Mae gan y DU hanes maith o helpu pobl o wledydd eraill sy'n cael eu herlid neu sydd mewn perygl yn eu mamwledydd. Pan ydym wedi gwneud hynny, rydym wedi elwa fel gwlad.

Nid yn unig yr ydym wedi bod ar ein hennill oherwydd ymdeimlad o urddas cenedlaethol yn sgil gwneud y peth iawn a pheidio â throi ein cefnau ar ddieithriaid mewn angen, ond rydym wedi bod ar ein hennill yn ddiwylliannol, yn faterol ac yn economaidd hefyd.

Yn aml, bydd pobl yn ofni nad oes gennym ddigon o le i newydd-ddyfodiaid, ac y byddant yn faich ar ein hadnoddau. I'r gwrthwyneb, mae hanes yn dangos bod estyn llaw cyfeillgarwch i bobl y mae eu bywydau mewn perygl dramor wedi dod â miloedd ar filoedd o unigolion medrus, gwydn a gweithgar i'r wlad.

Traddodiad o helpu ffoaduriaid

Mwy na 300 o flynyddoedd yn ôl, croesawodd Prydain tua 100,000 o Huguenotiaid a oedd yn ffoi rhag erledigaeth grefyddol yn Ffrainc. Roedd llawer ohonynt yn wehyddion sidan ac arianwyr arbenigol. Roedd 7 o'r 24 o bobl a sefydlodd Banc Lloegr yn Huguenotiaid.

Yn yr 20fed ganrif, mae argyfyngau olynol yn rhyngwladol wedi arwain at fewnlifiad o Sbaen, Gwlad Belg, Gwlad Pwyl, Hwngari, Uganda, Chile, Fiet-nam, Bosnia, Kosovo, Iran, Irac a sawl gwlad arall.

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn unig, cymerodd Prydain o leiaf 20,000 o Iddewon. Yn aml, roeddent yn dra hyddysg, a gwnaeth eu cyfraniad wella ein hallbwn diwylliannol yn fawr, oherwydd ffigurau megis yr arweinydd cerddorol Syr George Solti, yr athronydd Karl Popper, y cerflunydd Jacob Epstein a'r arlunydd Lucian Freud.

Roeddent yn dod o'r Almaen ac Awstria yn bennaf ond, ar droad y ganrif, ymgartrefodd degau o filoedd o Iddewon o Rwsia a dwyrain Ewrop yma, gan roi hwb i'r economi â busnesau hynod o lwyddiannus, er eu bod wedi dechrau arni â bron dim byd.

Er enghraifft, daeth Syr Montague Burton (Meshe Osinsky o Lithiwania yn wreiddiol) i Brydain yn 1990 fel pedler cyffredin, ond creodd ei ymerodraeth ddillad drwy agor 400 o siopau Burton mewn 30 mlynedd.

Hefyd, ymunodd Michael Marks, ffoadur Pwylaidd o ymerodraeth Rwsia, â'r Sais Thomas Spencer yn 1894 er mwyn dechrau un o'r partneriaethau busnes mwyaf llwyddiannus ym Mhrydain, Marks & Spencer.

Mae rhai o'n henwau enwocaf yn ffoaduriaid neu'n ddisgynyddion ffoaduriaid, megis Rita Ora (Kosovo), Anish Kapoor (Irac), Freddie Mercury (Sansibar), Mika (Libanus), Ed a David Miliband (Gwlad Pwyl), Ben Elton (Tsiecoslofacia) a Rachel Weisz (Awstria a Hwngari), ac enwi dim ond ychydig.

Ffoaduriaid yn y diwydiant adeiladu

Mae ffoaduriaid hefyd wedi bod yn hollbwysig i'r diwydiant adeiladu. Daeth tua 250,000 o ffoaduriaid o Wlad Pwyl i Brydain yn ystod ac ychydig ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Bu llawer ohonynt yn filwyr yn ymladd fel rhan o fyddin Prydain, a chawsant driniaeth arbenigol er mwyn cydnabod eu help.

Helpodd y Pwyliaid i lenwi llawer iawn o swyddi gwag yn y diwydiant ar ôl y rhyfel, a gwnaethant lawer i ailadeiladu'r seilwaith a thai fel rhan o'r ymdrech adfer genedlaethol.

Mae'r diwydiant yn brin iawn o sgiliau eto, ac mae sicrhau bod swyddi adeiladu ar gael yn haws i ffoaduriaid ymroddedig, medrus neu gymwysedig yn gwneud synnwyr da.

Caiff ffoaduriaid sydd wedi cyflwyno cais llwyddiannus am loches weithio yn y DU, mewn unrhyw alwedigaeth ac ar unrhyw lefel.

Gwneud y gorau o sgiliau

Er hynny, nid yw'n hawdd iddynt ddod o hyd i'r swyddi sy'n cyd-fynd â'u sgiliau. Mae rhai sefydliadau yn arbenigo mewn helpu ffoaduriaid i ddod o hyd i swyddi. Mae Transitions, er enghraifft, yn canolbwyntio ar helpu ffoaduriaid proffesiynol, y mae mwy na'u hanner yn beirianwyr.

Dywed yr asiantaeth fod y diwydiant adeiladu yn barod iawn i gyflogi ffoaduriaid, gan fod cwmnïau yn y sector yn sylweddoli bod amrywiaeth yn gweithio i fusnes.

Mae tua chwarter y ffoaduriaid o Syria yn dra medrus a chymwysedig, ond mae'r broses o droi eu gwybodaeth a'u harbenigedd yn waith priodol yn llawn rhwystrau enfawr.

Mae Transitions yn datblygu rhaglenni interniaeth â chwmnïau er mwyn i ffoaduriaid allu cael profiad gwaith yn y DU a hyfforddiant ar yr iaith Saesneg – a gobeithio droedle hanfodol yn y farchnad swyddi.

Cymorth ar lawr gwlad

Gall trefi a chymunedau chwarae eu rhan hefyd. Cytunodd Cyngor Bwrdeistref Ashford, Caint, i gymryd 250 o ffoaduriaid o Syria, sef mwy nag unrhyw gyngor arall yng Nghaint.

Mae busnes lleol, Concept Training, yn helpu rhai ohonynt i wella eu sgiliau gosod brics a gwaith saer a chael y cymwysterau sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i waith.

Mae'r cyngor yn cysylltu â busnesau eraill er mwyn gofyn iddynt gynnig profiad gwaith a chyfleoedd hyfforddi.

Mae rhai cymdeithasau tai ac elusennau yn rhoi cymorth lle y gallant hefyd. Mae Canopy, er enghraifft, yn adnewyddu tai gwag sydd wedi'u gadael yng ngogledd Lloegr.

Maent yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli, sy'n galluogi ffoaduriaid i fagu profiad ymarferol o wneud gwaith sy'n cynnwys plastropaentio ac addurnogosod carpediteilsio a gwaith adeiladu ysgafn.

Yn ôl Canopy, mae prosiectau fel y rhain yn dod â phobl o gefndiroedd hollol wahanol ynghyd ac yn galluogi cymunedau i ryngweithio a dysgu o brofiadau ei gilydd – sy'n eu helpu i godi uwchlaw anwybodaeth a rhagfarn.

Amrywiaeth yn y diwydiant adeiladu

Mae'r diwydiant adeiladu'n gweithio'n well gyda gweithluoedd amrywiol. Gallwch fod yn rhan o weithlu gwirioneddol amrywiol a chynhwysol gyda gyrfa yn y diwydiant adeiladu.

Mae cannoedd o swyddi a gyrfaoedd adeiladu cyffrous ar gael. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n Porwr Gyrfaoedd neu rhowch gynnig ar ein cwis personoliaeth er mwyn cael syniad gwell o'r hyn a allai fod yn addas i chi.