Dysgwch sut beth yw gweithio ym maes adeiladu ar un o gannoedd o safleoedd byw cyffrous ledled y wlad yn ystod Drysau Agored, o ddydd Llun 18 tan ddydd Sadwrn 23 Mawrth.

Does dim byd sy’n debyg i’r wefr o fod ar safle adeiladu byw. Yn ystod Drysau Agored, gallwch fenthyg het galed a chwrdd â phobl o bob cefndir sy'n cyflawni amrywiaeth eang o rolau ar brosiectau sy’n siapio’r byd o’ch cwmpas.

Drysau Agored: Profiad go iawn o’r diwydiant adeiladu

Mae pob drws ar agor yn y diwydiant adeiladu

Mae Bouygues UK, un o nifer o gwmnïau adeiladu sy’n cymryd rhan yn Drysau Agored, yn croesawu ymwelwyr i 12 o’u safleoedd yng Nghymru a Lloegr.

Ar Safle Mewnlenwi Baroness Road, mae Bouygues UK yn troi hen faes parcio yn dai y mae gwir eu hangen ar gyfer Bwrdeistref Tower Hamlets yn Llundain. Dywedodd Alison Cormack, y Swyddog Cyswllt Preswyl, ei bod hi’n dda denu pobl â diddordeb i mewn i weld sut beth yw gweithio ar safle.

“Rydym yn darparu offer diogelu iddyn nhw, yr un fath ag y mae ein gweithwyr yn ei ddefnyddio, ac rydyn ni’n cynnal sesiwn gynefino fer i roi pobl ar ben y ffordd.

“Cyn i ni fynd ar daith o amgylch y safle, rydyn ni’n gofyn i bobl o amrywiaeth o grefftau i roi sgwrs sydyn i egluro sut wnaethon nhw ddechrau ym maes adeiladu. Mae gan bawb stori wahanol!

“Dywedodd un o’n peirianwyr ifanc fod ei theulu am iddi fynd i faes nyrsio neu addysg – a oedd yn cael eu hystyried yn ‘swyddi traddodiadol’ i ferched. Gwnaeth ei modryb ei gorau glas i’w darbwyllo: ‘Dwyt ti ddim eisiau trwsio ceir i ennill dy damaid!’ Doedd ganddyn nhw ddim syniad beth oedd peirianneg sifil – ond maen nhw’n eithriadol o falch ohoni rŵan.

“Ac mae gennym bensaer a dreuliodd 20 mlynedd yn y fyddin cyn ailhyfforddi. Mae’n dangos nad oes ots am eich cefndir – mae bob amser le i chi yn y diwydiant adeiladu.

“Roeddwn i’n gweithio ym maes gofal plant yn wreiddiol, a oedd yn golygu ei bod yn ymddangos yn beth syml symud i faes iechyd a diogelwch yn y diwydiant adeiladu,” meddai gan wenu. “Nawr, rwy’n bwynt cyswllt i gymunedau lleol. Mae’n gweithio i mi oherwydd bod gen i ddiddordeb mewn pobl ac rwy’n poeni am ein perthynas â’n cymdogion a’r cymunedau lle maen nhw’n byw.”

Drysau Agored: Profiad go iawn o’r diwydiant adeiladu

“Rwyf wrth fy modd â’m swydd”

Yn Pontoon Dock, mae dros 250 o weithwyr yn adeiladu 236 fflat mewn 3 bloc gyda golygfeydd trawiadol ar draws Afon Tafwys yn Nwyrain Llundain. Mae ‘na gymaint o bethau’n digwydd!

“Fi ydy rheolwr safle Bloc C,” meddai Bruno de Blois, peiriannydd gwaith sifil yn Bouygues UK. “Rwy’n gyfrifol am ansawdd a chynnydd y gwaith yma, yn ogystal â diogelwch pob aelod o’m tîm.

“Mae’n rhaid i mi wneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud y gwaith yn iawn ar yr adeg iawn. Mae’n rhaid i mi drefnu bod yr offer, y deunyddiau a’r gweithwyr lle dylen nhw fod, a phryd dylen nhw fod yno.

“Rwy’n defnyddio ap arbennig ar fy iPad i’m helpu i gadw golwg ar y cynnydd. Cyn bo hir byddwn yn defnyddio camerâu 360° ym mhob ystafell, a bydd y rheiny’n rhoi’r newyddion diweddaraf i ni.

“Mae 47 o dasgau y mae’n rhaid eu gwneud yn llwyddiannus cyn gorffen pob fflat – a dim ond y gwaith mewnol ydy hynny.

“Mae hynny’n cynnwys popeth o leinin sych i waith coed i drydan i deilsio. Ar ôl plastro, rydyn ni’n rhoi côt ysgafn ar y waliau, sef haen denau o baent sy’n helpu i ddangos pob nam bach. Mae ein rheolwyr ansawdd yn sicrhau bod popeth yn iawn cyn i ni ei gymeradwyo.

“Rwyf wrth fy modd â’m swydd. Roeddwn i’n ddigon ffodus i gael treulio amser yn Awstralia fel rhan o’m hyfforddiant. Mae fy rhieni’n honni fy mod yn torri fy mol eisiau gweithio yn y diwydiant adeiladu ers i mi fod yn 4 oed – ond dydw i ddim yn cofio hynny,” meddai gan chwerthin.

Drysau Agored: Profiad go iawn o’r diwydiant adeiladu

Technoleg newydd gyffrous!

Mae cydweithiwr Bruno, Sylvain Ruggi, arweinydd y prosiect, yn arbennig o falch o gael treialu technoleg newydd yn Pontoon Dock.

“Roedden ni mor falch bod Pontoon Dock wedi ennill gwobr Arloesi Safle Uchaf y cwmni, a ddewiswyd o blith mwy na mil o brosiectau Bouygues eraill ledled y byd.

“Rydyn ni’n defnyddio pob math o fonitorau a dyfeisiau i wella amgylchedd y safle i weithwyr a’n cymdogion. Ond mae technoleg newydd yn gwneud ein gwaith yn haws ac yn fwy effeithlon hefyd.

“Gyda Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM) gallwn greu dyluniadau 3D i’n helpu i weld pethau o unrhyw ongl. Wrth i ni adeiladu, rydyn ni’n cymryd sganiau 3D o’r gwaith ac yn eu cymharu â’n cynlluniau er mwyn i ni allu canfod yr amrywiadau lleiaf i’r milimedr.

“Bydd hyfforddeion newydd yn ymuno â ni i ddefnyddio ein technoleg newydd. Ac mae’n dda gweld cymaint o ferched yn gweithio yma hefyd, yn enwedig yn ein timau cynhyrchu, arolygu meintiau a dylunio.”

Drysau Agored: Profiad go iawn o’r diwydiant adeiladu

Gwaith ystyrlon

Yn y cyfamser, ym Mrychdyn Isaf, Manceinion, gallwch weld y gwaith hollbwysig sy’n cael ei wneud i adfer adeilad rhestredig Gradd ll, sef Church of Ascension. Cafodd yr adeilad Fictoraidd hardd hwn, a ddyluniwyd gan y pensaer James Medland Taylor, ei ddinistrio’n llwyr ar ôl ymosodiad llosgi bwriadol yn 2017.

“Roedd hi’n ergyd drom i’r gymuned, gan fod £250,000 newydd gael ei wario'n adnewyddu’r eglwys,” meddai Albert Hardman, rheolwr y safle sy’n gweithio i Seddon, y prif gontractwr, “ond fe wnaethant ymgyrchu i ddod â'r eglwys yn ôl i’w hen ogoniant a chafwyd hyd i’r arian.”

“Un o’r pethau cyntaf rydyn ni’n ei wneud yw sefydlogi’r hyn sydd ar ôl o’r adeilad. Rydyn ni’n defnyddio cannoedd o dunelli o sgaffaldiau i’w gadw yn ei le. Mae’n olygfa drawiadol!

“Wrth i ni newid y colofnau tywodfaen a ddifrodwyd fesul 3, rydyn ni’n cynnal yr adeilad ar jaciau arbennig. Mae seiri maen yn atgynhyrchu’r gwaith cerrig a gafodd ei ddifrodi, ac mae arbenigwyr plastr yn ail-greu’r mowldinau hanesyddol o’r darnau bach sydd wedi goroesi, gan eu gwneud ar raddfa fwy o fodelau 3D.

“Mae’n braf iawn gallu rhoi’r adeilad hwn yn ôl i’r gymuned, a dyna un o’r rhesymau pam fy mod mor hapus yn gweithio ym maes adeiladu. Gadewais yr ysgol pan oeddwn i’n 15 oed a dechrau gweithio fel labrwr, ond wedyn dilynais fy mrawd i faes trin gwallt am 4 blynedd. Doedd yr un o’r ddau ohonom yn mwynhau'r gwaith hwnnw; ymunodd ef â’r fyddin, a dychwelais innau i'r diwydiant adeiladu.

“Dwi’n falch iawn mod i wedi gwneud hynny. Does dim rhaid i chi feddu ar gymwysterau ar y dechrau, ond os ydych chi’n gweithio’n galed ac yn dangos bod gennych rywfaint o sgiliau, byddwch chi’n mynd yn bell.”

Archebwch ymweliad safle yn rhad ac am ddim!

Dewch i weld un o’r safleoedd Drysau Agored ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. Dysgwch pam fod pobl yn dewis ymuno â'r diwydiant adeiladu a chael profiad o sut beth ydy gweithio ar safle go iawn.

Gyda chymaint o yrfaoedd a chyfleoedd ym maes adeiladu, mae rhywbeth i bawb.

Rhaid i chi ddarganfod beth sy'n gweithio i chi!

Drysau Agored: Profiad go iawn o’r diwydiant adeiladu