Cyn Dyfarniadau Cymhwyster yr Alban heddiw, fe wnaethom siarad â thri pherson a ddewisodd yrfa ym maes adeiladu. Rydm yn darganfod beth wnaeth eu hysgogi i ddymuno gyrfa ym maes adeiladu a sut wnaethon nhw ddechrau.

Fel Llysgenhadon Adeiladu, maent yn eiriolwyr angerddol dros y diwydiant â chenhadaeth barhaus i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf.

Dyma beth oedd ganddynt i'w ddweud:

Catherine Ashcroft - Cydlynydd addysg, Sefydliad Dysgu Eric Wright

Catherine Ashcroft
Catherine Ashcroft at an event for children
Catherine Ashcroft with school pupils

Defnyddiwch eich cryfderau i gymryd y cam nesaf

Mae fy ngradd a'm cefndir ym maes chwaraeon. Dw i bob amser wedi gweithio'n galed ac wedi canolbwyntio ar y sgiliau trosglwyddadwy dw i wedi'u codi o weithio ym myd chwaraeon, addysg ac mewn mannau eraill.

Dw i wedi cefnogi pobl ifanc sy'n symud i mewn i'r diwydiant ers 15 mlynedd ac dw i'n siŵr fy mod i wedi ysbrydoli llawer o fyfyrwyr i ddilyn eu breuddwydion yn y cyfnod hwnnw.

Mae adeiladu yn ddiwydiant cyffrous i weithio ynddo ac mae cilfach i bawb beth bynnag yw eich cryfderau.

Ystyriwch weithio ym maes adeiladu

Siaradwch â phobl ym maes adeiladu. Canfyddwch pam eu bod wrth eu bodd â'r swyddi maen nhw'n eu gwneud. Yn bennaf oll, os gwelwch gyfle, manteisiwch arno.

Rydyn ni i gyd yn wynebu heriau a dydy pethau ddim bob amser yn troi allan fel y'i cynlluniwyd, ond credaf os ydych chi am gyflawni rhywbeth, peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi a byddwch chi'n cyflawni eich nodau.


Os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, ystyriwch adeiladu. Mae cymaint o swyddi ym maes adeiladu na fyddwch wedi clywed amdanynt efallai.

Beth bynnag yw eich sgiliau a'ch cryfderau, mae pethau yn y diwydiant y gallwch chi eu mwynhau a llawer i'w gyflawni. Peidiwch â diystyru gyrfa sy'n seiliedig ar ystrydebau - rhowch gynnig arni'ch hun. Os na fydd yn llwyddiannus rhowch gynnig ar rywbeth arall. Efallai y byddwch chi'n darganfod gyrfa nad ydych chi erioed wedi breuddwydio amdani.

Peter Baikie - Rheolwr Prosiect, Robertson Construction Northern

Peter Baikie

Bydd brwdfrydedd yn eich galluogi i wneud llawer

Fe wnes i ystyried mynd i mewn i'r diwydiant adeiladu pan adewes i'r ysgol yn 16 oed. Roeddwn i'n ffansïo'r bywyd awyr agored a gwneud rhywbeth gyda fy nwylo.

Fe wnes i dreulio 3 wythnos yn gwneud profiad gwaith ar safle adeiladu ac fe wnes i fwynhau'r cyfeillgarwch yn fawr. Roedd bricio yn edrych yn dda felly gofynnes i am brentisiaeth. Doeddwn i ddim wir angen unrhyw gymwysterau.

Brwdfrydedd yw'r ffactor pwysicaf wrth gael swydd. Os yw person yn awyddus neu'n frwd iawn mae'n mynd yn bell, waeth beth yw eu cefndir addysgol.

Ysbrydoli pobl eraill i ddechrau gyrfa ym maes adeiladu

Dw i wedi bod yn gysylltiedig â phob math o adeiladu, o weithio fel prentis briciwr, drwodd i uwch reolwr prosiect. Edryches i o gwmpas un diwrnod gan feddwl, 'ble mae'r rhai ifanc i gyd?' Roeddwn i am gymryd rôl fwy gweithredol wrth annog pobl ifanc i ddod i mewn i'r proffesiwn.

Dydy llawer o athrawon a darlithwyr ddim yn gwerthfawrogi'r holl rolau gwahanol ym maes adeiladu.

Dydy llawer o fenywod ddim yn cael eu cyfeirio i'r cyfeiriad cywir. Mae llawer mwy ar gael iddyn nhw na dim ond y swyddi mwy academaidd, megis bod yn bensaer neu'n syrfëwraig meintiau.

Nid oes unrhyw swydd ym maes adeiladu na all menyw ei gwneud gystal â neu'n well na dyn. Ond does dim llawer o ferched ifanc yn cael gwybod am gyfleoedd a rolau yn y maes.  

Roedd fy mab ieuengaf yn awyddus iawn ynghylch adeiladu. Erbyn hyn mae'n rheolwr safle yn y cwmni dw i'n gweithio iddo. Ac mae fy merch yn syrfëwraig meintiau. Ni soniwyd am y diwydiant adeiladu yn eu hysgol ond fe wnaethan nhw ddysgu amdano gen i.

Mae mwy nag un llwybr i'ch dyfodol

Does dim rhaid i chi fynd i'r brifysgol i gael swydd ym maes adeiladu. Dydy rhai o'r bobl gallaf dw i'n eu hadnabod ddim wedi bod. Fe wnaeth Bill Robertson, cadeirydd gweithredol Robertson Northern, adael yr ysgol yn 16 oed ac mae bellach yn cyflogi dros 3,000 o bobl.

Gallwch chi ddilyn y llwybr academaidd os ydych chi'n dangos tueddfryd da ar gyfer dysgu, neu gallwch chi fynd i mewn heb gymwysterau a gweithio'ch ffordd drwodd.


Mewn rhai ffyrdd, mae'n haws dysgu'r pethau academaidd ar ôl i chi weithio ym maes adeiladu am gyfnod. Mae gennych brofiad a sgiliau bywyd go iawn i dynnu arnynt.

Peidiwch ag ofni rhoi cynnig arni a pheidiwch ag ofni methu

Os ydych chi'n credu efallai y gallech chi ei hoffi, rhowch gynnig arni. Ac os na fydd yn llwyddiannus does dim ots, gallwch chi symud ymlaen at rywbeth arall.

Does dim angen i chi fod ar frys. Rhowch gynnig ar amrywiaeth o bethau cyn i chi benderfynu. Os nad ydych chi'n siŵr beth rydych chi am ei wneud ymlaen llaw, peidiwch â chynhyrfu. Rhowch gynnig ar bethau mae gennych ddiddordeb ynddynt. Peidiwch â meddwl mai dyma sy'n rhaid i chi ei wneud.  

Y peth da am adeiladu yw y gallwch chi wneud bron unrhyw beth. Mae cyfleoedd diddiwedd.

Sean MacDonald - Rheolwr safle, BAM Construction

Sean MacDonald

Pam dod yn Llysgennad Adeiladu

Fe ofynnodd fy nghyflogwr, BAM Construction, imi a oeddwn am fod yn llysgennad adeiladu. Fel myfyriwr a oedd newydd raddio a rhywun sy'n newydd i reolaeth a'r diwydiant, fe welais sut y gallai'r hyfforddiant fod o fudd i mi - rydych chi'n dysgu sgiliau cyflwyno, yn ymweld ag ysgolion a cholegau ac yn profi'r buddion cymunedol.

Llwybrau i'r diwydiant adeiladu

Roeddwn i oddeutu 16 oed pan roeddwn i'n gwybod fy mod i am fynd i mewn i'r diwydiant adeiladu. Roedd Dad yn oruchwyliwr ffyrdd ac roedd rhai o fy ewythrod yn seiri ac yn rhedeg eu busnesau eu hunain. Fe ddaeth cyfle i gael prentisiaeth gwaith saer a chymeres i hwnnw.

Doeddwn i ddim angen unrhyw gymwysterau i ddechrau arni. Fe ges i fy mhrentisiaeth ac es i ymlaen i gael HND (Diploma Cenedlaethol Uwch) mewn rheoli adeiladu, gan orffen â gradd anrhydedd mewn rheoli adeiladu o Brifysgol Glasgow Caledonian.

Yn ystod y gwyliau gallwn i weithio fel saer dodrefn gan ennill digon o arian i astudio amser llawn am weddill y tymor.

Oherwydd y ffordd y dechreues i yn y diwydiant adeiladu, dw i am adael i bawb arall wybod bod gwahanol opsiynau a gwahanol lwybrau i mewn i'r maes adeiladu. Does dim angen i chi wybod beth rydych chi'n mynd i'w wneud pan ydych chi'n gadael yr ysgol gyntaf.


Fe ges i fy ysbrydoli gan bobl o bob math, o deulu i ffrindiau yn mynd i faes addysg bellach yn ddiweddarach.

Os nad ydych chi'n siŵr beth i'w wneud ar ôl eich canlyniadau, dilynwch eich diddordebau. Gall unrhyw gyfle gwaith sy'n codi ac unrhyw brofiad gwaith eich helpu chi yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Canfod y rolau ym maes adeiladu sy'n addas i chi

 chymaint o yrfaoedd a chyfleoedd ym maes adeiladu, mae rhywbeth i bawb.

Canfod pa rolau adeiladu sy'n addas i'ch sgiliau a'ch diddordebau trwy ddefnyddio ein archwiliwr gyrfa.

Rhowch gynnig ar Ein Archwiliwr Gyrfa
Building V&A Dundee | 4:14