Gadewais y Llynges Frenhinol ar 12 Gorffennaf 2014 ar ôl pum mlynedd o wasanaeth.

Penderfynais fy mod am newid gyrfa tra fy mod yn dal yn gymharol ifanc, yn 24 oed.

Yn ystod fy mlwyddyn o rybudd cwblheais gwrs Prince2 a chwrs arwain a rheoli er mwyn ehangu fy CV. Roeddwn am ddychwelyd i fywyd sifil mewn rôl reoli iau. Roedd dyrchafiad ar y gorwel yn y Llynges ac roeddwn am geisio cynnal fy lefel enillion a'm cyfrifoldebau. Fy mhrif bryder oedd na fyddai llawer o'm hyfforddiant a'm cymwysterau yn ddilys mewn bywyd sifil.

Mwynheais gwrs Prince2 a dechreuais ymchwilio i'm hopsiynau yn y diwydiant adeiladu. Yn ystod fy ymchwil darllenais erthygl ar rolau rheoli yn y diwydiant adeiladu a wnaeth ennyn fy niddordeb.

Roeddwn hefyd o'r farn bod gennyf sgiliau trosglwyddadwy a fyddai'n gweddu i'r rôl. Roedd yn amlwg bod y diwydiant yn cael ei adfywio am fod nifer o rolau amrywiol yn cael eu hysbysebu.

Awydd adeiladu

Gwelais hysbyseb gan Taylor Wimpey am brentis rheoli safle ar wefan swyddi; roedd yn edrych fel cyfle gwych a fyddai'n fy ngalluogi i ddechrau o'r newydd am nad oedd angen unrhyw brofiad blaenorol.

Anfonais fy CV a llwyddais i gael cyfweliad. Aeth yn dda ac roedd yn teimlo'n llawer mwy anffurfiol na chyfweliadau blaenorol.

Dechreuais fy hyfforddiant yn Manor Rise yn Tidworth. Daeth Taylor Wimpey yn Brif Gontractwr ar fy niwrnod cyntaf, a oedd yn wych oherwydd roedd yn gyfle i ddysgu o'r dechrau yn hytrach na dechrau ar safle a oedd wedi'i gwblhau'n rhannol.

Dysgais am Iechyd a Diogelwch ar y safle a bûm yn plismona polisïau Taylor Wimpey. Hefyd treuliais gryn dipyn o amser yn cynnal sesiynau sefydlu gyda chrefftwyr ar y safle a'u cyfarwyddo, ynghyd â dysgu sut i “snagio” cartrefi.

Ar ôl tua saith mis symudais i safle mwy yn Andover er mwyn cael profiad o reoli safle mewn ffyrdd gwahanol.

Cymryd cyfrifoldeb

Roedd y safle yn Andover ar gam pum mlynedd prosiect 10 mlynedd. Cefais fwy o gyfrifoldeb a dysgais sut i drefnu deunyddiau ac ysgrifennu rhaglen.

Yn y pen draw cefais nifer o gartrefi i'w rheoli o'r cam gosod cyntaf i'r cam trosglwyddo i'r cwsmer a chynhaliais ymweliadau saith diwrnod a 28 diwrnod. Hefyd deliais â gofal cwsmeriaid ar y safle.

Yn y pen draw roeddwn yn gyfrifol am daith gyfan y cwsmer o'r cam "Cwrdd â'r Adeiladwr" i'r cam trosglwyddo ac ôl-ofal. Roedd hyn yn hynod foddhaol oherwydd roedd yn fodd i mi feithrin cydberthynas â'r cwsmer a'i helpu i wireddu'r nod o fyw mewn cartref Taylor Wimpey.

Mae Taylor Wimpey wedi fy ngalluogi i gael mewnbwn o ran fy hyfforddiant ac mae bob amser yn hyblyg os byddaf am newid y rhaglen hyfforddi er mwyn fy helpu i ddatblygu.

Ar hyn o bryd rwyf wedi fy lleoli yn y Brif Swyddfa er mwyn meithrin fy ngwybodaeth am yr holl adrannau sy'n ymwneud ag adeiladu cartrefi Taylor Wimpey cyn dychwelyd i'r safle fel Rheolwr Safle Cynorthwyol.

 

Cafodd yr erthygl hon ei chyhoeddi'n wreiddiol (yn Saesneg) ar wefan House Building Careers HBF.