Rydym yn wynebu prinder tai difrifol yn y wlad hon, gyda'r holl arbenigwyr yn cytuno bod angen i ni gynyddu nifer y tai a gaiff eu hadeiladu'n sylweddol.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae tai wedi dod yn flaenoriaeth allweddol i wleidyddion ac mae un Llywodraeth ar ôl y llall wedi cyflwyno polisïau sy'n galluogi'r diwydiant adeiladu tai i gynyddu ei allbwn. 

Er mwyn adeiladu'r cartrefi hyn y mae eu dirfawr angen, mae angen i'r diwydiant recriwtio a hyfforddi cenhedlaeth newydd o adeiladwyr tai ac mae'n chwilio am y bobl ifanc orau a mwyaf galluog.

Heddiw mae datblygwyr yn defnyddio technegau, safonau a deunyddiau o'r radd flaenaf i adeiladu cartrefi o'r ansawdd gorau o fewn cymunedau gwirioneddol gynaliadwy.

Mae'r broses o greu cymuned newydd yn un gymhleth iawn. O negodi cytundeb i brynu'r tir a dilyn y system gynllunio i ddylunio datblygiad newydd a phrynu'r deunyddiau sy'n fodd i drawsnewid cae neu safle ffatri segur yn gymuned newydd - mae angen ystod enfawr o sgiliau a doniau.

Adeiladu cartrefi'r dyfodol

Felly mae gan y diwydiant ystod eang o lwybrau gyrfa - yn rhai proffesiynol a chrefftus, ar y safle ac yn y swyddfa - i'w cynnig i bobl ifanc sy'n chwilio am yrfa heriol a llawn boddhad.

Yn ogystal â'r rolau traddodiadol y mae pobl yn disgwyl i'r sector adeiladu tai eu cwmpasu - gosod brics, sgaffaldio, gwaith daear a gosod toeon - mae nifer o rolau eraill y mae angen i ni eu llenwi er mwyn adeiladu cartrefi'r dyfodol.

Mae angen i ni gyflogi cyfrifwyr, peirianwyr amgylcheddol, prynwyr tir, dylunwyr draenio, penseiri, archebwyr deunyddiau, syrfewyr, staff gwerthu, fformyn safle, swyddogion diogelwch, arolygwyr adeiladu - ac ati. Ond yr hyn sy'n sicr yw bod angen y bobl ifanc orau bosibl arnom i lenwi'r rolau hyn er mwyn i ni adeiladu'r cymunedau gorau posibl.

Bydd y gwaith o ddatrys ein hargyfwng tai yn gofyn am ystod eang o bobl i chwarae rhan allweddol; gwleidyddion i gyflwyno polisïau sy'n galluogi datblygwyr i adeiladu; cymunedau a chynghorau lleol i gymryd rhan yn y broses datblygu a chynllunio leol fel bod y nifer a'r math cywir o gartrefi yn cael eu dyrannu yn y mannau cywir; ac yna fod y bobl sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu tai, a wnaiff ddylunio ac adeiladu trefi a dinasoedd y dyfodol, yn gallu bwrw ymlaen â'u gwaith a chreu datblygiadau penigamp.

Taro'r hoelen ar ei phen

Mae cymunedau ond yn gweithio os ydynt yn cydweddu â'r byd o'u hamgylch. Mae cynllunwyr a pheirianwyr adeiladu tai yn gweithio gyda'u cymheiriaid yn y diwydiant adeiladu ehangach i sicrhau bod y mannau newydd gwych hyn yn gysylltiedig â'r byd o'u hamgylch.

Mae gyrfa adeiladu yn gwbl unigryw. Faint o bobl a all ddweud iddynt fod yn rhan o brosiectau a fydd o bosibl yn para sawl cenhedlaeth; a gaiff eu gweld a'u defnyddio gan filiynau ac y bydd pobl yn byw ynddynt, yn teithio arnynt neu'n dibynnu arnynt am eu hanfodion bob dydd?

Mae pobl sy'n gweithio ar brosiect adeiladu yn mynd adref bob dydd wedi cymryd cam bach arall tuag at gyflawni eu prosiect. Ac wrth i'r wythnosau a'r misoedd fynd heibio, bydd yr hyn y maent wedi'i astudio a'i archwilio mewn lluniau a chynlluniau yn dwyn ffrwyth yn raddol. Nid oes dim byd tebyg i weithio ym maes adeiladu.

Byddwch yn rhan o rywbeth anhygoel a chymerwch eich cam cyntaf tuag at helpu i adeiladu cymunedau'r dyfodol heddiw. Ewch i Am Adeiladu a House Building Careers i weld yr ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael ym maes adeiladu tai a'r diwydiant adeiladu ehangach.

Mae gyrfa adeiladu at ddant pawb, ni waeth beth yw eich doniau, sgiliau na diddordebau.