Mae James Whitaker, Cyfarwyddwr Marchnata yn Dickies Workwear - sy'n noddwr Rownd Derfynol Genedlaethol SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] UK eleni - yn rhannu ei gyngor ar beth i'w chwilio amdano wrth siopa am ddillad gwaith proffesiynol ...

Mae'r ansawdd a dewis sydd ar gael yn y farchnad ddillad gwaith heddiw yn drawiadol. Fodd bynnag, â chymaint o ddillad i'w dewis rhyngddyn nhw, gall gwybod ble i ddechrau fod yn dasg frawychus. Yn Dickies, rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o grefftwyr wrth iddyn nhw ddechrau ar eu gyrfaoedd.

Dyma fy nghyngor ar beth mae angen i chi feddwl amdano wrth siopa am ddillad ac esgidiau i'ch cefnogi yn y gwaith:

Dewiswch gynhyrchion sy'n addas i'r diben

Mae buddsoddi mewn dillad sydd wedi'u cynllunio'n benodol i'ch cefnogi yn y gwaith yn cynnig llawer o fanteision ymarferol, tra'n helpu i hyrwyddo golwg gyfoes, broffesiynol.

Er enghraifft, mae eitem arbennig o ddillad bydden ni bob amser yn cynghori crefftwyr i fuddsoddi ynddi yw trowsus a gynlluniwyd at ddibenion dillad gwaith, yn hytrach na gwisgo jîns yn unig. Chwiliwch am nodweddion megis pocedi ymarferol ar gyfer eitemau penodol (fel riwler neu ffôn), ynghyd â dolenni morthwyl. I gael yr hyblygrwydd mwyaf posibl, dylai trowsus gynnwys bandiau gwast elastig a phwythau wedi'u hatgyfnerthu, tra dylai cynhyrchion premiwm gynnwys padiau pen-glin wedi'u hymgorffori hefyd.

Ystyriwch bob digwyddiad posibil

Mae'n bosib ei fod yn swnio'n amlwg, ond pan fyddwch chi'n debygol o weithio yn yr awyr agored ym mhob math o dywydd, mae'n bwysig cael casgliad o eitemau a fydd yn gwneud eich gwaith mor gyfforddus â phosib - boed yn boeth iawn neu'n arllwys y glaw.

Er enghraifft, ar ddyddiau pan fydd y tymheredd yn codi'n sylweddol rhwng bore cynnar a hwyr y prynhawn, mae haenu yn allweddol. Ystyriwch ddewisiadau megis top haenau sylfaen thermol sy'n ddigon hyblyg i ddyblu fel eitem annibynnol wrth i'r diwrnod fynd yn dwymach.

Yn yr un modd, bydd buddsoddi mewn dillad glaw gwrth-ddŵr sy'n gallu ffitio'n hawdd ac yn gyfforddus dros eich dillad arferol yn sicrhau eich bod yn cael eich gorchuddio beth bynnag yw'r tywydd. Dewiswch eitemau sy'n wrth-ddŵr ac sy'n gallu gadael awyr trwodd.

Chwiliwch am ffabrigau arloesol

Mae gan weithgynhyrchwyr dillad gwaith fynediad i ffabrigau sy'n fwy hyblyg a gwydn nag erioed o'r blaen, â manteision ychwanegol megis diogelu UV. Mae hyn yn cynnig haen ychwanegol o amddiffyniad rhag yr haul i grefftwyr wrth weithio yn yr awyr agored.

Mae enghreifftiau penodol yn cynnwys Coolcore®, sy'n rheoleiddio lleithder a Cordura®, sy'n cynnig amddiffyniad ychwanegol yn erbyn traul ar baneli penelinoedd a phen-gliniau, gan helpu dillad i barhau'n hirach.

Cadw'n ddiogel

Os ydych chi'n debygol o weithio yn yr awyr agored mewn amgylchiadau tywyll, mae amlygrwydd yn allweddol. Mae ein datblygiadau ein hunain yn y maes hwn yn cynnwys y Wakefield. Mae'r siaced hon yn ymddangos yn union fel siaced haen feddal nodweddiadol, ond mae'n dod yn adlewyrchol o dan amgylchiadau golau gwael, gan ganiatáu i'r gwisgwr fod yn weladwy heb gyfaddawdu ar arddull.

Ystyriwch eich delwedd

Gall gwisgo dillad sy'n hyrwyddo delwedd broffesiynol helpu i wneud yr argraff gywir ar eich cyflogwyr, cydweithwyr a chleientiaid yn y dyfodol.

Does dim angen cyfaddawdu o ran dillad gwaith! Mae dyluniadau swyddogaethol, ymarferol sy'n gwneud eich gwaith mor hawdd a mor ddiogel â phosibl, tra'n cynnig arddull broffesiynol, yn rhywbeth y dylech ei fynnu pryd bynnag y byddwch chi'n siopa am ddillad ac esgidiau newydd.

Archebwch y dillad gwaith diweddaraf: www.dickiesworkwear.com

Dickies hoodie
Dickies logo