Mae'r siopwyr Nadolig mwy anhrefnus yn ein plith yn wirioneddol ddiolchgar ein bod yn gallu picio i mewn i siop a chael gafael ar anrhegion munud olaf yn yr oriau olaf cyn i Siôn Corn ddod.

Ry'n ni''r un bobl hyn yn tueddu i deimlo'n annifyr bob tro y caiff ffigurau gwerthiant manwerthu ar-lein eu cyhoeddi.

Gyda thwf blynyddol rhwng 10 ac 20% ar gyfer siopa ar y rhyngrwyd, mae siopau brics a mortar yn wynebu cystadleuaeth gryfach fyth am gwsmeriaid.

Er ei fod yn hawdd ac yn gyfleus – yn enwedig os ydych yn gwybod beth rydych ei eisiau a bod gennych yr amser i aros iddo gael ei anfon – a allai siopa ar-lein fyth gymryd lle y stryd fawr?

Amddiffyn brics a mortar

Bydd amddiffynwyr siopau ffisegol yn dweud ei bod yn ymwneud â mwy na gallu prynu a chael rhywbeth pan rydych ei eisiau, yn y fan a'r lle. Neu allu pori, dal rhywbeth yn eich dwylo i'w deimlo, ei ystyried a'i drio cyn penderfynu.

Mae siopa hefyd yn ymwneud â chymuned a chwmnïaeth. Mae masnachu a chyfnewid wedi bod yn sail i ryngweithiad dynol ers oes yr arth a'r blaidd.

Erbyn hyn, ar y stryd fawr (yn union fel yr Agora yn yr hen Athen a'r Fforwm yn Rhufain) rydym yn byw ein bywydau beunyddiol, yn gweld ffrindiau, ac yn sefydlu cydberthnasau wyneb yn wyneb â busnesau lleol – weithiau, gan gael y math o driniaeth bersonol arbennig nad yw'n bosibl o flaen sgrin cyfrifiadur.

Adeg y Nadolig, dyma ble yr awn i hwyl yr ŵyl, yn ymweld â groto Siôn Corn, yn gweld y goleuadau Nadolig, ac yn clywed canwyr carolau os ydym yn ddigon ffodus – neu'r hen gân Slade honno eto fel arall.

Yn fyr, mae siopa yn y byd go iawn hefyd yn ymwneud â'r profiad; y trafodiad yw'r cyfan sy'n bwysig yn y byd rhithwir.

Mae entrepreneuriaid sy'n deall bod cwsmeriaid eisiau'r profiadau gorau, yn ogystal â'r prisiau gorau, wedi gwneud yn dda'n hanesyddol.

Chwyldro ym maes manwerthu

Y meistr oedd Harry Gordon Selfridge, y gweledydd manwerthu o America y dywedir iddo fathu'r ymadroddion ‘Y cwsmer sy'n gywir bob tro’ a ‘Dim ond x o ddiwrnodau siopa cyn y Nadolig!’

Sylweddolodd y dylai siopa fod yn bleser, nid yn boen. Felly, gwelodd y dylai'r siop ei hun fod yn gyrchfan ynddi'i hun.

Creodd agoriad siop adrannol Selfridges ym 1909 ar Oxford Street yn Llundain yn chwyldro ym maes manwerthu sy'n parhau i ddylanwadu ar y ffordd mae siopau'n cael eu dylunio.

Roedd siopau adrannol wedi bodoli ym Mhrydain cyn Selfridges. Yn wir, agorwyd Harding, Howell & Co’s Grand Fashionable Magazine yn Pall Mall (a ystyrir y gyntaf yn y byd) ym 1796, dros gan mlynedd ynghynt.

Roedd llawer o siopau eraill yn y 19eg ganrif ar ben hynny, sy'n llwyddiannus hyd heddiw megis John Lewis a Harrods, a ddechreuodd fasnachu mewn dillad a thecstilau, a wnaeth yn dda wrth ddiwallu anghenion carfan newydd a chynyddol o fenywod dosbarth canol cefnog a mwyfwy annibynnol.

Cyrchfan siopa

Gwelodd Selfridge nad oedd gan siopau adrannol Prydain yr un hud a lledrith â'r rhai yn America roedd wedi gweithio ynddynt ers gadael yr ysgol yn 14 oed.

Cafodd ei siop adrannol ei dylunio mewn ffordd odidog â cholofnau mawreddog a ffasadau clasurol a atgoffai rywun o amgueddfeydd mawr y byd.

Y tu mewn, roedd yn llawer mwy na stoc ar silffoedd. Roedd yn lle mawr, moethus a chain. Gallai cwsmeriaid adfywio'u hunain yn ei bwytai a'i chaffis, ei llyfrgell, ei hystafelloedd darllen neu ystafell ddistaw, eistedd mewn cadeiriau moethus a chael eu gwarchod rhag y sŵn a'r cynnwrf y tu allan gyda goleuadau isel a gwydr dwbl.

Gallent gerdded o amgylch y gerddi teras to, chwarae rownd o golff mini yno neu hyd yn oed ymuno â'r clwb gynau merched yn unig. Roedd ystafell cymorth cyntaf hyd yn oed. Ar ôl cyrraedd Selfridges, nid oedd gan neb reswm i adael.

Cyfle drwy'r ffenestr

Roedd Selfridge hefyd yn farchnatwr penigamp, a defnyddiodd 27 ffenestr ei siop i ddenu a chyfareddu darpar gwsmeriaid â chyflwyniadau aruthrol.

Nid oedd cystadleuaeth rhwng siopau yn fwy nag ar adeg y Nadolig, pan fyddent yn ceisio rhagori ar arddangosfeydd ffenestr Nadoligaidd ei gilydd – fel y maent yn dal i wneud.

Roedd eangderau mawr o wydr plât ar y llawr daear wedi bod yn nodwedd ganolog o bensaernïaeth siopau adrannol ers yr 1880au o leiaf, a daeth arddangosfeydd ffenestr hefyd yn hanfodol er mwyn arddangos cynnyrch.

Byddai torfeydd o bobl yn teithio'r siopau mawr er mwyn edmygu'r arddangosfeydd, a fyddai'n parhau i fod wedi'u goleuo'n hir ar ôl i'r siop gau.

Mae'n bosibl bod hyn yn swnio'n hynod, ond mae arddangosfeydd ffenestr ein siopau adrannol gorau'n dal i ennyn diddordeb mawr.

Maent yn cael eu dylunio a'u paratoi'n ofalus iawn gan dimau dylunio hyd at 18 mis ymlaen llaw, ac mae'r gwaith yn cynnwys cynifer â 500 o bobl i'w creu a'u trefnu – sy'n dangos pwysigrwydd arddangosfeydd ffenestr, yn ogystal ag apêl oesol ein siopau adrannol.

Cymerwch ran

Mae angen pobl sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth i'w hadeiladu, eu cynnal a'u cadw, eu cyflenwi a'u haddurno ar siopau brics a mortar.

Mae cannoedd o swyddi a gyrfaoedd adeiladu cyffrous ar gael.  Dysgwch fwy gyda'n Porwr Gyrfaoedd neu rhowch gynnig ar ein cwis personoliaeth er mwyn cael syniad gwell o'r hyn a fyddai'n addas ar eich cyfer chi.