Mae prentisiaethau wedi dod yn bell iawn yn y blynyddoedd diwethaf, maent yn helpu pobl i fynd i ddechrau prentisiaeth a ‘mynd yn bell’ ond mae yna lawer o fythau o hyd ynghylch y dewis i gyfuno enillion wrth ddysgu, yn lle’r dewis cyffredin o ran addysg bellach a mynd i’r brifysgol.

Dechreuodd llawer o bobl yn y diwydiant adeiladu fel prentis – ac mae llawer o’r rheini bellach yn Brif Weithredwyr ac yn Rheolwyr Gyfarwyddwyr!

Mae yna fythau am brentisiaethau o hyd – ac rydym ni yma i helpu i’w chwalu.

Myth 1: Ni allwch gael cymhwyster da wrth gwblhau prentisiaeth

CHWALWYD: Mae prentisiaethau'n caniatáu i chi gael cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol wrth weithio mewn swydd go iawn.

Mae yna lefelau amrywiol o gymwysterau y gallwch weithio tuag atynt yn ystod eich prentisiaeth, yn amrywio o Brentisiaeth Ganolradd Lefel 2 i Brentisiaethau Uwch Lefel 4 a 5. Gallwch hyd yn oed weithio'ch ffordd i fyny at Brentisiaeth Gradd Meistr Lefel 7 mewn rhai diwydiannau.

Myth 2: Mae prentisiaethau ar gyfer pobl ifanc yn unig

CHWALWYD: Mae prentisiaethau’n  berthnasol i bawb dros 16 oed sydd am wella eu sgiliau a datblygu eu gyrfaoedd. Gallant fod ar gyfer aelodau newydd o staff ac aelodau o’r gweithlu presennol – mae llawer o bobl, gan gynnwys Larissa Hardisty, yn defnyddio eu prentisiaeth i newid gyrfaoedd i swydd y maent yn ei charu.

Myth 3:  Dim ond lefel mynediad yw prentisiaethau

CHWALWYD: Mae prentisiaethau ar gael o Lefel 2 (cyfwerth â TGAU) hyd at Lefelau 6 a 7 (cyfwerth â gradd Baglor neu Feistr). Gall rhai prentisiaethau hefyd gynnig cymwysterau proffesiynol ychwanegol, fel ACCA.

Gallwch edrych ar wefan y  Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau , sy'n cael ei diweddaru'n gyson wrth i safonau newydd ddod ar gael. 

Myth 4: Ni allwch astudio prentisiaeth os oes gennych radd

CHWALWYD: Os oes gennych radd, byddwch yn gymwys i gael cyllid i gael cymhwyster prentisiaeth newydd o hyd. Mae hyn cyn belled â bod eich cymhwyster newydd yn wahanol ac yn cynnig gwybodaeth newydd sylweddol wrth ddysgu, cael profiad gwaith hanfodol a gosod eich hun ar lwybr carlam i yrfa lwyddiannus.

Myth 5: Ni fydd prentisiaid byth yn cael llawer o gyflog

CHWALWYD: Rhaid i brentisiaid gael o leiaf yr isafswm cyflog cenedlaethol (£4.30 ar hyn o bryd, ond £4.81 o fis Ebrill 2022 yr awr ar gyfer pobl ifanc 16–18 oed a’r rhai 19 oed a hŷn ym mlwyddyn gyntaf eu prentisiaeth), er bod llawer o gyflogwyr yn dewis talu mwy. 

Yn yr hir dymor, mae unigolion sydd â Phrentisiaeth Uwch yn ennill rhwng £77,000 a £117,000 yn fwy yn eu hoes nag unigolion tebyg gyda chymwysterau Lefel 2. Er y gallai'r rhai sy'n cwblhau Prentisiaeth Uwch (lefel gradd) weld enillion cynyddol o tua £150,000 dros eu hoes.

Myth 6: Nid yw cyflogwyr yn gwerthfawrogi prentisiaethau

CHWALWYD: Mae ymchwil yn dangos bod prentisiaethau yn hybu cynhyrchiant i fusnesau o £214 yr wythnos ar gyfartaledd, felly mae nifer cynyddol o gyflogwyr bellach yn dewis tyfu eu busnes drwy brentisiaethau.

Hefyd, gyda chyflogwyr yn dweud bod cyn-brentisiaid 15% yn fwy cyflogadwy na’r rhai sydd â chymwysterau eraill, mae prentisiaethau yn wirioneddol yn darparu cam at ddyfodol mwy disglair.

Myth 7: Ni fydd prentisiaeth yn arwain at swydd llawn amser

CHWALWYD: Mewn gwirionedd, mae mwy na 90% o brentisiaid yn aros mewn cyflogaeth ar ôl i’w cwrs ddod i ben, gyda 67% yn aros gyda’r un cyflogwr.

Myth 8: Mae prentisiaethau ar gyfer pobl sydd eisiau cyflawni mwy o swyddi ‘â llaw’

CHWALWYD: Mae gan y sector prentisiaethau lawer o gynigion mewn adeiladu, peirianneg a thu hwnt ond mae yna hefyd brentisiaethau mewn gweinyddu busnes, marchnata, TG a mwy.

Myth 9: Mae graddedigion prifysgol yn cael mwy o gyflog na phrentisiaid

CHWALWYD: Mae yna gred gyffredin ymhlith myfyrwyr (a’u rhieni) y bydd addysg prifysgol yn eich paratoi chi i ennill mwy o arian na phrentisiaeth.

Er bod prentisiaid yn dechrau ar gyflog is, erbyn iddynt raddio maent yr un mor gymwys ag unigolyn graddedig, ond gyda phrofiad yn y swydd i'w hysgogi! Yn sicr, mae rhai graddedigion yn mynd ymlaen i gael cyflog da, ond hefyd llawer o brentisiaid. Ond cofiwch, ni fyddai gennych faich dyled myfyriwr,

Myth 10: Nid yw busnesau’n cyflogi prentisiaid

CHWALWYD Fel unrhyw swydd arall, gall prentisiaeth ddibynnu ar ffactorau tu hwnt i’ch rheolaeth.

Ffactorau megis lleoliad (ble rydych yn byw), cysylltiadau trafnidiaeth (cymudo), cyfrifoldebau'r swydd (amgylchedd) a llawer mwy. Fodd bynnag, gyda’r llywodraeth yn addo i greu mwy o gynlluniau, mae’n amlwg bod nifer y cyfleoedd ar fin codi.