Cymerodd ychydig o amser i mi ymuno â'r sector adeiladu, gan fy mod wedi gweithio'n flaenorol yn y diwydiannau chwaraeon, cyfreithiol, yswiriant ac ysbyty gan gyflawni rolau amrywiol. Ond pan welais fy nhad a'r gwaith roedd yn ei wneud fel peintiwr ac addurnwr, penderfynais ddilyn ei ôl-droed.

Roeddwn am ddysgu crefft a oedd yn cynnwys llawer o sgiliau defnyddiol ac roeddwn hefyd o'r farn y byddai rhai o'r sgiliau busnes a gweinyddol oedd gennyf eisoes o'm swyddi eraill yn ddefnyddiol ar ryw bwynt.

Dechrau o'r dechrau

Roeddwn wir am wneud prentisiaeth oherwydd credaf mai dyma'r man cychwyn i gael eich swydd ddelfrydol. Felly, gyda hynny mewn golwg, dechreuais fy mhrentisiaeth fel prentis peintio ac addurno ym mis Hydref 2005.

Cefais amser wrth fy modd yn dysgu'r sgiliau y byddai eu hangen arnaf fel peintiwr ac addurnwr ac enillais fy NVQ ar Lefel 2 a 3 a'm Diploma mewn Adeiladu ar Lefelau 2 a 3.

Ar ôl gorffen fy uwch brentisiaeth, penderfynais barhau i astudio a dysgu ychydig yn fwy felly cwblheais BTEC ONC a HNC mewn Adeiladu.

Nid yw pethau bob amser yn rhedeg yn esmwyth

Ar ôl i mi gwblhau fy hyfforddiant, nid oedd yn fêl i gyd. Aeth y cwmni a oedd wedi fy nghefnogi o ran hyfforddi a datblygu i'r wal ac felly collais fy swydd.

Ond gyda'r sgiliau ymarferol a ddysgwyd gennyf, yn ogystal â'r sgiliau gweinyddol oedd gennyf eisoes, roeddwn yn gwybod y byddwn o fudd mawr i gwmni arall.

Rwyf wedi bod gyda Lindum Group Ltd, cwmni adeiladu sy'n cwmpasu adeiladu tai, peiriannau, gwaith asiedydd a chynnal a chadw, ers 2012 ac, ym mis Ionawr 2013, cefais gynnig rôl Rheolwr Peintio ac Addurno. Hon yw'r rôl roeddwn bob amser am ei chael.

Defnyddio fy sgiliau 

Mae llawer o amrywiaeth yn rhan o'm rôl ac rwy'n cael gweithio yn y swyddfa ac ar y safle, sy'n wych.

Caf gwrdd â'r cleientiaid gwahanol, prisio'r gwaith sydd ei angen a mynychu'r cyfarfodydd rhagarweiniol cyn i'r gwaith ddechrau.

Rwyf hefyd yn rheoli tîm o beintwyr, a rhai is-gontractwyr hefyd, sy'n wych o ran datblygu sgiliau arwain.

Rwy'n dwli ar fy ngwaith a phrentisiaeth oedd y dechrau gorau ar fy nhaith. Felly, byddwn yn argymell gwneud prentisiaeth i unrhyw un sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu.