P'un a ydych wedi cael y canlyniadau roeddech yn gobeithio amdanynt ai peidio, mae hwn yn amser gwych i ystyried y sector adeiladu.

Mae angen recriwtio 232,000 o weithwyr newydd dros y pedair blynedd nesaf, felly mae cyfleoedd a swyddi gwag ar gael yn y diwydiant ac mae cyflogwyr yn chwilio am bobl ifanc, llawn cymhelliant i ymuno â nhw.

Y ffordd orau a hawsaf o ddechrau chwilio yw drwy Am Adeiladu, felly dyma bum peth y gallwch eu gwneud ar ôl cael eich canlyniadau.

1. Cwis Personoliaeth

Os nad ydych yn gwybod beth rydych am ei wneud nesaf, peidiwch â phoeni – rydych yn yr un cwch â llawer o bobl yr un oed â chi.

Yr hyn rwy'n ei hoffi am y diwydiant adeiladu yw bod rolau a gyrfaoedd sy'n addas i sgiliau a diddordebau pawb – o osod brics i bensaernïaeth!

Gall y Cwis Personoliaeth helpu i ddiffinio beth sy'n addas i chi. Bydd yn dangos gwahanol rannau'r diwydiant i chi, a'r swyddi sy'n fwyaf addas i chi. Ar ôl i chi gael eich canlyniad ar gyfer y cwis, gallwch edrych yn fanylach ar bob rôl. 

2. Porwr Gyrfaoedd

Mae llu o bethau y gallwch eu gwneud yn y diwydiant adeiladu, yn dibynnu ar eich cymwysterau.

Os gwnaethoch yn dda mewn gwyddoniaeth, er enghraifft, gallech ystyried peirianneg sifil (y bobl sy'n adeiladu ffyrdd, pontydd ac adeiladau mawr fel y Shard), neu hyd yn oed waith amgylcheddol. Gallai mathemateg fynd â chi i faes mesur meintiau (nhw yw'r bobl sy'n ennill yr arian mawr yn y diwydiant). Os gwnaethoch fwynhau astudiaethau busnes, gallai gyrfa ym maes rheoli prosiectau neu gynllunio fod yn addas i chi.

Bydd y gwahanol lwybrau hynny, a digonedd o rai eraill, ar gael i chi yn dibynnu ar eich cymwysterau. Bydd yr adnodd Porwr Gyrfaoedd yn edrych ar eich canlyniadau a'u paru â rhai o'r gyrfaoedd gwych sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu.

3. Nawdd

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant adeiladu ond eich bod hefyd am gael gradd, yna mae'n bosibl mai nawdd yw'r ateb i chi.

Yn hytrach na mynd i'r brifysgol ar eich traul eich hun, gallech ddod o hyd i gyflogwr a wnaiff dalu am eich ffioedd a'ch llyfrau, a thalu cyflog da i chi a rhoi'r profiad gwaith sydd ei angen arnoch ar yr un pryd.

Bydd cwmnïau adeiladu yn awyddus i glywed gennych. Maent am eich hyfforddi a chydweithio â chi drwy gydol eich cwrs gradd, ac mae llawer o gynlluniau nawdd a chynlluniau i raddedigion i'w hystyried.

Edrychwch ar yr enghraifft hon gan Laura, a gyfunodd gwrs gradd â swydd yn Seddon.

4. Prentisiaethau

Prentisiaethau yw un o'r ffyrdd gorau o gael eich troed drwy'r drws o hyd, a dewch ar draws lawer o bobl yn y diwydiant a ddechreuodd ar eu gyrfaoedd drwy wneud hyn.

Defnyddiwch y Cwis Personoliaeth a'r Porwr Gyrfaoedd i weld pa fath o brentisiaethau a allai fod yn addas i chi. Mae ein hastudiaethau achos ‘diwrnod ym mywyd’ a'n sianel YouTube hefyd yn cynnwys prentisiaid yn siarad am eu swydd.

Mae'r Gwasanaeth Prentisiaeth Cenedlaethol yn cyhoeddi cyfleoedd am brentisiaethau ar ei wefan. Dylech hefyd holi colegau lleol, canolfannau gwaith, Prince's Trust, cwmnïau adeiladu mawr a chwmnïau lleol llai i weld a oes ganddynt gyfleoedd am brentisiaethau.

Cysylltwch â JTL, BEST neu Summit Skills os ydych yn chwilio am brentisiaethau fel trydanwr neu blymwr.

5. Paratowch

Ar ôl i chi benderfynu beth rydych am ei wneud yn y diwydiant adeiladu, dechreuwch gysylltu â chwmnïau a rhoi gwybod iddynt ble rydych chi, beth rydych am ei wneud a pha mor wych y byddech chi fel cyflogai.

Gallwch gael gafael ar restr o gyflogwyr yn eich ardal yn gyflym drwy ddefnyddio Google, ond sicrhewch fod eich CV wrth law yn barod rhag ofn bod ganddynt swydd wag! Nid yw'n syniad da cadw eich darpar gyflogwr newydd yn aros wrth i chi lunio un. 

Peidiwch â bod ofn rhoi eich CV i'r cwmni yn bersonol os yw'n agos atoch. Bydd cyflogwyr am gwrdd â'r unigolyn y tu ôl i'r CV. Byddant yn meddwl, "Alla i weithio gyda'r person hwn? Alla i ymddiried ynddo a'i hyfforddi?"

Edrychwch ar yr awgrymiadau hyn ar sut i ysgrifennu CV, llenwi ffurflenni cais a gwneud argraff ar bobl mewn cyfweliad am swydd.

Paratowch a sicrhewch eich bod yn barod, a bydd gennych well siawns o gael yr hyn rydych yn dymuno ei gael.

 

 

Pob lwc!