Pan oeddwn yn 18 oed roeddwn ar fin dechrau blwyddyn olaf cwrs GNVQ llwyddiannus mewn celf a dylunio a fyddai wedi sicrhau fy lle yn y brifysgol i ddechrau gradd aml-gyfryngau. Gyda chostau cynyddol mynychu'r brifysgol ac agwedd ychydig yn anaeddfed penderfynais roi'r ffidil yn y to bythefnos cyn i'r cwrs orffen.

Yn dilyn hyn fe wnes i'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc 18 oed yn ei wneud – gweithiais yn achlysurol mewn ambell ffatri – ond flwyddyn yn ddiweddarach nid oedd gennyf swydd nac unrhyw ragolygon. Yn 19 oed daeth fy nhad o hyd i waith fel labrwr i mi. Roedd yn ddigon sylfaenol, paratoi safleoedd, eu cadw'n lân a rhoi help llaw o amgylch y safle.

Wrth i mi fagu profiad dechreuais weithio ar yr ochr peirianneg sifil, gan adeiladu systemau draenio dwfn a helpu'r peiriannydd i osod allan. Yn ystod y cyfnod hwn cefais gynnig y cyfle i wneud fy NVQ 2, a bu'r cymhwyster hwn yn werthfawr i mi yn nes ymlaen. Hefyd cefais fy nhrwyddedau peiriannau, yn cynnwys lori ddadlwytho, cloddiwr, rholiwr a wagen fforch godi delesgop. Bu'r rhain hefyd yn fodd i mi gamu ymlaen a dringo'r ysgol.

Erbyn i mi droi'n 25 oed roedd gennyf ddigon o brofiad i fod yn gangiwr ar gyfer fy nhîm bach fy hun a buom yn teithio o gwmpas i'r gwahanol brosiectau. Yn 29 oed penderfynais fynd i deithio am bedwar mis, a rhoddodd hyn amser i mi fyfyrio ar weddill fy mywyd...wedi'r cyfan roeddwn bron yn 30 oed.

Ateb heriau newydd 

Pan ddychwelais adref gwnes ailafael yn y gwaith a chael fy hun yn gosod slabiau ar gyfer set o risiau. Wrth wneud y gwaith llaw trwm hwn penderfynais gamu'n ôl a dod o hyd i swydd lle gallwn ddatblygu'n academaidd a rhoi'r gorau i'r gwaith caib a rhaw. Newidiodd fy nodau ar ôl teithio ac roeddwn wir am symud i Seland Newydd felly fe wnes i ychydig o ymchwil a gwelais y byddai gradd yn rhoi gwell siawns i mi. Felly defnyddiais y profiad a oedd gennyf i fynd am swydd gyda Balfour Beatty fel rheolwr safle dan hyfforddiant. Roedd y cwmni yn cynnig rhaglen diwrnod astudio er mwyn mynychu'r brifysgol. Bu'n rhaid i mi ddilyn proses gyfweld hir a oedd yn cynnwys prawf. Llwyddais a chefais leoliad gwaith.

Rwyf bellach yn 33 oed ac wedi bod yn gweithio gyda Balfour Beatty ers bron i bedair blynedd. Mae'r cwmni wedi fy helpu i feithrin fy sgiliau er mwyn cyflawni'r rôl. Rwyf wedi cwblhau cwrs HNC dwy flynedd a wnaeth fy ngalluogi i ddilyn gradd. Rwyf wedi cwblhau NVQ 3, cwrs cymorth cyntaf, cwrs rheoli SMSTS CITB ac rwyf bellach yn fy ail flwyddyn yn y brifysgol.

Dyfodol disglair 

Mae'r llwybr wedi bod yn un hir ac rwy'n dal i obeithio ymfudo. Ond gwn, ar ôl i mi gwblhau fy nghwrs, y bydd gennyf ddigon o brofiad yn fy rôl i gael swydd dda a bod yn gaffaeliad i unrhyw gwmni.

Fy nghyngor fyddai i ddangos parodrwydd, gweithio'n galed a pharchu eraill. Bydd y bobl a all eich helpu i gamu ymlaen yn sylwi ar hyn a chewch achub ar unrhyw gyfleoedd a ddaw.

Dilynwch unrhyw gyrsiau a hyfforddiant a gynigir a byddwch yn ddiolchgar oherwydd nid yw'r rhain yn rhad, a heddiw mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am lefel benodol o gymwysterau ar gyfer unrhyw swydd.

Dechreuais o’r gwaelod ond gydag amser a gwaith called gallaf weld bod y dyfodol yn ddisglair.