Pan ddaw'n amser gwneud ceisiadau am swyddi, bydd llawer o bethau i'w hystyried.

Yn gyntaf, bydd angen i chi ystyried pa fath o swydd yr hoffech wneud cais amdani, wedyn bydd angen i chi gwblhau'r cais, cael cyfweliad a bod mor wych yn y cyfweliad nes eu bod yn rhoi'r swydd i chi!

Ac mae hynny i gyd cyn i chi ddechrau yn y swydd, hyd yn oed. Felly, dyma 20 o awgrymiadau defnyddiol i'ch helpu i gael eich swydd ddelfrydol. 

 1. Dysgwch gymaint â phosibl am y swydd rydych yn chwilio amdani – dysgwch beth sy'n ofynnol ar gyfer y rôl o ran cymwysterau a sgiliau, oherwydd bydd hyn yn bwysig i'r cyflogwr. Gallwch ddefnyddio ein hadran A-Y Gyrfaoedd, sy'n cynnwys yr holl hyfforddiant, cymwysterau a chyfrifoldebau y bydd eu hangen ar gyfer y rôl.
 2. Nodwch yr holl bethau perthnasol rydych wedi'u gwneud neu wedi cael profiad ohonynt er mwyn eu cynnwys yn eich cais – bydd ysgrifennu hyn i lawr yn rhywle yn eich helpu wrth ysgrifennu eich CV, oherwydd bydd modd i chi eu rhoi yn eu trefn ac ychwanegu unrhyw fanylion a all fod yn berthnasol.
 3. Defnyddiwch y templed CV sy'n addas i chi – peidiwch â mynd dros ben llestri na defnyddio ffont gwirion. Dyma'r argraff gyntaf y bydd cyflogwyr yn ei chael ohonoch chi a'r hyn y gallwch ei gynnig iddynt fel cwmni, felly mae'n bwysig ceisio cyflwyno eich hun ar eich gorau.
 4. Ymchwiliwch i'r cwmni – os ydych yn gwybod rhywfaint o wybodaeth berthnasol am y cwmni, fel prosiectau blaenorol neu rai sydd ar y gweill, gallwch sôn am hyn ac yna gyfeirio at eich diddordeb yn y gwaith penodol hwnnw, neu sut y gallai eich sgiliau penodol fod o fudd iddynt.
 5. Gwnewch yn siŵr bod strwythur i'ch CV – gall llawer o wefannau a gwasanaethau helpu gyda llunio CVs, ond mae'n bwysig cofio bod angen i chi fod yn glir ac yn drefnus wrth roi gwybodaeth. Os mai dechrau ar eich gyrfa ydych chi, nodwch eich addysg a thynnwch sylw at y pynciau sy'n berthnasol i'r rôl dan sylw, ac wedyn gallwch nodi eich sgiliau a'ch profiad perthnasol, ac yna eich diddordebau.
 6. Meddyliwch am yr hyn sydd ar eich cyfryngau cymdeithasol – mae'n dod yn gynyddol gyffredin i ddarpar gyflogwyr edrych ar eich presenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol er mwyn gweld sut berson ydych chi mewn gwirionedd. Felly, bydd angen i chi ystyried yn ofalus pa fath o bethau y gallai pobl eu gweld.
 7. Sefydlwch rywfaint o gyfrifon cyfryngau cymdeithasol proffesiynol – mae llwyfannau fel LinkedIn a Twitter yn wych ar gyfer hyn, oherwydd gallwch ffurfio rhwydweithiau a chydberthnasau gyda phobl mewn rolau tebyg neu rolau rydych yn anelu at weithio ynddynt, a byddant yn gallu cynnig cyngor, arweiniad a, phwy a ŵyr, efallai gyfle am swydd, hyd yn oed!
 8. Dylech gael rhywfaint o brofiad – os nad ydych wedi cael unrhyw brofiad gwaith eto, nid yw byth yn rhy hwyr i ddechrau arni! Ffordd wych arall o weld yn uniongyrchol sut beth yw gweithio yn y diwydiant adeiladu yw ymweld ag un o'r safleoedd sydd ar gael drwy Drysau Agored.
 9. Gwiriwch bopeth! Allwch chi byth fwrw golwg dros eich CV, eich llythyr eglurhaol a'ch ffurflen gais ormod o weithiau. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw wallau sillafu a bod y gramadeg yn gwneud synnwyr. Gallwch gael gwybod rhagor ar ein tudalen Help i wneud cais, a gofynnwch i rywun arall fwrw golwg drostynt hefyd, er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wedi cynnwys popeth sydd ei angen.
 10. Darllenwch y cwestiynau – os bydd rhaid i chi lenwi ffurflen gais, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y cwestiynau'n ofalus iawn, oherwydd byddant yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth i'ch helpu i ateb. 
 11. Byddwch yn hyderus ar y ffôn! Yn aml, un o'r camau cyntaf mewn proses gwneud cais yw cyfweliad dros y ffôn, sy'n helpu cyflogwyr i hidlo eu dewisiadau ar gyfer cyfweliadau wyneb yn wyneb. Mae'n bwysig cynllunio'r alwad, gan wneud yn siŵr bod y rhif cywir gennych ac ysgrifennu ychydig o bethau allweddol yr hoffech eu dweud ar ffurf pwyntiau bwled. Mae hefyd yn bwysig ystyried ble y byddwch yn cynnal yr alwad, felly ceisiwch fynd i rywle tawel sydd â signal ffôn cryf – a chofiwch siarad yn glir ac yn hyderus. 
 12. Peidiwch ag ofni – mae siarad â darpar gyflogwr yn gallu bod yn ddigon i godi ofn arnoch, ond byddwch yn hyderus ac yn gadarnhaol wrth wneud hynny. Mae hefyd yn iawn i chi ofyn iddo ailadrodd cwestiwn neu ymhelaethu arno os na wnaethoch ei ddeall. Bydd y cyflogwr yn gwerthfawrogi eich gonestrwydd a bydd yn gyfle i chi gael mwy o amser i ateb gan roi gwybodaeth berthnasol.
 13. Cynlluniwch eich cyfweliad – os ydych wedi cael eich gwahodd i gyfweliad wyneb yn wyneb, cofiwch ddarllen drwy'r disgrifiad swydd yn drwyadl unwaith eto a meddyliwch am y math o gwestiynau y gallant eu gofyn i chi o bosibl, er enghraifft cwestiynau penodol am eich sgiliau a pha gryfderau neu wendidau sydd gennych yn eich barn chi.
 14. Meddyliwch am eich gwisg – bydd angen i chi wneud argraff dda pan fyddwch yn cwrdd â darpar gyflogwr, felly meddyliwch am yr hyn y byddwch yn ei wisgo. Gwnewch yn siŵr ei fod yn lân ac yn gyfforddus. Mae angen i chi edrych yn broffesiynol, ond gadael i'ch personoliaeth ddisgleirio hefyd. Gallech wneud hynny drwy ychwanegu ychydig o liw, cyfwisg neu hyd yn oed sanau hwyliog!
 15. Gofynnwch am adborth – os cewch wybod eich bod heb gael y swydd, gofynnwch am adborth er mwyn gweld sut y gallwch wella ar gyfer eich cyfweliad nesaf. Cofiwch ddiolch i'r cyflogwr am ei amser. Bydd hyn yn gwneud argraff hirdymor arno ac efallai y bydd hynny'n ddefnyddiol yn y dyfodol.
 16. Peidiwch â bod yn hwyr! Pan gewch swydd, bydd angen i chi wneud argraff gyntaf dda ar eich diwrnod cyntaf, felly sicrhewch eich bod yn brydlon, a chofiwch ganiatáu digonedd o amser rhag ofn y bydd traffig neu oedi ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 17. Gofynnwch gwestiynau – mae'n bwysig i chi ddod i adnabod y gweithle a'ch cydweithwyr, felly gofynnwch ddigonedd o gwestiynau a fydd yn gwneud i bobl siarad â chi. Os byddwch yn dangos diddordeb yng ngwaith pobl, bydd modd i chi ddeall mwy am yr hyn y maent yn ei wneud a dechrau meithrin cydberthnasau gwych.
 18. Gwnewch nodiadau – os oes angen gwybodaeth bwysig arnoch, fel unrhyw wybodaeth am ddiogelwch neu bethau y mae angen i chi eu llofnodi, gwnewch nodyn o hynny er mwyn cofio nes ymlaen.
 19. Canolbwyntiwch ar eich gwaith – mae'n hawdd cael eich temtio i gysylltu â'ch teulu a ffrindiau drwy gydol y dydd, ond sicrhewch mai dim ond yn ystod amser egwyl a chinio y byddwch yn defnyddio eich ffôn.
 20. Mwynhewch! Gwnewch yn siŵr eich bod yn mwynhau eich diwrnod cyntaf. Gall dechrau swydd newydd fod yn brofiad brawychus, ond bydd pawb o'ch cwmpas yn awyddus i wneud i chi deimlo mor gartrefol â phosibl felly mwynhewch y profiad a gwnewch y mwyaf ohono!

Rydych bellach yn gwybod sut i lwyddo gyda'r ceisiadau, gwneud argraff dda yn y cyfweliad a chael diwrnod cyntaf gwych – felly ewch amdani!

Dolenni defnyddiol

Os nad ydych yn siŵr pa rôl a allai fod orau i chi, rhowch gynnig ar ein Cwis Personoliaeth, neu edrychwch ar rai o'r dolenni defnyddiol isod:

-          Porwr Gyrfaoedd

-          Help i wneud cais

-          Prentisiaethau

-          Cymwysterau defnyddiol

-          Y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol