Mae'r diwydiant adeiladu yn esblygu drwy'r amser oherwydd datblygiadau o ran deunyddiau, technegau a dyluniadau. Wrth i newyddbethau cyfoes arwain at brosiectau arbennig o lwyddiannus, mae'r diwydiant adeiladu wedi profi bod y posibiliadau'n ddiddiwedd.

Wrth i chi feddwl am arloesi, efallai nad y diwydiant adeiladu yw'r sector cyntaf sy'n dod i'r meddwl. Ar wahân i stereoteipiau traddodiadol o ddynion canol oed yn gwisgo hetiau caled a siacedi fflworoleuol, mae mwy na thai brics a blociau o swyddfeydd gwydr dan sylw yn y diwydiant adeiladu.  Mae'r diwydiant adeiladu bob amser yn defnyddio technolegau a dyluniadau newydd i'w ddatblygu ei hun a'i weithwyr.

Agweddau cwmnïau adeiladu at arloesi

Dangosodd arolwg y Sefydliad Adeiladu Siartredig yn 2007 fod arloesi a chreadigrwydd yn cael eu hannog drwy grantiau, cydweithio, y gallu i gael gafael ar dechnolegau newydd a rhaglenni arloesi. Rhai o'r meysydd arloesi mwyaf poblogaidd oedd lleihau carbon, ynni cynaliadwy, gwell saernïo oddi ar y safle a hyfforddiant. Dywedodd 83% o gwmnïau fod arloesi yn bwysig iawn i ddyfodol y diwydiant adeiladu.

Felly, pa mor bell y mae'r diwydiant wedi dod ers hynny?

Adeiladau o'r radd flaenaf

Pinnacle@Duxton, Singapôr – cyfadeilad fflatiau o saith tŵr â hanner cant o loriau sydd wedi'u cysylltu â'i gilydd gan ddwy bont awyr sy'n cynnig golygfeydd gwych, cyfleusterau hamdden a ffordd o wacáu'r safle os bydd tân.

Manitoba Hydro Place, Canada – mae'r adeilad swyddfeydd hwn wedi'i ddylunio yn y fath ffordd sy'n golygu nad oes un arall yn y byd sy'n fwy effeithlon o ran ynni. Mae'n defnyddio 70% yn llai o ynni nag adeiladau traddodiadol o faint tebyg ac mae ganddo erddi gaeaf, systemau awyru a goleuo naturiol a system pwmpio gwres geothermol.

Canolfan Masnach y Byd, Bahrain – y nendwr arloesol hwn o fesurau lleihau ynni adnewyddadwy a goddefol yw'r cyntaf yn y byd i gael ei ddylunio gyda thyrbinau gwynt integredig. Mae'r ddau dŵr swyddfa, sy'n edrych fel hwyliau, yn cynnwys gwesty moethus a chanolfan siopa.

Deunyddiau dyfodolaidd

Brics sy'n amsugno llygredd, pierau arnofiol, concrid dargludol a dodrefn bioddiraddadwy. Mae rhai o'r deunyddiau adeiladu diweddaraf yn rhyfeddol. Yn aml, cânt eu creu yn sgil ymatebion penodol i bryderon ynghylch yr amgylchedd a diogelwch, a hynny drwy ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf a thechnegau adeiladu i ysgogi ffordd newydd o feddwl ac adeiladu. 

Argraffu 3D

Fel techneg gweithgynhyrchu, mae'n bosibl mai argraffu 3D fydd y dyfodol. Mae'n hollol ddigidol ac felly'n defnyddio dim papur o gwbl. Am ei fod yn fanwl gywir, nid oes unrhyw wastraff a bron dim angen i ail-wneud cynlluniau. Mae hefyd yn dod o hyd i'r dyluniadau mwyaf effeithlon i gwtogi ar ddeunyddiau.

Eleni, mae pont cerddwyr dur yn cael ei hargraffu yn Amsterdam, ac mae'r ystadau tai cyntaf a argraffwyd yn 3D yn cael eu treialu yn Tsieina.

Prosiectau adeiladu arloesol

Mae adroddiad Fforwm Economaidd y Byd a Grŵp Ymgynghori Boston, 'Shaping the Future of Construction', wedi tynnu sylw at y dulliau adeiladu newydd gorau. Mae'r rhain yn cynnwys @one Alliance, sef partneriaeth rhwng Anglian Water a'i gyflenwyr er mwyn iddynt gydweithio a manteisio ar gryfderau ei gilydd; a'r dull adeiladu "fflatpac" a ddatblygwyd gan grŵp BROAD yn Tsieina, sy'n gweithgynhyrchu rhannau oddi ar y safle ac yn gwella amser adeiladu, cost effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ynni.

Gyrfaoedd Arloesol

Mae'r newyddbethau hyn yn cynnig amrywiaeth enfawr o yrfaoedd cyffrous yn y diwydiant adeiladu, gan gynnwys delweddwyr 3D sy'n creu delweddau 3D ffoto-realistig o adeiladau arfaethedig, ecolegwyr sy'n astudio effaith gwaith adeiladu arfaethedig ar anifeiliaid a phlanhigion, a syrfewyr hydrograffig sy'n mapio arwynebeddau tanddwr y byd.

Chwiliwch am ragor o yrfaoedd blaengar yn y diwydiant adeiladu yn ein rhestr A-Z