Oherwydd natur ymarferol llawer o brosiectau adeiladu, mae'r diwydiant wedi bod yn canolbwyntio ar iechyd a diogelwch corfforol ers amser hir. Mae iechyd meddwl yn flaenoriaeth gynyddol i'r sector adeiladu yn y DU, gyda chyflogwyr a gweithwyr yn cyflym sylweddoli ei bwysigrwydd.

Mae data diweddar yn awgrymu bod bron i ddau ym mhob tri o bobl wedi profi problemau iechyd meddwl felly mae cyflogwyr yn targedu cyflyrau fel pwysau, iselder a gorbryder fwyfwy er mwyn ystyried opsiynau i fynd i'r afael â hyn.

Pam bod iechyd meddwl mor bwysig?

Nid yw lles meddwl da yn ymwneud â bod yn hapus yn unig. Yn wir, gall arwain at ystod eang o fanteision – rhoi hwb i'ch hyder, helpu i feithrin cydberthnasau cryf a'ch galluogi i ddelio â newid yn fwy effeithiol. Yn y gweithle, gall arwain at godi ysbryd, mwy o gymhelliant a chynhyrchiant gwell.

Ond, i'r pegwn arall, gallwch wynebu mwy o risg o sgiliau amseru gwael, absenoldeb o'r gwaith a salwch os nad ydych yn teimlo gant y cant yn feddyliol. Hyd yn oed os ydych mewn cyflwr gwych yn gorfforol, gall cyflwr iechyd meddwl ei gwneud yn anodd iawn i chi wireddu eich potensial.

Sut mae'r diwydiant adeiladu yn mynd i'r afael â'r broblem…

Yn y gorffennol, mae iechyd meddwl wedi cael ei ystyried yn bwnc tabŵ gan sawl diwydiant, ond mae'r meddylfryd hwn yn newid bellach. Mae'r diwydiant adeiladu nawr yn codi mwy o ymwybyddiaeth ymhlith ei aelodau o'r cymorth sydd ar gael, a sut y gellir annog a chefnogi'r rhai sy'n profi salwch meddwl i ofyn am help. Dyma rai o'r mentrau sy'n bodoli:

  • Mates in mind sy'n ceisio hybu lles meddwl da tra'n annog gweithwyr i roi gwybod os ydynt yn cael problemau. Gyda chymorth Grŵp Arwain Iechyd mewn Adeiladu a'r Cyngor Diogelwch Prydeinig, mae'r ymgyrch yn cynnig rhaglenni hyfforddi a deunyddiau hyrwyddo.
  • Spotlight On… Mental Health - sy'n tynnu sylw at y ffordd maecyflyrau iechyd meddwl yn effeithio ar bawb, beth bynnag fo'u hoedran, rhywedd, crefydd ac ethnigrwydd. Mae'r ymgyrch, sy'n cael ei rhedeg gan y Cynllun Adeiladwyr Ystyriol, yn dangos sut y gall iechyd meddwl gwael waethygu problemau fel pwysau, gorbryder neu iselder personol neu sy'n gysylltiedig â gwaith.
  • Mind Matters - cyfres o arolygon ac erthyglau gan Construction News i annog gwelliant parhaus ym maes iechyd meddwl yn y diwydiant adeiladu.

A oes unrhyw beth y gallaf i ei wneud?

Mae'r ymgyrchoedd uchod yn dangos y graddau y mae'r sector adeiladu yn cymryd iechyd meddwl o ddifrif. Ond mae hyn yn bwnc a all effeithio ar bob un ohonom. Felly, dyma rai awgrymiadau ymarferol os byddwch yn cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl, neu os byddwch yn meddwl bod rhywun rydych yn ei adnabod yn cael trafferth:

  1. Dewch o hyd i rywfaint o wybodaeth arbenigol ar - lein - mae Llinell Gymorth y Diwydiant Adeiladu yn rhoi arweiniad ar iechyd galwedigaethol a lles meddwl, ynghyd â phethau fel cymorth cyfreithiol ac ariannol. Gall elusennau fel Mind a YoungMinds hefyd ddarparu cymorth.
  2. Nid yw cyflyrau iechyd meddwl yn golygu gwendid – gall byw gydag iselder neu orbryder deimlo fel profiad ynysig. Ond mewn gwirionedd mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin iawn. P'un a ydych yn delio â chyflwr eich hun neu'n chwilio am gymorth ar gyfer cydweithiwr, mae'n bwysig cofio nad ydych ar eich pen eich hun.
  3. Gwnewch gysylltiad – Mae llawer ohonom yn dewis cadw ein problemau i ni'n hunain, yn hytrach na rhannu'r llwyth ag eraill. Ond mae hyn ond yn debygol o wneud pethau'n waeth. Mae siarad â phobl eraill, mwynhau bywyd cymdeithasol da a bod yn agored pan fydd angen cymorth arnoch oll yn gwella lles meddwl.
  4. Tarwch gydbwysedd - Mae'r sector adeiladu yn llawn pobl frwd, sy'n fodlon mynd gam ymhellach er mwyn cwblhau'r dasg. Ond gall y lefel hon o ymroddiad weithiau gymylu'r ffin rhwng gwaith a bywyd teuluol – a all gael effaith ddifrifol ar iechyd meddwl. Mae sicrhau cydbwysedd bywyd-gwaith da felly'n hollbwysig er mwyn mynd i'r afael â phwysau a gweld popeth yn ei wir oleuni.
  5. Gall geiriau fod yn bwerus yn y diwylliant rydych yn ei greu - mae cyflyrau iechyd meddwl yn aml yn cael eu cuddio o'r golwg, gan olygu nad ydych byth yn gwybod pwy all fod yn dioddef yn dawel. O ganlyniad, defnyddiwch iaith barchus bob amser yn y gweithle er mwyn osgoi brifo teimladau rhywun. Drwy ddatblygu amgylchedd sensitif, sy'n wirioneddol ofalgar, mae'r rhai sy'n cael trafferth gyda chyflyrau yn llawer mwy tebygol o fod yn agored ynglŷn â'u problemau.

Mwy o wybodaeth?

Ewch i'n tudalen ar Newid Diwylliant y Diwydiant Adeiladu