer Prydeinig-Ghanaidd. Yn ogystal â bod yn ddyluniwr y flwyddyn yn 2011 a chael OBE am wasanaethau i bensaernïaeth Brydeinig ac urdd marchog yn 2017, cafodd ei enwi'n unigolyn du mwyaf dylanwadol Prydain.

Mae ei waith yn cynnwys Amgueddfa Hanes a Diwylliant Affricanaidd America y Smithsonian yn Washington DC a Whitechapel Idea Store, sef adeilad cymunedol blaen gwydr cain yn nwyrain Llundain.

A Simone de Gale, enillydd pensaer y flwyddyn yng Ngwobrau Merched yn y Diwylliant Adeiladu 2017, a oedd yn gwybod ers oedd yn 10 oed ei bod am fod yn bensaer. Roedd ei thad-cu'n bensaer adnabyddus yn Jamaica, ac mae aelodau eraill o'i theulu hefyd yn gweithio yn y diwydiant adeiladu.

Mewn du a gwyn yn y ffabrig

Mae hanes BME hefyd yn rhwym wrth amgylchedd adeiledig Prydain sydd, ers cannoedd lawer o flynyddoedd, wedi dal straeon miliynau o bobl ar yr ynys hon a ledled y byd y mae ganddynt gysylltiadau ag ef.

Mae henebion a cherfluniau ledled y wlad yn brawf o gyd-orffennol, gan gynnwys nifer ohonynt y rhoddwyd statws rhestredig iddynt yn ddiweddar yn gydnabyddiaeth o'u pwysigrwydd i hanes pobl dduon.

Maent yn cynnwys penddelw Nelson Mandela y tu allan i Neuadd yr Ŵyl Frenhinol, a'r tirnod o'r 1980au, Canolfan Hamdden Brixton, ill dwy yn Llundain.

Dylanwadau amlddiwylliannol

Prin yw'r rhai sy'n ei sylweddoli, ond mae un o'r nodweddion pensaernïol mwyaf blaenllaw a ddefnyddir mewn mynwentydd, henebion, ac fel gosodiad canol mewn rhai o blastai godidocaf y wlad, megis Kingston Lacy yn Dorset, yn tarddu o Affrica.

Defnyddiwyd yr obelisg, sydd fel pyramid hirfain, gan yr hen Eifftiaid wrth fynedfeydd temlau. Mae Nodwydd Cleopatra, tirnod hynaf Llundain o bell ffordd, yn un obelisg o'r fath ac, mewn gwirionedd, mae'n rhagflaenu'r frenhines enwog o'r un enw o bron 1,500 o flynyddoedd.

Ac, yn llawer agosach at y presennol, mae teml Hindŵaidd draddodiadol gyntaf Ewrop yn sefyll yn Neasden, gogledd-orllewin Llundain.

Pan gafodd ei hadeiladu yn 1995, hon hefyd oedd y deml Hindŵaidd fwyaf y tu allan i India, yn cynnwys bron 5,000 tunnell o galchfaen a marmor, yn ogystal â 4,500 tunnell o goncrit yn ei sylfaen 6 throedfedd o drwch.

Gyda chymorth tîm o 1,526 o gerflunwyr a seiri maen, dim ond dwy flynedd a gymerwyd i adeiladu cyfadeilad enfawr y deml.

Amrywiaeth yn y gweithlu

Mae'r diwydiant adeiladu'n gweithio'n well gyda gweithluoedd ethnig amrywiol. Yn ogystal â gwahardd gwahaniaethu, mae deddfwriaeth cydraddoldeb yn galluogi cyrff cyhoeddus i ddefnyddio prosesau caffael i annog amrywiaeth a chreu cyfleoedd i bobl BME.

Gallwch fod yn rhan o weithlu gwirioneddol amrywiol a chynhwysol gyda gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Mae cannoedd o swyddi a gyrfaoedd adeiladu cyffrous ar gael. Cewch wybod mwy gyda'n Porwr Gyrfaoedd neu rhowch gynnig ar ein cwis personoliaeth er mwyn cael syniad gwell o'r hyn a fyddai'n addas ar eich cyfer chi.