LGBT yn y golwg, ar y safle: dod allan yn y diwydiant adeiladu

Yn ystod Mis Hanes LGBT (pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol), rydym yn darganfod sut brofiad gwirioneddol yw dod allan yn y diwydiant adeiladu. Mae'r arloeswraig a'r weithredwraig, Christina Riley, Uwch Gynllunydd yn Kier Group, yn siarad â ni am ei phrofiadau.

Thema Mis Hanes LGBT eleni yw heddwch, gweithredu a chymodi, a gaiff ei harchwilio trwy ein cyfres fach â 3 rhan.

 mwy na 25 mlynedd yn gweithio yn y diwydiant adeiladu, mae taith bersonol Christina Riley wedi cyffwrdd â phob un o'r tair.

"Pan ddechreuais i yn y diwydiant adeiladu yn y lle cyntaf, roedd yn lle i ddynion yn bennaf. Mae'n dal i fod - ond mae pethau wedi newid yn sylweddol. Pryd hynny, doedd e ddim yn lle croesawgar o gwbl i bobl LGBT," meddai.

Ar ôl graddio ym 1993, daeth i sylweddoli ei bod hi'n teimlo'n hapusach ac yn fwy cyfforddus wrth ymuniaethu â bod yn fenyw. Ond roedd cadw ei theimladau'n gyfrinachol yn faich ofnadwy.

Doeddwn i ddim yn gallu dweud wrth unrhyw un oherwydd bod arnaf yn ofn cael fy ngwrthod. Roeddwn i mewn lle drwg iawn.


"Wrth i amser fynd ymlaen, sylweddolais yn fwyfwy fy mod i eisiau byw yn y rhyw fenywaidd. Ond doeddwn i ddim yn gallu dweud wrth unrhyw un, yn arbennig yn y gwaith, oherwydd roedd arna i ofn cael fy ngwrthod a gweld pobl yn chwerthin arna i."

"Am oddeutu 15 mlynedd, fe wnes i fygu popeth. Fe guddies i fy hun yn y gwaith, gan deimlo'r straen yn fwy ac yn mynd yn fwy gorbryderus. Fe ges i ymosodiadau panig a phob tro, roedd y panig yn bwydo mwy o banig. Roeddwn i mewn lle drwg iawn."

Heddwch

"Fe wnaeth hyn oll newid i mi pan weles i hysbyseb yn nerbynfa'r swyddfa am gyfarfod rhwydwaith LGBT+," meddai Christina.

Ar y pryd, roedd hi gyda Balfour Beatty, a oedd newydd lansio un o'r rhwydweithiau LGBT cyntaf yn y diwydiant adeiladu.

"Roedd pobl lefel uchel iawn yno, gan ddangos bod cefnogaeth wirioneddol. Fe wnaeth y cyfarfod greu lle diogel gwirioneddol - ac fe roddodd hyder newydd i mi".

"Roeddwn i'n gwybod ar unwaith fy mod i am drawsnewid tra'n gweithio. Mae hynny'n anarferol. Mae llawer o bobl sy'n trawsnewid yn newid swyddi er mwyn dechrau o'r newydd."

"Ond ar ôl i mi ddod allan i'm cydweithwyr, fe roddodd hynny'r rhyddid i mi fynd ymlaen ag ailbennu fy rhywedd a thrawsnewid â'r GIG. Dod allan oedd y peth gorau dw i erioed wedi ei wneud."

"Diflannodd yr ymosodiadau gorbryder a phanig. Roeddwn i'n teimlo'n hapusach ac yn iachach nag erioed. Wnaeth y problemau a'r pryfocio roeddwn i'n disgwyl eu hwynebu ddim dod i'r golwg. O'r diwedd roedd fy meddwl wedi tawelu. "

Cadwch eich llygaid ar agor am Gweithredu, y rhan nesaf yn ein cyfres fach LGBT.

Dod allan yn y gwaith oedd y peth gorau dw i erioed wedi ei wneud.


Building Equality

Cael cymorth 

Mae Christina'n dweud ei fod yn haws nag erioed i gael cymorth yn y sector.

"Dewch draw i ddigwyddiadau rhwydwaith LGBT+, gan fod digon yn digwydd ac maen nhw'n fannau diogel i bobl LGBT yn ein diwydiant. Mae gan grefftau a phroffesiynau penodol eu grwpiau eu hunain hefyd, megis InterEngineering ar gyfer peirianwyr. Mae llawer o gyngor ar gael a llawer o bobl a all ddarparu cymorth. "

Cael eich ysbrydoli

Cyfres fach LGBT:

Darllenwch am hanes LGBT yn yr amgylchedd adeiledig

Gwiriwch ein cyfranogwyr gwych #TakeoverTuesday ar Instagram sy'n cynnig cipolwg ar eu diwrnod gwaith, gan gynnwys Christina!