Prentisiaid yw enaid unrhyw gwmni

29 Chwefror 2016 gan Andrew Fordyce

Gadewais yr ysgol yn 16 oed a dechreuais ar fy mhrentisiaeth gwaith saer gyda Jim Darroch a Joe Allan.

Busnes bach iawn ydoedd ar y pryd, gydag ambell grefftwr, ond dysgais lawer o sgiliau ganddynt, ar y safle ac yn y gweithdy. Rydych yn magu hunanhyder dros y pedair blynedd mewn ffordd sy'n anodd ei wneud yn unrhyw le arall.

Nid oedd gennyf gefndir yn y diwydiant adeiladu, ond roeddwn bob amser wedi mwynhau gwaith coed yn yr ysgol. Roedd addysgu da ac athrawon a oedd yn llawn cymhelliant ac yn fodlon rhoi o'u hamser i'm hannog yn sicr yn help mawr.

Mae'r un peth yn wir gyda phrentisiaethau. Dyna pam rydym yn hoffi treulio amser yn gweithio gyda nhw, ac mae'n talu ar ei ganfed.

Bydd llawer o brentisiaid yn dod atom yn syth o ysgolion lleol. Bydd rhai ohonynt yn gwneud cais yn uniongyrchol i ni, neu weithiau bydd aelod o'r teulu neu rywun arall sy'n ein hadnabod.

Bydd eraill yn dod atom yn bersonol i roi CV i ni, neu i gael sgwrs. Mae'r math hwnnw o frwdfrydedd yn wych i'w weld.

Hyddysg

Gyda phrentisiaeth, rydych yn cael cyfle i ddangos i bobl ifanc sut rydych am iddynt weithio. Mae'n debyg i addysgu yn yr ystyr honno. Mae pethau wedi newid yn sylweddol ers i mi ddechrau ond nid yw'r sgiliau craidd hynny byth yn newid.

I mi, prentisiaid yw enaid unrhyw gwmni. Maent yn hyddysg mewn technoleg, ac mae hynny'n moderneiddio'r ffordd rydym yn gweithio.

Yn ddiweddar, gwnaeth rhai prentisiaid yma sefydlu tudalen Facebook Darroch & Allan ar ein cyfer. Mae hynny'n rhywbeth na fyddem byth wedi'i ystyried, a gwnaethon nhw benderfynu mynd ati i'w chreu ar eu liwt eu hunain. Mae'n arddangos ein prosiect ac mae wedi bod yn ffordd wych o gyrraedd mwy o bobl.

Os cewch y prentis iawn, cewch gyflogai medrus sy'n llawn cymhelliant, yn sicr. Dyna'r math o berson rydych am ei gyflogi.

Maent yn ymroi'n llwyr i'r gwaith ac mae hynny'n rhyddhau'r crefftwyr cymwysedig i wneud pethau eraill.

Hwb enfawr

Roeddem wrth ein bodd ein bod wedi ennill gwobr Cyflogwr y Flwyddyn i BBaChau yn ddiweddar. Roedd yn hwb enfawr i ni gael y math hwnnw o gydnabyddiaeth. Oni bai am ein prentisiaid, fydden ni ddim wedi cael ein henwebu!

Rwyf wedi dysgu dros y blynyddoedd y dylai unrhyw gyflogwr achub ar y cyfle i hyfforddi prentisiaid.

Ar ôl ychydig o amser, gallwch eu hanfon yn y bore i wneud tasg gan wybod y bydd yn cael ei wneud yn iawn. Mae'n eich galluogi i fwrw iddi gyda'r gwaith o redeg y busnes.

Mae llawer o'n prentisiaid yn symud ymlaen i ddechrau eu busnesau eu hunain yn yr ardal. Rydym yn cydweithio â rhai ohonynt ar ein prosiectau ein hunain, hyd yn oed. Mae bob amser yn braf eu gweld nhw a chael sgwrs i holi sut mae pethau.

Mae rhai yn gwneud yn dda iawn ac yn cyflogi dau neu dri o weithwyr yn ogystal â'u prentisiaid eu hunain. Mae hynny'n braf i'w weld bob amser, ac mae'n galonogol pan fyddant yn dod yn ôl atom fel hynny.