Rwy'n dwli ar weithio fel peintiwr ac addurnwr ond rwyf hefyd yn frwd dros helpu ac annog pobl ifanc i ddysgu mwy am yrfaoedd a dilyn prentisiaethau yn y diwydiant adeiladu.

Bywyd yn y diwydiant

Ar ôl cymhwyso fel peintiwr ac addurnwr gweithiais fel unig fasnachwr hunangyflogedig, gan gyflogi un prentis. Un o fanteision y diwydiant adeiladu yw'r ffaith eich bod yn cael bod yn fos ar chi'ch hun, sy'n fy ngalluogi i gymysgu'r gwaith rwy'n ei fwynhau â'r fraint o gael rhannu fy mhrofiad â phobl ifanc. 

Mae'n waith caled serch hynny yn cydbwyso 'amcanbrisiau' ar gyfer gwaith newydd, prynu deunyddiau perthnasol, gwneud y gwaith i safon uchel tra'n hyfforddi a chadw llygad ar fy mhrentis presennol, Becks - er mae yn gwneud fy nghoffi! Ac yna wrth gwrs rwy'n gwneud y cyfrifon gyda'r hwyr!

Dros y blynyddoedd rwyf wedi cyflogi nifer o brentisiaid ac wedi bod yn falch o allu cynnig sawl lleoliad profiad gwaith er mwyn galluogi pobl i gael syniad go iawn o beth yw gwaith peintiwr ac addurnwr. Hyd yn oed os byddant yn penderfynu nad dyma'r rôl iddynt hwy, o leiaf byddant wedi cael y cyfle i wneud penderfyniad hyddysg.

Addysgu cenhedlaeth newydd 

Rwyf bob amser yn awyddus i wirfoddoli fel Llysgennad Adeiladu a'r tymor diwethaf ymwelais ag Ysgolion Campion a Guilsborough yn Swydd Northampton gyda Becks, gan rannu ein profiadau gwaith â phobl ifanc a oedd yn ystyried eu hopsiynau a sôn am sut i ddod yn Brentis yn y diwydiant adeiladu.

Y prif weithgaredd oedd 'ffug gyfweliadau' a oedd yn weithgaredd grŵp cadarnhaol iawn. Ar ôl y sesiwn dywedodd y myfyrwyr dan sylw fod yr ymarfer hwn wedi bod yn llawn hwyl a gwybodaeth. Roeddent o'r farn eu bod yn gwybod mwy am y diwydiant adeiladu ac roeddent yn llawer mwy hyderus am eu technegau cyfweld. Roedd yn fraint cael cymryd rhan.

Mae Becks a minnau yn wir edrych ymlaen at weithio gyda ‘Catch 22’, sef busnes cymdeithasol sy'n darparu gwasanaethau sy'n helpu pobl mewn sefyllfaoedd anodd i drawsnewid eu bywydau. Byddaf yn darparu hyfforddiant mewn peintio ac addurno mewn cartref sydd ganddo.  

Mae hefyd yn fraint fy mod wedi cael gwobr am gyfraniad arbennig gan Connexions yn Swydd Northampton am y cymorth rwyf wedi'i roi i bobl ifanc ym maes addysg a dysgu seiliedig ar waith heriol.

Beth arall sydd ei angen arnaf? Mae gennyf fy nghwmni fy hun, rwy'n gwneud gwaith rwy'n ei fwynhau, gallaf rannu fy mrwdfrydedd dros y diwydiant ag eraill a chael cydnabyddiaeth ar hyd y ffordd!