Roedd yn ddigon anodd i mi gael fy nerbyn fel prentis i ddechrau. Roedd gan rai pobl broblem â'r ffaith fy mod yn friciwr sy'n ferch, felly treuliais beth amser yn chwilio.

Ond ni wnaeth fy Swyddog Prentisiaeth CITB roi'r gorau, ac roedd mewn cysylltiad bob wythnos i ddweud wrthyf ei fod yn gwneud galwadau.

Cefais swydd manwerthu yn ystod y cyfnod hwnnw ond nid dyna yr oeddwn am ei wneud. Roeddwn yn dal i chwilio am swydd yn y diwydiant adeiladu ac yn labro yn fy amser ychwanegol er mwyn magu profiad. Roeddwn o'r farn y byddai hyn yn rhywbeth arall y gallwn ei ddangos ar fy CV.

Ar un adeg, cefais wybod fy mod wedi cael swydd, ond pan wnaethant sylweddoli mai merch ydw i, gwnaethant wrthod. Wnaethon nhw ddim hyd yn oed ceisio cuddio'r ffaith.

Cefnogol

Rwyf wrth fy modd â'r swydd sydd gen i nawr. Mae'n ardderchog ac mae'r bobl rwy'n gweithio gyda nhw bob dydd wedi bod yn wych.

Pan ddechreuais, roedd llawer o bobl yn synnu o weld briciwr sy'n ferch. Ar ôl i ni ddod i adnabod ein gilydd yn well, gwnaethant ddweud nad oeddent yn credu bod merch ar y safle. Roeddent yn meddwl mai dim ond si ydoedd.

Mae'r criw rwy'n gweithio gyda nhw yn eithaf ifanc ac maent yn gefnogol iawn.

Corfforol

Roedd y swydd yn anodd ar y dechrau. Mae angen dod i arfer â phopeth, y labro, ac mae blociau concrid yn drwm. Ond ymhen tipyn rydych yn dod i arfer, ac mae'n dod yn haws. Rydych chi'n magu'r cryfder sydd ei angen.

Blociau oedd fy mhroblem ar y dechrau. Gyda'r sgaffald, ceir platfformau sy'n eich codi. Dim ond dau gwrs y gallwn eu gwneud cyn gorfod sefyll allan o'r llinell ac aros i sgaffaldiwr arall ddod i'n symud ni i fyny er mwyn i mi allu cyrraedd eto (dim ond 5'2'' yw fy nhaldra).

Mae'n swydd gorfforol ond mae'n wych bod y tu allan drwy'r adeg. Rydych yn dysgu pethau drwy'r adeg ac yn datrys problemau newydd y dewch ar eu traws.

Rhyddid

Doeddwn i ddim yn sylweddoli fy mod yn dechrau ar brentisiaeth gosod brics ar y dechrau. Cwrs adeiladu ar yr holl grefftau oedd hwn i fod, er mwyn eich helpu i weithio allan pa un yr oeddech am ei wneud.

Doedd dim digon o diwtoriaid, felly yn y pen draw, roedd yn gwrs gosod brics am flwyddyn, ond ar ôl hynny roeddwn yn gwybod mai dyna yr oeddwn am ei wneud.

Rwyf wedi cynnal sgyrsiau mewn colegau ers hynny er mwyn annog merched eraill i gymryd diddordeb mewn prentisiaethau. Fi yw'r unig ferch rwy'n ei hadnabod yn y diwydiant adeiladu ac mae angen gwneud mwy yn fy marn i.

Drwy gael mwy o ferched yn y swydd, byddai pethau'n fwy cyfartal a byddai'n helpu pobl yn y diwydiant adeiladu i ddod i arfer â'r syniad.

Hyd yn oed os pe na bawn yn gweithio yn y diwydiant adeiladu ar hyn o bryd, byddwn yn dal i geisio cael rhyw fath o swydd adeiladu.

Unwaith i chi gael y cymwysterau hynny, bydd gennych lawer o ryddid a gallech hyd yn oed symud i wlad arall. Rwyf wedi bod yn ystyried rhoi cynnig ar osod brics yn Awstralia fy hun - byddai'r tywydd yn well!