Gwnaethom ofyn i dad Andy, sy'n weithiwr adeiladu, am ei farn ar yrfa ei fab yn y diwydiant adeiladu. Darllenwch isod i weld beth a ddigwyddodd!

Ai ymuno â'r diwydiant adeiladu oedd y dewis gyrfaol cywir i'ch mab, Andy, yn eich barn chi?

Ie, yn bendant. Ni fu ganddo erioed lawer o ddiddordeb mewn pynciau academaidd ond mae'n cael cymaint o foddhad o weithio yn y diwydiant adeiladu. Pe bawn i'n gallu rhoi'r boddhad swydd hwnnw mewn potel, byddwn yn gwneud miliynau. Mae pobl yn meddwl ei fod yn ddiwydiant budr, ond mewn gwirionedd mae'n gefnogol iawn ac, er mai prentis yw Andy, mae'n cael ei drin yn gyfartal; rwyf wedi cwrdd â llawer o'i gydweithwyr.

Mae'n amlwg ei fod yn friciwr medrus iawn a'i fod wedi dysgu cryn dipyn. Beth rydych yn credu sydd gan y dyfodol i'w gynnig iddo nawr? 

Mae'n awyddus iawn i ddysgu rhagor o dechnegau gosod brics arbenigol, ond nid dim ond am osod brics y mae'n dysgu. Mae'n dysgu sut i ymdrin â phobl a datrys problemau. Mae'n gallu edrych ar bethau nawr a gweld beth sydd angen ei wneud i ddatrys y broblem; sut i osod pethau'n gywir fel ei bod yn haws iddo wneud y gwaith. Mae hefyd wedi sylweddoli y gallwch gyflawni pethau'n well os gallwch arwain tîm yn dda.

Ydych chi'n credu y bydd am symud i rôl reoli yn y dyfodol?

Ydw, ond rwy'n credu y bydd am aros ar y safle. Rwy'n credu y bydd yn arwain tîm rhyw ddiwrnod ac yn dod yn fforman, hyd yn oed. Mae wir yn cael boddhad o edrych ar adeilad gorffenedig a dweud 'fi a adeiladodd hwn', ac mae wedi dysgu cymaint. Mae wir yn wybodus yn ei faes a byddai'n dda am hyfforddi prentis ei hun a'i helpu i ddatblygu ei yrfa.

Mae eich mab yn ymddangos yn eithaf hyderus. A yw wedi newid llawer ers dechrau ar ei brentisiaeth?

O, ydy! Roedd yn rhaid ei lusgo o'r gwely i fynd i'r ysgol. Nawr mae'n codi ar ei ben ei hun ac yn barod i fynd i'r gwaith am 6:30am. Roeddem yn arfer ymladd fel ci a chath, ond erbyn hyn mae'n dweud pob un manylyn wrthyf am ei ddiwrnod. Mae'n falch iawn o'r hyn y mae'n gallu ei wneud ac mae'n hoffi iddo fod yn iawn y tro cyntaf. Rwy'n credu bod hyn wedi'i wneud yn well person hefyd. Nid yw'n rhoi ei offer gadw'n syth ar ddiwedd y dydd; mae'n mynd at asiant y safle i ofyn a oes angen gwneud unrhyw beth arall neu baratoi ar gyfer y diwrnod canlynol. Mae'n cynllunio ymlaen llaw ac yn cymryd rhan ym mhopeth.

Beth fyddech yn ei ddweud wrth rieni eraill y mae eu mab neu eu merch yn ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Ewch amdani. Mae wedi rhoi hwb anhygoel i hyder Andy! Mae'n mwynhau'r ymdeimlad o dîm ac mae'n hoffi'r ffaith ei fod yn rhan o dîm mwy a bod yn rhaid i bawb gydweithio i gyflawni'r gwaith. Mae'n dweud ei fod fel teulu mawr a bod pawb yn helpu ei gilydd. Nid yw byth yn cael ei orfodi i wneud rhywbeth ar ei ben ei hun ac mae rhywun bob amser ar gael i'w helpu.

Dysgwch am yr amrywiaeth anferth o rolau adeiladu a chyfleoedd gyrfaol sydd ar gael yn y sector gyda'n Porwr Gyrfaoedd neu rhowch gynnig ar ein cwis personoliaeth i gael gwell syniad o beth fyddai'n addas i chi.

Dysgwch fwy am ein hymgyrch Balch a Bodlon.