Ar ôl gorffen yr ysgol yn Jamaica, penderfynodd Orville weddnewid ei fywyd a symud i'r DU er mwyn bod gyda'i wraig. Ond, drwy wneud hynny, mae wedi gallu dilyn ei frwdfrydedd am adeiladu a bod yn rhan o'r diwydiant yn y DU. 

Symud

Ar ôl cwblhau fy addysg yn Jamaica, roeddwn am ehangu fy sgiliau drwy ddysgu gwaith saer, gwaith maen, teilsio, gosod dur a phlymwaith. Felly bûm yn gweithio'n anffurfiol yn dysgu sgiliau wrth weithio, heb ddim hyfforddiant adeiladu ffurfiol, nes i mi ymuno â rhaglen brentisiaeth Lefel 2 Byrne Bros Formwork, pan symudais i'r DU. Roeddwn am symud yma fel y gallwn fod gyda'm gwraig ac, oherwydd bod gennyf brofiad adeiladu yn Jamaica, roedd yn gwneud synnwyr i mi barhau â'r grefft rwy'n dwlu arni ac sy'n gyfarwydd i mi.  

Cyn ymuno â phrentisiaeth Byrne Bros, roeddwn wedi gwneud ychydig o waith paentio ac addurno. Ond roeddwn yn teimlo nad hwn oedd y llwybr gyrfa i mi. Gwneuthum ychydig o brofiad gwaith gyda Byrne Bros, a gwnaeth i mi sylweddoli bod adeiladu'n sector sy'n gallu cynnig boddhad gyrfa hirdymor i mi a sefydlogrwydd yn y rhan ohono rwy'n ei dewis.

Roedd yn bwysig iawn i mi chwilio am yrfa a fyddai'n fy ngalluogi i astudio ac ennill ar yr un pryd heb gael benthyciad i ariannu fy astudiaethau. Roedd cynllun prentisiaeth Byrne Bros yn fy ngalluogi i wneud hynny'n union ac mae cyfuno damcaniaeth ag arfer yn ei gwneud i mi ddysgu'n fwy cyflym. Hefyd, mae'n ei gwneud yn haws i mi gasglu'r dystiolaeth ar gyfer fy mhortffolio NVQ. 

Dydw i ddim yn diflasu

Fel prentis gwaith estyllod, fy rôl yw gweithio fel rhan o'r tîm, dan arweiniad fy nghynghorydd safle, i wneud y tasgau dyddiol a bennir gan y rheolwr adeiladu. Gallai'r tasgau hyn fod yn unrhyw beth o wneud caeadau neu baneli i wneud colofnau, waliau a chloriau to ac ati. Byddaf yn defnyddio haen hefyd ar gyfer swyddi amrywiol, gan gynnwys gwaith yn ddiweddar gan ddefnyddio system Stairmaster.

Mae pethau'n newid drwy'r amser ar y safle, felly nid oes y fath beth â diwrnod gwaith ‘nodweddiadol’. Bydd llawer o gamau gwahanol i brosiect, heb derfyn amser penodol, felly mae'n bwysig manteisio i'r eithaf ar eich amser, felly byddaf yn cyrraedd y safle am oddeutu 7 am er mwyn dechrau gweithio am 7:30 am.

Yn gyffredinol, rydym yn dechrau gyda chyfarfod briffio safle lle mae'r goruchwyliwr yn dweud wrth y timau pa waith sydd angen ei gwblhau erbyn diwedd y diwrnod neu'r wythnos honno. A gallai hyn fod yn unrhyw beth - o daro a glanhau'r caeadau i waith cynnal a chadw cyffredinol.

Mae gweithio yn y DU yn debyg iawn i weithio yn Jamaica i mi – ni fu'n anodd iawn addasu. Yr unig beth sydd wedi bod yn wahanol i mi yw'r system gardiau maent yn ei defnyddio ar y safle… a'r tywydd yn amlwg!

Peidiwch â chanolbwyntio ar y daith – canolbwyntiwch ar y nod terfynol a'r cyfan y gallwch ei gyflawni. 

Bod yn rhan o'r tîm

Rwyf wir yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm gydag amrywiaeth o grefftau adeiladu gwahanol. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd ar orffen y dasg a helpu ein gilydd, felly mae'n dda gwybod fy mod yn rhan o rywbeth enfawr sy'n mynd i bara am flynyddoedd. Ar ddiwedd gwaith adeiladu, rwy'n gwybod fy mod wedi gweithio hyd eithaf fy ngallu ac rwy'n falch o'r hyn rwyf wedi'i gyflawni. 

Nid oes angen sgiliau penodol mewn gwirionedd er mwyn ymuno â'r brentisiaeth, ond mae cwpl o bethau pwysig i wybod amdanynt; allwch chi ddim bod ofn uchder, mae angen i chi fod yn 18 oed o leiaf ac yn fodlon gweithio yn yr awyr agored.

Mae popeth y mae angen i chi ei wybod am estyllod yn cael ei addysgu yn y coleg. Hefyd, cewch gymorth ychwanegol gan eich swyddog prentis a'r cwmni rydych yn gweithio iddo.  Hefyd, fel rhan o'r brentisiaeth, cewch y cyfle i wella eich sgiliau Saesneg a Mathemateg er mwyn eich helpu i gwblhau eich NVQ.

Oherwydd bod gennyf brofiad adeiladu blaenorol, roedd gennyf ychydig mwy o syniad am fywyd ar safle adeiladu o ddydd i ddydd a phan rwy'n ei gymharu â diwydiannau eraill, credaf fod adeiladu'n agos at frig y rhestr o ran boddhad. Cyn i mi ddechrau gweithio, deuthum i'r DU am chwe mis ar wyliau, felly roedd yn haws i mi ymgynefino. Ar ôl i mi ddechrau gweithio, roedd yn weddol hawdd i mi integreiddio â'r timau ac mae'r gwaith rydym yn ei wneud yn debyg iawn i'r hyn rwyf wedi'i wneud o'r blaen.

Dilyn fy mrwdfrydedd – mwynhau'r canlyniadau

Fy mhrif gyflawniad hyd yn hyn yw cwblhau fy mhortffolio prentisiaeth yn llwyddiannus a'i gyflwyno i'w asesu mewn ychydig dros 12 mis. O ran yr hirdymor, rwy'n edrych ymlaen at symud ymlaen yn fy ngyrfa yn y diwydiant adeiladu. 

Fy nyhead personol yw bod yn Oruchwyliwr Safle o fewn y pum mlynedd nesaf a symud ymlaen o hynny i fod yn Rheolwr Adeiladu. Rwyf wedi bod gyda Byrnes ers ychydig o fisoedd erbyn hyn ac, os byddaf yn profi fy hun drwy fod yn ymroddedig a chanolbwyntio ar fy ngwaith, rwy'n gwybod y bydd yn rhoi'r cyfleoedd iawn i mi gyflawni fy nod personol.

Rwy'n dwlu ar yr hyn rwy'n ei wneud fel bywoliaeth, felly yn naturiol rwyf wedi fy ysbrydoli i gyrraedd fy nod gyrfa'n gyflymach. Fy mreuddwyd fyddai chwarae rôl fwy mewn datblygiad pwysig fel rheolwr safle neu reolwr prosiect, fel y gallwn gwblhau prosiect o'r dechrau i'r diwedd a gwybod fy mod yn rhan o'i greu.

Mae gan lawer o bobl y rhagdybiaeth mai gwaith adeiladu yn y llaid a'r glaw yw gweithio ar safle adeiladu, ond mae'n llawer mwy na hynny. Mae angen i chi fod yn barod i weithio'n galed, i ymroi i gyflawni a gwneud oriau hir, ond bydd yn rhoi gyrfa gwerth chweil.

Fy nghyngor gorau fyddai ‘Peidiwch â chanolbwyntio ar y daith – canolbwyntiwch ar y nod terfynol a'r cyfan y gallwch ei gyflawni’.