Mae'r diwydiant adeiladu yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd, ac mae llond gwlad o yrfaoedd wedi cael eu datblygu gan bobl a ddechreuodd arni fel prentisiaid.

Edrychwn ar sut i lwyddo yn y diwydiant hwn sydd ar dwf.

Mae digonedd o lwybrau i mewn i'r diwydiant adeiladu, ac mae llawer o bobl yn dechrau arni fel prentisiaid. Mae'r math hwn o hyfforddiant, a all bara rhwng blwyddyn a phedair blynedd, yn galluogi prentisiaid i ddysgu sgiliau newydd gan yr union weithwyr diwydiant sy'n eu defnyddio bob dydd.

Nid yw dechrau ar y lefel sylfaenol iawn hon yn rhwystr o bell ffordd. I'r gwrthwyneb, mae'n aml yn arwain at lwyddiant. Mae prentisiaid wedi symud ymlaen i wneud pethau eithriadol mewn llawer o sectorau. Er enghraifft, gwnaeth y cogydd enwog Jamie Oliver a sylfaenydd Graff Diamonds, Laurence Graff ddechrau arni fel prentisiaid eu hunain. Nid yw'r diwydiant adeiladu yn eithriad i hyn. Bydd y rhai sy'n dechrau arni yn sylweddoli'n gyflym bod gyrfa yn y diwydiant adeiladu yn cynnig amryw byd o gyfleoedd i dyfu a datblygu.

O brentis i gyflogwr

Yn ôl Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr, gwnaeth 60% o gyflogwyr adeiladu ddechrau eu gyrfaoedd fel prentisiaid.

Meddai Tony Passmore, rheolwr gyfarwyddwr Passmore Group: "Rwyf wedi bod yn gweithio yn y diwydiant adeiladu am amser hir erbyn hyn, ac wedi gweld llawer iawn o unigolion yn dechrau arni o'r gwaelod, yn gweithio'n galed yn ystod eu prentisiaethau, ac yna'n codi drwy'r rhengoedd i sefydlu eu cwmnïau eu hunain."

Un enghraifft o'r fath yw Les Owens, rheolwr gyfarwyddwr The Trustland Group, sef busnes adeiladu masnachol sy'n cyflogi mwy na 50 o bobl. Dechreuodd ei yrfa drwy Brentisiaeth CITB mewn gosod brics, gan gymryd cwmni'r teulu drosodd yn ddiweddarach.

"Rwy'n rhedeg fy musnes fy hun erbyn hyn, ac yn dal i deimlo balchder a boddhad pan welaf brosiect wedi'i gwblhau," meddai.

Llwybr i ddysgu

Nid sefydlu eich cwmni eich hun yw'r unig ris ar yr ysgol. Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cyflog wrth i chi ddysgu, a gallant agor y drws i addysg uwch neu'r brifysgol.

"Hyd yn oed os nad rhedeg eich cwmni eich hun yw eich uchelgais, gall prentisiaeth adeiladu osod y sylfaen ar gyfer gyrfa werthfawr iawn," meddai Brian Berry, Prif Weithredwr Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr.

"Dywedodd bron i 80% o'n cyflogwyr BBaCh adeiladu fod swyddi yn y diwydiant yn rhoi llawer iawn o foddhad ac yn arwain at ganlyniadau pendant, ac mae 87% o'r farn bod prentisiaeth yn addysgu sgiliau defnyddiol ac ymarferol."

Meddai Stephen Parsonage, prentis gwaith asiedydd: “Rwy'n siŵr y bydd gennyf ddyfodol yn y diwydiant adeiladu ac y byddaf naill ai'n gweithio fel asiedydd neu efallai fel rheolwr safle. 

"Mae nifer o gyn-brentisiaid Wynne Construction bellach yn rheolwyr safle yn eu hugeiniau, felly rwy'n gwybod bod hynny'n bosibilrwydd os byddaf yn gweithio'n galed ac yn profi fy hun. Mae'r cwmni'n gefnogol iawn i hyfforddiant a datblygiad ac yn eich annog i ddatblygu."

Dyfodol disglair

I'r rhai sydd ag uchelgeisiau mawr, mae gan y diwydiant yr adnoddau sydd eu hangen arnoch i lwyddo. Meddai Kim Palfrey, prentis gwaith saer a mam i dri o blant:

"Ymhen deng mlynedd, hoffwn fod yn prynu ac yn gwerthu tai ac yn rhedeg fy musnes fy hun. O ran cyngor, byddwn yn dweud bod y gallu gan bawb. Peidiwch ag amau eich hun gan ei fod yn werth chweil yn y pen draw, ac os gallaf i ei wneud wrth fagu tri o blant ar yr un pryd, gall unrhyw un ei wneud."


Sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu mewn gwirionedd?