O'r 4 - 8 Mawrth, mae'n Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau! Felly, roeddem yn meddwl y byddem yn gofyn i ychydig o beirianwyr newydd pam y daethant yn brentisiaid. Yn fwy na hynny, roeddem am wybod a oeddent yn edifarhau o gwbl…

Oeddech chi'n gwybod beth roeddech chi am ei wneud â gweddill eich bywyd pan oeddech ym Mlwyddyn 9? Nid oedd Lexxi Evans ychwaith!

Felly cafodd hi sgwrs â'i rhieni. Dywedodd ei thad ei fod bob amser wedi dymuno bod yn pensaer ond nad oedd pethau wedi'u gwireddu. Plannodd hyn had yn ei meddwl.

Lexxi Evans

Tekla

Penderfynu

“Rwyf bob amser wedi mwynhau celf - ac adeiladau hefyd,” meddai Lexxi. “Dw i wedi bod â diddordeb mewn sut maen nhw'n cael eu gwneud ers i mi fod yn fach. Roedd bod yn bensaer yn gwneud llawer o synnwyr.

“Roeddwn i'n ddigon ffodus i gael profiad gwaith mewn cwmni pensaernïol pan oeddwn i yn yr ysgol. Ond yn y pen draw nid y pethau pensaer a oedd o ddiddordeb i mi mewn gwirionedd. Peirianneg oedd e.

“Fe ges i fy nghyflwyno i feddalwedd dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD) - beth mae peirianwyr yn ei ddefnyddio i wneud dyluniadau a modelau. Fe wnes i ddysgu'r pethau sylfaenol o fewn ychydig ddyddiau. Roedd yn wych defnyddio fy sgiliau artistig i ddatrys problemau.

“A dyna fe - roeddwn i'n gwybod beth oeddwn i am ei wneud! Fe wnes i ddewis y pynciau TGAU mwyaf perthnasol, gan gynnwys celf a chyfrifiadureg. Ond ar ôl fy arholiadau allwn i ddim canfod y cyrsiau peirianneg cywir mewn colegau.”

CGI House

Y ffordd orau o ddysgu

“Fe es i ffair yrfaoedd ac fe wnaeth menyw hyfryd ganfod prentisiaeth peirianneg dylunio digidol dwy flynedd i mi drwy CADCOE (Canolfan Ragoriaeth Adeiladu a Dylunio) a TDS, cwmni sy'n arbenigo mewn modelu ar gyfer y diwydiant adeiladu. Roedd yn berffaith i mi.

“Mae wedi bod yn anhygoel hyfforddi wrth weithio. Dw i'n gwneud yr un math o waith â phawb yn y swyddfa - rydyn ni'n cael rhoi cynnig ar bopeth. Mae'n dîm agos ac mae pawb yn dysgu oddi wrth ei gilydd. Dw i wrth fy modd bod llawer mwy i'w ddarganfod drwy'r amser!

“Maen nhw hyd yn oed yn gadael i mi fodelu prosiect cyfan ar fy mhen fy hun - tŷ wedi'i wneud â ffrâm ddur, ysgafn. Mae'n gymaint o foddhad dod â darluniau pensaer yn fyw yn y byd go iawn - ac fe wnes i hynny yn annibynnol i raddau helaeth yn fy mlwyddyn gyntaf fel prentis!

“Dw i wedi darganfod bod gen i ddawn naturiol ac angerdd cryf iawn am y math hwn o waith. Dw i wedi bod wrth fy modd â phob munud o'm prentisiaeth a bydda i'n parhau i fod wrth fy modd.”

Forefront contractors

Gweithio ar adeiladau enwog

Fe ganfu cyd-brentis Lexxi yn TDS, Adam Rowley, hefyd fod peirianneg CAD yn gyfle gwych i'w alluoedd artistig.

“Dw i'n gwneud darluniau ar gyfer fy nheulu - portreadau ar gyfer penblwyddi ac ati. Mae darlunio ar gyfrifiadur yn wahanol, ond rydych chi'n dal i gael defnyddio'r creadigrwydd hwnnw. Mae'n rhywbeth dw i'n ei fwynhau'n fawr, ”meddai Adam.

“Mae bob amser yn ddiddorol dysgu wrth weithio oherwydd mae cymaint o amrywiaeth. A chymaint o gyfleoedd!

“Fe ges i weithio ar y dyluniad ar gyfer Llys Rhif 1 yn Wimbledon. Mae cael rhan i'w chwarae ar adeiladau eiconig yn rhywbeth dw i'n dyheu'n fawr amdano.

“Mae'r brentisiaeth eisoes wedi gwneud llawer ar fy nghyfer, gan roi ymdeimlad o aeddfedrwydd a chyfrifoldeb i mi. Mae rhai ffrindiau a arhosodd yn yr ysgol bellach yn dymuno eu bod wedi gwneud prentisiaeth yn lle hynny!”

Adam Rowley

Mae cymaint o amrywiaeth a chynifer o gyfleoedd! “Fe ges i weithio ar y Llys Rhif 1 yn Wimbledon.


Ewch amdani!

Mae'n amlwg nad yw'r ddau brentis yn edifarhau o gwbl, ond pa gyngor sydd ganddynt i bobl sy'n ystyried gwneud cais?

“Ewch amdani!” Medd Adam. “Peidiwch â dal yn ôl, oherwydd efallai na fydd y cyfle byth yn dod eto a gallai fynd â chi ar lwybr newydd gwych mewn bywyd.”

Mae Lexxi yn cytuno. “Cymerwch y naid a pheidiwch â gadael i unrhyw un ddweud wrthych chi na allwch chi. Mae ‘Rhagorwch ar eich disgwyliadau’ yn ymadrodd sy'n fy nal i fynd.

“Mae'r hyn dw i'n ei gyflawni ar fy mhrentisiaeth yn bendant yn parhau i ragori ar fy nisgwyliadau!”

A yw prentisiaeth yn addas i chi?

 chymaint o yrfaoedd a chyfleoedd ym maes adeiladu, mae rhywbeth i bawb. Beth am ddarganfod beth allai weithio i chi?

Dysgwch ragor am brentisiaethau a chwiliwch am ddigwyddiad prentisiaethsy'n agos i chi.