Gyda chyfrifoldeb corfforaethol a datblygu cynaliadwy yn dod yn fwyfwy pwysig yn y diwydiant adeiladu erbyn hyn mae cryn dipyn o alw i ddatblygu technegau adeiladu gwell. Yng Nghaerdydd, mae'r seilwaith gwyrdd ar fin cyrraedd y lefel nesaf.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi llunio partneriaeth â Phrifysgol Florida a Phrifysgol Indonesia er mwyn ymchwilio i sut y gall ardaloedd trefol gwyrddach leihau effaith amgylcheddol adeiladau a dinasoedd, gwella systemau rheoli dŵr a hybu cynaliadwyedd.

Bydd y prosiect dwy flynedd hwn, sy'n rhan o'r Fenter Arloesedd Fyd-eang, yn ymchwilio i ffyrdd newydd o ‘adeiladu gyda natur’ a'u datblygu ar safleoedd amrywiol. Dywed Dr Andrea Frank, arweinydd prosiect Caerdydd yn yr Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth, fod seilwaith gwyrdd fel hwn yn ffordd o “weithio gyda natur a manteisio ar ei nodweddion, yn hytrach nag ymladd yn ei erbyn.”

Gweithdai adeiladu cynaliadwy

Bydd prifysgolion partner yng Nghaerdydd, Jakarta a Florida yn rhedeg gweithdai sy'n dwyn ynghyd arbenigwyr ym meysydd adeiladu gwyrdd, modelu ynni, defnydd o ddŵr, dylunio a chynllunio trefol er mwyn rhannu syniadau.

Yn ôl Evan Ryan, Ysgrifennydd Gwladol Cynorthwyol dros Faterion Addysgol a Diwylliannol, mae'r cam hwn yn gyfle i “ddarparu enillion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sylweddol nid yn unig i'r UD ac Ewrop, ond hefyd wledydd datblygol ledled y byd.”

Mae hyn yn debygol o barhau â rôl Cymru, a Chaerdydd yn arbennig, fel canolfan cynaliadwyedd a byw'n wyrddach yn y DU (Ffynhonnell: Wales Online)

Gweithio gyda natur

Mae coedwigaeth drefol yn enghraifft boblogaidd o'r math hwn o seilwaith gwyrdd. Mae'r gwaith o blannu coed unigol a chlystyrau coedwig mwy mewn trefi a dinasoedd wedi cael effaith gadarnhaol ar reoli dŵr adeg storm a rheoli tymheredd. Mae hefyd wedi'i defnyddio fel rhan o brosiectau i adfywio tir halogedig.

Mae toeon gwyrdd yn opsiwn arall lle caiff toeon eu gorchuddio'n rhannol neu'n gyfan gwbl â llystyfiant. Mae hyn yn helpu i amsugno glawiad tra'n gwella lefelau inswleiddio. Fel coedwigaeth drefol gall hefyd helpu i ostwng y dymheredd mewn trefi a dinasoedd.

Diolch i'w phoblogrwydd cynyddol, mae mwy o ddarparwyr sgiliau adeiladu fel Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) yn cynnig NVQs yn y pwnc. 

Adeiladu 2025

Mae'r datblygiadau hyn yn newyddion da i strategaeth Adeiladu 2025 Llywodraeth y DU am ddiwydiant adeiladu gwyrddach a charbon is. Bydd y cynllun uchelgeisiol hwn yn effeithio ar bopeth o dechnegau adeiladu, i arferion safle a'r gadwyn gyflenwi.

Wrth i'r pwysau i fodloni targedau gynyddu yn y diwydiant dros y 10 mlynedd nesaf, mae'n debygol y bydd mwy o alw am gyflogeion â hyfforddiant ym maes cynaliadwyedd. Hefyd, mae'n debygol y bydd marchnadoedd newydd fel ôl-osod ynni yn dod yn llawer pwysicach i gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu.

Sgiliau cynaliadwyedd

Mae'r diwydiant adeiladu yn un cyffrous i weithio ynddo am fod her newydd o hyd neu ffordd well o weithio ar y gorwel. Mae cynaliadwyedd a dulliau adeiladu gwyrddach yn rhan bwysig o hyn. Mae safle Hyfforddiant Cynaliadwyedd yr Amgylchedd Adeiledig (BEST) yn adnodd defnyddiol ar gyfer hyfforddiant a gwybodaeth.