Rwyf yng Ngholeg Efrog ar hyn o bryd yn cwblhau cymhwyster mewn peintio ac addurno, ac hefyd yn cael profiad bob dydd gyda Bagnalls.

Dechreuais fy nghwrs gyda CITB ym mis Gorffennaf 2015 fel uwch brentis trydedd flwyddyn a dechreuais gyda Bagnalls yr un pryd.

Mae gweithio yn Bagnalls wedi bod yn dda iawn. Rwy'n mwynhau pob munud. Mae pawb yn gwneud yn siŵr y gallaf fwynhau fy ngwaith ac maent ar gael os bydd angen help arnaf. Mae 10 prentis yn ein cwmni ar hyn o bryd, yn amrywio o'r flwyddyn gyntaf i'r drydedd flwyddyn o brentisiaeth, ac mae dwy ohonom yn ferched.

Ysbrydoliaeth

Cefais fy ysbrydoli gan fy nhad-cu, a oedd yn beintiwr hefyd, ac roeddwn am ymuno â'r diwydiant ers pan oeddwn yn ifanc ond doeddwn i ddim yn teimlo fy mod yn ddigon creadigol. Fodd bynnag, cynigiodd peintio masnachol y llwyfan oedd ei angen arnaf i ddefnyddio fy sgiliau yn effeithiol. Mae peintio masnachol yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i roi paent ar arwynebau.

Rwyf wedi bod yn gwneud peintio masnachol ers bron i dair blynedd bellach gyda'm hyfforddiant a'm prentisiaeth. Mae fy holl sgiliau yn gwella drwy'r amser ac mae fy ngwaith gyda'r cwmni yn fy ngalluogi i roi cynnig ar swyddi mwy ymarferol o gymharu â'm gwaith coleg. Rwy'n teimlo fy mod yn magu mwy o brofiad bob dydd, ac rwyf hyd yn oed yn dysgu am wasanaeth cwsmeriaid gan fy mod yn ymdrin â chleientiaid yn aml.

Helpu'r rhai sydd mewn angen

Mae'r brentisiaeth wedi fy ngalluogi i weithio mewn nifer o amgylcheddau gwahanol, sy'n amrywio o ysgolion i waith datblygu'r cartref. Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio ar floc o fflatiau sydd wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer aelodau o'r gymuned sy'n agored i niwed neu sy'n wynebu risg.

Maent ar gyfer aelodau difreintiedig o'r gymdeithas, ac mae'n brofiad eithaf anodd gan fod pob un ohonom am wneud ein gorau drostynt, ond mae wedi bod yn ardderchog cwrdd â'r bobl rydym yn gweithio ar eu cyfer - maent yn wych ac mae ganddynt straeon anhygoel.