Ar ôl symud i'r DU o Wlad Pwyl, roedd Dorota am ddilyn gyrfa a fyddai'n rhoi llwybr gyrfa hir a chlir iddi. Mae ei phrofiad o weithio ym maes adeiladu wedi ennyn ei brwdfrydedd am y diwydiant ac am genedlaethau i ddod o weithwyr adeiladu proffesiynol. 

Mwynhau'r broses

Yn fy rôl fel prentis Ffurfwaith, rwy'n cael y cyfle i godi, gosod, gorffen ac atgyweirio strwythurau a gosodiadau pren ar adeiladau preswyl a masnachol. Mae hyn fel ei fod yn rhoi'r gorffeniad gorau posibl o'r concrit gan ddibynnu ar fanylebau'r prosiect.

Rwy'n hoffi popeth am fy mhrentisiaeth – rwy'n mwynhau cael llawer o brofiad, rwy'n dysgu mwy am yr hyn rwy'n ei wneud ac y byddaf yn ei wneud yn fy ngyrfa, ac rwy'n cael archwilio mwy am waith ar y safle adeiladu fel Saer Coed.

Mae hefyd yn rhoi cyfle i mi weld sut mae pobl eraill yn gweithio, beth yw eu cyfrifoldebau, a sut y mae tîm yn cydweithio er mwyn gwneud y gwaith. 

Byddai'n braf pe gallwn roi diwrnod nodweddiadol i chi, ond dyna un peth dwi'n dwli arno am waith adeiladu - mae pob diwrnod yn wahanol. Byddwn yn dechrau gweithio am 8.00am gyda chyfarfod briffio safle lle mae'r goruchwyliwr yn ymgynghori ac yn cytuno â'r tîm cyfan ar y gwaith y mae angen ei gwblhau erbyn diwedd y diwrnod neu'r wythnos honno.

Cychwyn ar bethau

Cwblheais fy addysg orfodol yng Ngwlad Pwyl a symudais i'r DU yn fuan ar ôl hynny. Cyn ymuno â'r diwydiant adeiladu, roeddwn yn gweithio fel dosbarthwr cylchgronau. Roeddwn yn mwynhau hynny a chefais fy nyrchafu'n fuan i oruchwylio'r stoc. Ond, nid oeddwn yn teimlo bod hynny'n rhoi llwybr gyrfa clir i mi a phenderfynais ddechrau astudio mewn coleg lleol a gwneud ychydig o brofiad gwaith gyda Byrne Bros. Yn dilyn hynny, cofrestrais ar y brentisiaeth Ffurfwaith.

Cyn ymuno â chynllun prentisiaeth Byrne Bros, cwblheais Ddiploma Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu City and Guilds yn llwyddiannus a ysbrydolodd fi i barhau â'm gyrfa adeiladu ac nid wyf wedi edrych yn ôl ers hynny!

Mwynhau'r canlyniadau

Dyma fy nghyflawniadau mwyaf hyd yn hyn: Ennill categori Prentisiaid Gwobrau Master Builder Llundain 2017 ac ennill Cystadleuaeth Ragbrofol Ranbarthol 2015 Skillbuild ym maes Teilsio Waliau a Lloriau.

Y sgiliau angenrheidiol ar gyfer y math hwn o rôl yw rhifedd, bod yn weithiwr tîm, sgiliau cyfathrebu da, bod yn drefnus, bod yn arweinydd tîm a rhywfaint o hyblygrwydd.

Os credwch y gall adeiladu fod yn addas i chi, fy unig gyngor fyddai bod angen i chi allu ymdopi â gweithio ym mhob tywydd megis yr oerfel, y glaw neu'r eira. Mae'n yrfa wych, felly ewch amdani a rhowch gynnig arni.

Peidiwch byth â rhoi'r ffidil yn y to. Rwy'n credu y gallwch gyflawni popeth rydych am ei gyflawni a mwy drwy weithio'n galed. Gall y diwydiant adeiladu roi llwybr gyrfa gwych i chi a byddwch yn cwrdd â chynifer o bobl sy'n gefnogol iawn ac yn gallu eich helpu i gyflawni eich nodau.

Bod yn fam

Mae bod yn fam sy'n gweithio'n gallu bod yn anodd, ond mae gennyf rwydwaith cymorth da yn Byrne Bros, sy'n bwysig iawn i mi. Mae fy ngoruchwyliwr a'm cydweithwyr yn eithriadol o gefnogol ac maent bob amser yn cymryd amser i roi cyfle i mi archwilio mwy, bod yn fwy hyderus a gwneud y penderfyniadau cywir. Drwy weithio'n galed, rwy'n credu eich bod yn pennu safonau ac yn arwain drwy esiampl i bobl ifanc, gan ddangos iddyn nhw a'u haddysgu y gall yr amhosibl fod yn bosibl pan fyddwch yn ymroi iddo.

Mae adeiladu'n rhoi cyfle gwych i chi ddatblygu eich hunan a'ch gyrfa ac mae'r diwydiant yn amrywiol sy'n bwysig i mi fel dinesydd tramor.  Ymhellach, fel rhiant gwnaf bopeth i gefnogi fy mhlentyn i gyflawni ei nodau.

Rwyf am allu ei harwain yn gywir gan fy mod yn deall y llwybrau gwahanol y gall eu cymryd er mwyn cyflawni ei nod terfynol. Mae nifer o lwybrau gwahanol y gall eich plentyn eu dilyn er mwyn datblygu gyrfa adeiladu. Mae'r cyfan yn dibynnu ar ei brofiad a'i gefndir addysgol a'r hyn mae'r unigolyn yn mwynhau ei wneud.

Rwyf wedi pennu nodau uchel gan fy mod am ddatblygu fy mhrofiad a gweld y broses adeiladu o'r dechrau i'r diwedd.  Drwy gwblhau'r brentisiaeth Ffurfwaith gyda Byrne Bros, rwy'n credu fy mod wedi dysgu mwy am y broses adeiladu nag y mae llawer o israddedigion neu raddedigion yn ei wybod ar ôl cwblhau cyrsiau prifysgol neu gyrsiau perthnasol eraill, lle addysgir damcaniaeth yn unig.

Felly byddwn yn cymeradwyo llwybr prentisiaeth yn fawr gan ei fod wedi rhoi profiad ymarferol i mi, yn ogystal â dealltwriaeth o'r broses adeiladu gyfan. Felly, os yw eich plentyn yn frwdfrydig am adeiladu, fy nghyngor i yw peidiwch â cholli'r cyfle i geisio cyngor ac archwilio'r llwybrau gwahanol i yrfa adeiladu lwyddiannus.