Tara Gbolade
Paradigm interiors and architecture

Ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon 2019, rydym yn edrych ar amrywiaeth mewn pensaernïaeth a'r rhwydweithiau sy'n newid y sefyllfa ar gyfer cynrychiolaeth BAME (Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig) wrth ddylunio ac adeiladu ein hamgylchedd adeiledig.

Rydym wedi siarad o'r blaen ar y blog hwn am amrywiaeth ethnig ym maes adeiladu. Rydym hyd yn oed wedi arddangos rhai o'r cyfraniadau BAME gorau a mwyaf disglair i fyd pensaernïaeth. Fodd bynnag, er ein bod yn gweld newidiadau cadarnhaol yn ymagwedd y diwydiannau adeiladu a pheirianneg tuag at wella amrywiaeth a chynhwysiant, mae cryn dipyn i'w wneud eto wrth fwrdd arlunio'r diwydiant adeiladu cyfan: pensaernïaeth.

Adeiladu i bawb

Pan ydym yn siarad am ein hamgylchedd adeiledig, rydym yn disgrifio'r gofod a wnaed gan bobl lle mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn hamddena o ddydd i ddydd. Mae hynny'n golygu adeiladau, parciau a gwasanaethau cludo - y lleoedd cyhoeddus rydym i gyd yn eu defnyddio bob dydd.

Oherwydd ein bod i gyd yn defnyddio'r lleoedd hyn, mae'n gwneud synnwyr y dylai pawb ledled y gymdeithas gael cyfle i lunio sut maen nhw'n cael eu dylunio, eu creu a'u cynnal. Ac eto, er bod lleiafrifoedd du ac ethnig yn cyfrif am 14% o'r DU, maent yn cyfrif am 6% yn unig o benseiri.

Dyna pam mae grwpiau a rhwydweithiau diwydiant fel Paradigm wedi'u creu.

Beth yw Paradigm?

Enw - enghraifft neu batrwm sy'n nodweddiadol o rywbeth; patrwm neu fodel.

Mae'n cymryd sawl blwyddyn a miloedd o bunnoedd o ddechrau astudiaethau israddedig i ddod yn bensaer. Felly er mwyn llwyddo mae'n rhaid i chi ganolbwyntio a phenderfynu mynd trwy'r drws i'ch swydd gyntaf fel pensaer gweithredol.

Wedi'i ysbrydoli i astudio pensaernïaeth gan yr eiconig ac arloesol Zaha Hadid, siaradodd Tara Gbolade o'r Rhwydwaith Paradigm, â ni am ble mae'r diwydiant nawr, a ble mae'n mynd:

Mae'n ymwneud i raddau helaeth â natur weladwy; pan ddechreuwch eich astudiaethau mewn pensaernïaeth, dydych chi ddim yn gweld llawer iawn o bobl sy'n edrych fel chi. Mae llawer o aelodau Paradigm yn amlygu'r heriau sy'n eu hwynebu pan nad oes ganddyn nhw'r system gymorth o fewn y proffesiwn - a dyna pam mae cael rhwydwaith sy'n hyrwyddo cynrychiolaeth BAME yn anhygoel o bwerus.


Nawr, â rhyw ddeng mlynedd o brofiad a'i harfer ei hun o dan ei gwregys, mae Tara yn eistedd ar bwyllgor o benseiri BAME sy'n gyfrifol am newid wyneb pensaernïaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Newid wyneb pensaernïaeth

O redeg digwyddiadau i gysylltu aelodau â mentoriaid a recriwtwyr, i siarad mewn digwyddiadau'r diwydiant am bwysigrwydd cynrychiolaeth ac amrywiaeth, mae Paradigm yn canolbwyntio ar agor llygaid chwaraewyr mawr i’r dalent heb ei gydnabod y gallent fod yn ei logi a’i feithrin.

Mae llawer iawn o ddarpar benseiri BAME allan yna ... mae Paradigm yn caniatáu i ni greu'r cysylltiad hwnnw rhwng penseiri BAME ac arferion mwy sy'n cefnogi'r weledigaeth yn fawr iawn.


Ar gyfer ei 300 o aelodau, mae cyfle i benseiri BAME, ar ddechrau eu teithiau proffesiynol, weld wyneb yn union fel eu rhai eu hunain, gan fodelu gyrfa lwyddiannus a boddhaus. Ni ellir tanbrisio effaith y profiad hwnnw.

Denu'r talent gorau

O ran y gwaith sydd dan sylw, mae'r gystadleuaeth am gontractau dylunio mawr yn mynd yn fwy anodd bob blwyddyn. Gan ymateb i gyllidebau tynnach a rheoleiddio cynyddol, mae cwmnïau pensaernïaeth yn cymryd EDI (Cydraddoldeb, Cynhwysiant ac Amrywiaeth) yn fwy difrifol nag erioed yn y gobaith o ddenu a chadw'r talent gorau.

"Mae mwy o bractisiau mawr yn ymgysylltu â Paradigm ac yn benodol  yn cysylltu â Paradigm ar gyfer cyfleoedd gwaith neu i gymryd rhan yn ystod ein digwyddiadau ... mae llawer ohonyn nhw'n ymestyn atom ni os yw swydd ar gael. Fe gawn ni e-bost yn dweud y bydden nhw wrth eu bodd i bobl o Paradigm ymgeisio am y rôl hon. Mae'n bwysig nodi bod y berthynas yn tueddu i weithio'r ddwy ffordd hefyd; oherwydd efallai fod gan ein haelodau rwymau a chysylltiadau â gwledydd y tu allan i'r UE, maent yn aml yn dod â phrosiectau mwy ac eithaf diddorol i gwmni y maent yn teimlo'n gyffyrddus ynddo a chydag ef."

Mae Paradigm eisoes wedi creu cysylltiadau cadarnhaol â phractisiau mawr ac/neu sefydledig yn Llundain megis Stiff + Trevillion, Sarah Wigglesworth Architects a Jestico & Whilessydd wedi bod yn hynod gefnogol i'r rhwydwaith a'i ddatblygiad. Mae Paradigm hefyd yn edrych ymlaen at ymestyn i rannau eraill o'r DU, lle mae cyfoeth o dalent BAME heb ei ddarganfod yn chwilio am y cyfle iawn.

Ail-lunio ein tirwedd

Mae aelodau pwyllgor y Rhwydwaith Paradigm yn ymwybodol o'u cyfrifoldeb i fodelu'r practisiau pensaernïaeth y maent am eu gweld yn y dyfodol; nid yn unig fel aelodau o'r gymuned BAME, ond fel unigolion sy'n ymwybodol yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol.

Ymhell o ddyddiau traddodiadol y proffesiwn, pan mai prif ddyletswydd ‘penseiri’ oedd dylunio adeilad o fewn llinell ffin goch benodol, bydd gan benseiri proffesiynol yfory fwy o alwad i ymateb i:

Mae ein hinsawdd mewn argyfwng a'n cyfrifoldeb ni a'n rôl fel penseiri yw bod yn holistig o ran sut rydym yn ystyried pensaernïaeth ... mae angen i ni ymgysylltu'n llawer mwy ag iechyd a lles defnyddwyr ein hadeiladau a chreu lleoedd y mae pobl yn ffynnu ynddynt, nid goroesi ynddynt yn unig.


Mae'n dasg enfawr, ac nid yn dasg i'w gadael i un rhan yn unig o'r gymdeithas. Bydd practis pensaer y dyfodol wedi dysgu o gamgymeriadau’r gorffennol i adeiladu prosiectau sy’n ddiogel, yn sicr ac yn gynaliadwy i bawb sy’n eu defnyddio. I wneud hynny, rhaid iddynt groesawu amrywiaeth neu wynebu'r risg o fod ar ei hôl hi.

O ran Tara, mae hi'n optimistaidd am ddyfodol ei chornel fach o'r byd: “Dw i wedi fy ysbrydoli gymaint gan y genhedlaeth iau,  eu hegni, eu hangerdd a’u hymgysylltiad… dw i’n teimlo ein bod ni mewn tirwedd sy’n newid, ac dw i’n credu bod newid yn dod - trwy deg neu trwy dwyll!”

Sut mae diwylliant y diwydiant adeiladu'n newid?

Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio ym maes adeiladu gan y rhai sydd eisoes yn y diwydiant ar ein Instagram!

A, chanfyddwch sut mae gweithlu ethnig amrywiol yn well i bawb.

Wedi'ch ysbrydoli i ddod yn bensaer?

Dysgwch ragor am rôl pensaer.

Neu, rhowch gynnig ar ein Archwiliwr Gyrfaoedd i ganfod rôl sy'n addas i chi!