Dysgwch sut brofiad yw gweithio yn y diwydiant adeiladu yn un o gannoedd o safleoedd byw cyffrous ledled y wlad yn ystod Drysau Agored, o ddydd Llun 18 i ddydd Sadwrn 23 Mawrth.

Does dim byd tebyg i'r cyffro o fod ar safle adeiladu byw. Yn ystod Drysau Agored, gallwch fenthyg het galed a rhwbio ysgwyddau â phobl o bob cefndir, gan wneud amrywiaeth eang o rolau ar brosiectau sy'n llunio'r byd o'ch cwmpas.

Pontoon Dock

Mae pob drws ar agor yn y diwydiant adeiladu

Mae Bouygues UK, un o lawer o gwmnïau adeiladu sy'n cymryd rhan yn Nrysau Agored, yn croesawu ymwelwyr i 12 o'u safleoedd yng Nghymru a Lloegr.

Yn Safle Mewnlenwi Baroness Road, mae Bouygues UK yn troi hen faes parcio yn dai mawr eu hangen ar gyfer Bwrdeistref Llundain Tower Hamlets. Mae Alison Cormack, Swyddog Cyswllt Preswylwyr, yn dweud ei fod yn wych cael pobl sydd â diddordeb i mewn i brofi sut brofiad yw gweithio ar y safle.

“Rydyn ni'n darparu'r un cyfarpar diogelu sydd gan ein gweithwyr ac yn gwneud cyfnod ymsefydlu byr i ddangos i bobl beth sy'n digwydd.

“Yna, cyn i ni edrych o gwmpas, rydyn ni'n gofyn i bobl o amrywiaeth o grefftau siarad yn gyflym am sut y daethon nhw i mewn i adeiladu. Mae gan bawb stori wahanol!

“Dywedodd un o'n peirianwyr ifanc fod ei theulu am iddi fynd i mewn i nyrsio neu addysg - a welwyd fel proffesiynau traddodiadol’ i fenywod. Ceisiodd ei modryb ei digalonni: ‘Dydych chi ddim am drwsio ceir am fyw!’ Doedd ganddynt unrhyw syniad beth oedd peirianneg sifil - ond maen nhw'n falch iawn ohoni nawr.

“Ac mae gennym bensaer a oedd yn y fyddin am 20 mlynedd cyn ailhyfforddi. Mae'n dangos nad yw o bwys beth yw'ch cefndir - mae lle i chi bob amser mewn adeiladu.

“Roeddwn i mewn gofal plant yn wreiddiol, a wnaeth i'r symudiad i mewn i iechyd a diogelwch adeiladu ymddangos yn syml rywsut,” mae hi'n gwenu. “Nawr dw i'n fan cyswllt ar gyfer cymunedau lleol. Mae'n gweithio i mi gan fy mod i â diddordeb naturiol mewn pobl ac yn poeni am ein perthynas â'n cymdogion a'r cymunedau lle maen nhw'n byw.”


Pontoon Dock

“Dw i wrth fy modd yn fy swydd”

Draw yn Pontoon Dock, mae dros 250 o weithwyr yn adeiladu 236 o fflatiau mewn 3 bloc â golygfeydd trawiadol ar draws Afon Tafwys yn Nwyrain Llundain. Mae cymaint yn digwydd!

“Fi yw'r rheolwr safle ar gyfer Bloc C,” meddai Bruno de Blois, peiriannydd gwaith sifil i Bouygues UK. “Dw i'n gyfrifol am ansawdd a chynnydd gwaith yma, yn ogystal â diogelwch pawb yn fy nhîm.

“Mae'n rhaid i mi sicrhau ein bod yn gwneud y gwaith yn y ffordd iawn ar yr adeg iawn. Mae angen i mi gael offer, deunyddiau a gweithwyr lle dylen nhw fod, pryd y dylen nhw fod.

“Dw i'n defnyddio ap arbennig ar fy iPad i fy helpu i gadw golwg ar y cynnydd. Cyn bo hir byddwn ni'n defnyddio camerâu 360° ym mhob ystafell sy'n dangos y diweddariadau diweddaraf i ni.

“Mae 47 o dasgau y mae'n rhaid eu gwneud yn llwyddiannus cyn i bob fflat gael ei orffen - a dim ond ar gyfer y gwaith mewnol mae hynny.

“Mae hynny'n cynnwys popeth o leinio sych i saernïaeth i waith trydanol i deilsio. Ar ôl plastro, rydyn ni'n rhoi haen niwl ar y waliau, haen denau iawn o baent sy'n helpu i ddangos pob diffyg bychan. Mae ein rheolwyr ansawdd yn sicrhau bod popeth yn iawn cyn i ni ei gymeradwyo.

“Dw i wrth fy modd yn fy swydd” Roeddwn i'n ddigon ffodus i dreulio amser yn Awstralia fel rhan o'm hyfforddiant. Mae fy rhieni'n dweud fy mod i eisiau gweithio ym maes adeiladu ers pan oeddwn i'n 4 oed - ond dw i ddim yn cofio ei ddweud e yn ôl bryd hynny, ”mae'n chwerthin.

Pontoon Dock

Technoleg newydd gyffrous!

Mae cydweithiwr Bruno, Sylvain Ruggi, arweinydd y prosiect, yn arbennig o falch o dreialu technoleg newydd yn Pontoon Dock.

“Roedden ni mor falch bod Pontoon Dock wedi ennill gwobr Arloesi Safle Uchaf y cwmni, a ddewiswyd dros fwy na mil o brosiectau Bouygues eraill ledled y byd.

“Rydyn ni'n defnyddio pob math o fonitorau a dyfeisiau i wella amgylchedd y safle ar gyfer gweithwyr a'n cymdogion. Ond mae technoleg newydd yn gwneud ein gwaith yn haws ac yn fwy effeithlon hefyd.

“Gyda Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) gallwn ni greu dyluniadau 3D i'n helpu i edrych ar bethau o unrhyw ongl. Wrth i ni adeiladu, rydyn ni'n cymryd sganiau 3D o'r gwaith ac yn eu cymharu â'n cynlluniau fel ein bod yn gallu canfod yr amrywiadau lleiaf i lawr i'r milimedr.

“Rydyn ni'n cael hyfforddeion newydd i mewn i weithredu ein technoleg newydd. Ac mae'n wych bod gennym gymaint o fenywod yn gweithio yma hefyd, yn arbennig yn ein timau cynhyrchu, syrfewyr meintiau a dylunio.”

Pontoon Dock

Gwaith ystyrlon

Yn y cyfamser, yn Lower Broughton, Manceinion, gallwch weld y gwaith hanfodol sydd ar y gweill i adfer yr adeilad rhestredig Gradd II, Church of Ascension. Cafodd yr adeilad Fictoraidd hardd hwn, a ddyluniwyd gan y pensaer James Medland Taylor, ei losgi'n llwyr gan dân ar ôl ymosodiad llosgi bwriadol yn 2017.

“Roedd yn anodd iawn i'r gymuned, gan fod yr eglwys newydd wedi cael gwaith adnewyddu gwerth £250,000,” meddai Albert Hardman, rheolwr y safle sy'n gweithio i Seddon, y prif gontractwr, “ond fe wnaethon nhw ymgyrchu i ddod ag ef yn ôl i'w ogoniant blaenorol a daethpwyd o hyd i'r cyllid. ”

“Un o'r pethau cyntaf rydyn ni'n ei wneud yw sefydlogi'r hyn sydd ar ôl o'r adeilad. Rydyn ni'n defnyddio cannoedd o dunelli o sgaffaldiau i'w gadw yn ei le. Mae'n gryn olygfa!

“Wrth i ni amnewid y colofnau tywodfaen a ddifrodwyd 3 ar y tro, rydyn ni'n cynnal yr adeilad ar jaciau arbennig. Mae seiri maen yn ail-greu'r gwaith maen cain a ddifrodwyd, ac mae arbenigwyr plastr yn ail-greu'r mowldiadau hanesyddol o ddarnau bychain sydd wedi goroesi, gan uwchraddio o fodelau 3D.

“Mae'n braf iawn dychwelyd yr adeilad hwn yn ôl i'r gymuned, un o'r rhesymau dw i mor hapus i fod yn gweithio yn y diwydiant adeiladu. Fe wnes i adael yr ysgol yn 15 oed a des i'n lafurwr, ond wedyn dilynais fy mrawd i faes trin gwallt am 4 blynedd. Doedd e ddim yn addas i'r naill na'r llall ohonon ni; ymunodd e â'r fyddin, ac es i yn ôl i'r gwaith adeiladu.

“Dw i mor falch imi ei wneud. Does dim rhaid i chi ddechrau â chymwysterau, ond os ydych yn gweithio'n galed ac yn dangos rhywfaint o sgil, byddwch yn mynd yn bell.”

Archebwch ymweliad safle am ddim!

Dewch i ymweld ag un o'r safleoedd Drysau Agored ledled Cymru, Lloegr a'r Alban. Dysgwch o lygad y ffynnon pam mae pobl yn dewis adeiladu a gweld sut brofiad yw gweithio ar safle go iawn.

 chymaint o yrfaoedd a chyfleoedd ym maes adeiladu, mae rhywbeth i bawb.

Canfyddwch beth sy'n gweithio i chi!

Church of Ascension