Dechreuais fel asiedydd, ond penderfynais ddod yn brentis Systemau Mewnol gyda Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu ar ôl sylweddoli y byddai hynny'n fwy addas i fy sgiliau.

Nod y brentisiaeth Systemau Mewnol yw rhoi gwybodaeth gefndirol gadarn i brentisiaid fel fi am y sgiliau adeiladu sydd eu hangen i weithio ym maes gosod nenfydau crog, parwydydd y gellir eu hadleoli a gosod leinin sych.

Rwy'n dysgu sut i osod nenfydau a pharwydydd er mwyn rhannu adeiladau mawr yn ystafelloedd llai mewn datblygiadau masnachol fel swyddfeydd, siopau ac ysbytai.

Yn ogystal â'r amrywiaeth brosiectau, mae'r gwaith wedi'i wasgaru'n ddaearyddol hefyd. Rwy'n gweithio i Acorn Partitioning & Storage Systems Ltd yn Lincoln, ac un o'r pethau gorau am y brentisiaeth yw'r teithio – gallwch fynd i unrhyw le yn y DU i weithio ar brosiect. Y lle gorau rwyf wedi bod iddo hyd yn hyn yw Newcastle.

Rhyddid

Rwyf wir yn mwynhau'r rhyddid a gaf yn y coleg. Mae'r tiwtoriaid yn eich trin fel oedolyn. Mae fy nghyfnod yn y coleg ac allan yn y byd gwaith wedi fy nysgu sut i wneud y gwaith yn iawn ac wedi rhoi'r sgiliau i mi sydd eu hangen i ddiwallu anghenion y cleient.

Mae Acorn wedi bod yn wych hefyd. Drwy gydol y brentisiaeth, rwyf wedi cwrdd â llawer o bobl ardderchog ac wedi cael llawer o hwyl – gan ddysgu ar yr un pryd!

Y prosiect a roddodd y boddhad mwyaf i mi hyd yn hyn oedd prosiect roeddwn yn cael gweithio arno ar fy mhen fy hun. Roedd yn rhaid i mi adeiladu swyddfa gan ddefnyddio popeth roeddwn wedi'i ddysgu hyd yn hyn. Roedd yn her fawr – ond rwy'n falch o ddweud fy mod wedi llwyddo.

Dringo i'r brig

Rwy'n hapus â'r grefft rwy'n ei dysgu a hoffwn barhau i wneud hynny yn Acorn. Fy nod hirdymor yw rhedeg fy nghwmni fy hun a chyflogi prentisiaid er mwyn trosglwyddo fy ngwybodaeth iddyn nhw, fel y mae Acorn a Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu wedi'i wneud i mi.