Rhoddwyd dymuniad Joseph o Aberystwyth, Cymru i gael profiad cerbyd adeiladu 'mega', yn dilyn ei angerdd am bob peth ym maes adeiladu.

Roedd Joseph yn gallu dod i'r Coleg Adeiladu Cenedlaethol, a drefnwyd trwy Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) a Make-A-Wish UK. Dechreuodd Make-A-Wish UK ym 1986 ac fe'i ffurfiwyd i roi dymuniadau sy'n newid bywyd i blant â salwch critigol yn y DU.

Fe gafodd Joseph lawdriniaeth i gael gwared â thiwmor yr ymennydd ddwy flynedd yn ôl ac mae wedi gwneud adferiad anhygoel. Trwy ei benderfyniad a chymorth ei deulu, erbyn hyn gall e gerdded, siarad a bwyta ei hoff fwydydd eto. Mae Joseph yn dal i wella, felly mae'n canfod bod rhai gweithgareddau'n anodd, oherwydd egni a symudedd cyfyngedig.

Mae Joseph wedi ymddiddori mewn peiriannau adeiladu ers oedran cynnar. Meddai mam Joseph, Charlie, sy'n gyn-archaeolegydd, "Mae Joseph yn cynhyrfu gymaint wrth weld cerbydau adeiladu yn teithio ar gefn llwythwyr isel ar y traffyrdd, rydyn ni hefyd yn adeiladu man adeiladu yn yr ardd". Mae gan Joseph egni a symudedd cyfyngedig felly roedd y profiad hwn yn ddelfrydol iddo allu rhoi cynnig ar y peiriannau offer ac ar yr efelychwyr, a ddefnyddir i addysgu myfyrwyr sut i weithredu cerbydau offer gwahanol cyn iddyn nhw ddechrau ar y pethau go iawn.

Trefnodd CITB i Joseph a'i deulu gael reid mewn lorri ddadlwytho, reid mewn rhaw llwytho, gweithredu turiwr 360 a defnyddio'r man efelychydd offer i weithredu gwahanol graeniau a chyfarpar i symud pridd. Rhoddwyd bagiau o anrhegion i Joseph a'i frawd Cian yn cynnwys mwgiau, modelau, teganau, posteri a lluniau fframiog o'r offer i fynd adref gyda nhw.

Dywedodd Charlie, "Fe ddywedwyd wrthon ni cyn ein hymweliad y bydden ni'n gallu rhoi cynnig ar y 360 a chael reid yn y lorïau dadlwytho yn ogystal â chael profiad yn yr efelychydd, ond mae hyn wedi rhagori ar ein disgwyliadau, gan ein bod wedi gallu cloddio a llenwi'r lorïau dadlwytho. Byddwn i'n dweud wrth unrhyw blant eraill sydd am brofi'r diwydiant adeiladu am ddod draw, mae'n sicr y bydd yn eu hysbrydoli. Mae'n amgylchedd cyffrous ond diogel a rheoledig ac mae'r efelychwyr fel gêm uwch-dechnoleg iddyn nhw, ymhell y tu hwnt i unrhyw beth y gallan nhw ei chwarae ar gonsolau gemau."

 chymaint o yrfaoedd cyffrous a gwerth chweil yn y diwydiant adeiladu, nid yw'n syndod bod plant fel Joseph wrth eu bodd ag adeiladu. Mae cymaint o resymau dros annog eich plentyn eich hun i fynd i mewn i'r diwydiant adeiladu!

Wedi'ch ysbrydoli gan stori Joseph? Mae sawl ffordd o gymryd rhan yn Make-A-Wish i helpu i wneud i ddymuniadau ddod yn wir i blant fel Joseff. I ddysgu rhagor am drefnu digwyddiad codi arian megis gwerthu cacennau, cymryd rhan mewn her megis rhediad, neu gymryd rhan mewn cyfle gwirfoddoli, ewch i Make-A-Wish.