Drysau Agored 2017: Sôn am wythnos!

Yn fy rôl fel Rheolwr Partneriaethau Llundain gyda CITB rwy'n cael cymryd rhan mewn llawer o brosiectau cyffrous, gan gynnwys y digwyddiad cenedlaethol wythnos o hyd hwn sy'n mynd y tu ôl i lenni rhai o'r prosiectau mwyaf, a'r mwyaf cyffrous yn y DU.

Eleni gwelsom dros 200 o safleoedd yn agor eu drysau, a dros 5000 o bobl yn trefnu lle ar ymweliadau i weld yr hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd y tu hwnt i'r palisiau safle a'r peiriannau. Mae'r digwyddiad hwn yn caniatáu i chi gael mynediad unigryw at brosiectau adeiladu nad yw'r cyhoedd fel arfer yn cael y cyfle i'w gweld nes eu bod wedi'u cwblhau.
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Build UK i gynnal y digwyddiad hwn, ac er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi gwybod i gynifer o bobl â phosibl am y safleoedd anhygoel sydd ar gael, gwnaethom gysylltu ag ysgolion, colegau, safleoedd y Ganolfan Byd Gwaith ac eraill ledled y DU.

Y peldroediwr, theatr a phrentis

Cafodd yr ymgyrch eleni ddechrau gwych gyda digwyddiad lansio mewn lleoliad hanesyddol, sef Palas Alexandra yn Llundain. Nod y prosiect hwn yw dychwelyd y theatr Fictoraidd hon i'r ysblander anhygoel nas gwelwyd ers degawdau! Roedd yn wych croesawu'r cyn-beldroediwr a chystadleuydd ‘I’m a Celeb’, Jimmy Bullard, i lansio'r ymgyrch cyn cael ei dywys o amgylch y safle gan dîm Willmott Dixon – cafodd hefyd gyfle i arddangos ei sgiliau gosod brics, oedd yn werth eu gweld! Cafodd hefyd gyfle i dreulio rhywfaint o amser gyda'r Prentis Technegydd, Harry Pearce, yn clywed ei hanes teulu anhygoel sy'n gysylltiedig â'r palas. Mae'n adeiladwr trydedd genhedlaeth, ac roedd ei dad a'i daid wedi gweithio fel adeiladwyr ar yr adeilad ar adegau gwahanol. Dywedodd ‘Mae'n rhedeg yn y teulu a dyna pam y bydd gan waith adeiladu bob amser le arbennig yn fy nghalon’.

Drannoeth bûm yn cynorthwyo ymweliad gan Ddirprwy Faer Llundain dros Dai â safle Grŵp Berkeley yn Royal Arsenal Riverside. Yn fy rôl, rwy'n gweithio'n agos gydag Awdurdod Llundain Fwyaf, felly roedd yn wych gallu dangos i'r Dirprwy Faer sut brofiad yw gweithio ar safle adeiladu tai a thrafod sut y gallwn gydweithio yn y dyfodol. Bu llawer o ASau, ACau ac ASAau yn ymweld ag amryw o safleoedd hefyd drwy gydol yr wythnos, ac mae'n wych gweld cynifer o bobl ym myd gwleidyddiaeth yn dangos diddordeb mewn hyrwyddo'r diwydiant adeiladu a'r holl yrfaoedd y gall eu cynnig.

Nid dim ond brics!

Yn ogystal â gweld y prosiectau treftadaeth a thai yr wythnos hon, cefais hefyd gyfle i ymweld â rhai o'r cyflogwyr mawr eraill rwy'n gweithio gyda nhw o ddydd i ddydd, gan gynnwys Ardal Ryngwladol Lend Lease, a leolir y drws nesaf i Barc Gemau Olympaidd 2012, a safle Kier yn Greenwich. Roedd yn wych cael gweld y gwaith ardderchog sy'n mynd rhagddo, a gweld sut y gallwn gydweithio mwy yn y dyfodol.
Roedd fy ymweliad olaf ddydd Sadwrn â Phrosiect Triangle gan Bouygues yng Nghaergrawnt. Mae fy ngŵr yn aml yn holi ynglŷn â'm swydd, felly meddyliais y byddai Drysau Agored yn gyfle gwych iddo ddod heibio â dysgu drosto'i hun. Ac yn wir i chi, fel y rhan fwyaf o'r ymwelwyr a welais yr wythnos honno, cafodd ei synnu. I mi, dyna beth yw diben Drysau Agored!

Diolch…

Mae trefnu digwyddiad fel hwn yn golygu llawer o waith, a llawer o bobl yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i wneud i bopeth weithio. Felly hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i Build UK, CITB ac, wrth gwrs, yr holl gyflogwyr a safleoedd a agorodd eu drysau i ni, ac i bawb a fynychodd. Ni fyddai wedi bod yn bosibl heb bob un ohonoch - ac nawr rwy'n edrych ymlaen yn fawr at Drysau Agored 2018!