Grove End eco house Greenheart

Mae'r diwydiant adeiladu yn defnyddio adnoddau byd-eang ac yn cyfrannu at lygredd i raddau sylweddol. Felly, mae ganddo gyfrifoldeb enfawr i helpu cynaliadwyedd. Yn ôl Ysgol Gynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi, mae gwaith adeiladu mewn gwledydd sy'n rhan o'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd yn gyfrifol am 25-40% o gyfanswm yr ynni a ddefnyddir, 30% o'r deunyddiau crai a ddefnyddir, 30-40% o allyriadau nwy tŷ gwydr yn fyd-eang a 30-40% o wastraff solet a gynhyrchir.

Er mwyn sicrhau ein bod yn adeiladu byd a fydd yn gwella bywydau cenedlaethau'r dyfodol, mae'r diwydiant adeiladu yn rhoi ystyriaethau ecogyfeillgar ar waith. Mae gweithio mewn modd cynaliadwy yn golygu diwallu anghenion presennol y boblogaeth sy'n tyfu, yn ogystal â chefnogi'r amgylchedd yn yr hirdymor.

Sut mae'r diwydiant adeiladu yn mynd i'r afael â chynaliadwyedd ar hyn o bryd?

Mae Strategaeth Adeiladu Cynaliadwy 2014 y Llywodraeth yn cynnig llwybr clir i wella cynaliadwyedd yn y diwydiant adeiladu. Mae hyn yn cynnwys BREEAM (Dull Asesu Amgylcheddol BRE), sef safon cynaliadwyedd fyd-eang a ddefnyddir yn helaeth er mwyn helpu i wella perfformiad amgylcheddol adeiladau. Mae The Green Guide hefyd yn asesu effaith deunyddiau ar yr amgylchedd yn ystod eu cylch oes.

Sut y gall y diwydiant adeiladu ddod yn fwy cynaliadwy?

O leihau ôl troed carbon drwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy a gweithfeydd trin dŵr ar y safle i leihau gwastraff, i ailgylchu ac adeiladu gan ddefnyddio deunyddiau adnewyddadwy neu wastraff megis brics stympiau sigaréts – gall y diwydiant adeiladu wella cynaliadwyedd mewn cant a mil o ffyrdd.

Darllenwch ein blog ar y technolegau adeiladu diweddaraf 

Prosiectau adeiladu cynaliadwy ledled y byd

Mae Tsieina wedi cyhoeddi ei chynlluniau ar gyfer 'Dinas Goedwig' yn ddiweddar. Mae'r datblygiad trefol hwn yn ceisio lleihau llygredd aer yn ninasoedd mawr Tsieina er mwyn gwella iechyd trigolion y wlad yn ogystal â'r amgylchedd yn ei gyfanrwydd. Bydd y datblygiad, a dyluniwyd gan yr asiantaeth bensaernïol o'r Eidal Stefano Boeri Architetti (SBA), wedi'i orchuddio gan filoedd o baneli solar, coed a phlanhigion.

Yn y DU, mae Prosiect Eden wedi bod yn esiampl fyw o adfywio a chynaliadwyedd ers 1995. Mae Prosiect Eden, a ddyfeisiwyd gan Tim Smit ac a ddyluniwyd gan y pensaer Nicholas Grimshaw, wedi'i leoli mewn pwll clai segur yng Nghernyw, Lloegr. Y prif nodweddion yw'r ddau fïom (y Bïom Fforest Law a'r Bïom Mediteranaidd).

Mae'r rhain wedi'u gwneud o dair haen o hecsagonau, pentagonau a thrionglau cydbolymer ethylen tetrafluorethylene (EFTE) sy'n cael eu chwyddo i greu ffenestri 2 fetr o ddyfnder. Mae'r gwaith dur a ddefnyddiwyd ar gyfer y biomau yn pwyso tua'r un faint â'r aer yn y biomau. O'r gwaith adeiladu i'r gwaith o'i gynnal o ddydd i ddydd, mae pob elfen o Brosiect Eden wedi cael ei hystyried o ran ei effaith ar yr amgylchedd.

Mae'r nodweddion gwyrdd eraill yn cynnwys:

  • defnydd inswleiddio a wnaed o bapurau newyddion eildro
  • casglu dŵr glaw i ddyfrio planhigion a rheoli cyfleusterau
  • adeiladu gan ddefnyddio deunyddiau eildro megis poteli gwydr, teiars a choed a adferwyd
  • cynhyrchion a weithgynhyrchwyd y mae eu gwastraff yn brin iawn neu'n cael ei ddefnyddio at ddibenion eraill

Rhagor o wybodaeth am Brosiect Eden 

Wrth i dechnolegau datblygol a phrosiectau a gynlluniwyd wthio'r cwch i'r dŵr, mae llawer i'w wneud o hyd i sicrhau bod y diwydiant adeiladu yn wirioneddol gynaliadwy. Os ydych yn credu y gallech helpu i wella'r amgylchedd drwy'r diwydiant adeiladu, dysgwch ragor am yr ystod amrywiol o yrfaoedd adeiladu.