Dychmygwch y cyffro wrth ddringo un o'r tyrbinau gwynt ar y môr uchaf ym Mhrydain er mwyn gosod llafn rotor newydd.

Byddech yn meddwl mai dim ond gweithwyr proffesiynol medrus iawn gyda llawer o brofiad a fyddai'n gallu gwneud y math hwn o waith anodd a thechnegol. Nid yw'n lle i brentis cwbl ddibrofiad, nac ydy?

Rhith-wirionedd ar gyfer profiad gwirioneddol

Ydy – gyda datblygiadau newydd mewn technolegau hyfforddiant trochi sy'n defnyddio rhith-wirionedd a realiti estynedig, gall unrhyw un sy'n dechrau ar ei yrfa ym maes adeiladu gael profiad o sefyllfaoedd o'r fath heb y risgiau, y peryglon na'r costau.

Drwy gael eich trochi mewn amgylcheddau hyfforddi ffug, ond realistig, gallwch ennill y sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch heb orfod bod ar y safle na ddefnyddio offer drud a allai fod yn beryglus.

Nid yw'n gyfyngedig i dyrbinau gwynt chwaith. Mae'r diwydiant yn cynnwys cannoedd o swyddi a all gael budd o ddysgu trochi, o yrru wagen fforch godi i ddylunio ysbyty i osod llinellau gwasanaeth mewn nendwr.

Dyna ogoniant maes adeiladu – mae cymaint o rolau swydd gwahanol a gall technoleg flaengar fod yn rhan o lawer ohonynt.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o swyddi adeiladu sydd ar gael neu rhowch gynnig ar ein cwis personoliaeth er mwyn cael syniad gwell o beth fyddai'n addas ar eich cyfer chi.

Sut mae rhith-wirionedd yn gweithio

Yn fwy na thebyg, byddwch wedi gweld setiau pen rhith-wirionedd yn y cyfryngau yn cael eu defnyddio at ddibenion chwarae gemau neu adloniant – ond efallai na fyddwch wedi gweld yr amlbwrpasedd eithriadol y gallant ei gynnig ym maes dysgu a hyfforddi.

Gwisgwch un am eich pen a chydiwch mewn offer llaw cydweddol ac, yn sydyn, gallech fod yn asio uniad rhigol. Gallwch weld a chlywed popeth sy'n digwydd fel y byddech pe baech yn weldio yn y byd go iawn – ond, nid oes ots os byddwch yn gwneud camgymeriad ac nid oes unrhyw ddeunyddiau yn cael eu gwastraffu.

Realiti estynedig

Mae hyfforddi drwy ddefnyddio realiti estynedig yn gweithio mewn ffordd debyg, ond drwy droshaenu fideo, sain neu graffeg ar y byd go iawn. Er enghraifft, gallech daflunio eich dyluniad gwifrau trydanol ar gragen fewnol adeilad go iawn.

Ac mae popeth yn ffug, mae'n fater o wasgu ctrl-z, dadwneud, ailddechrau neu ailosod a rhoi cynnig arall arni. Nid oes angen darnau neu gynnyrch newydd arnoch, nac aros am fisoedd am gyfle i ddefnyddio peiriannau drud.

Chwarae gêm er mwyn hyfforddi

Nid damwain yw'r ffaith bod hyn i gyd yn eich atgoffa o chwarae gemau cyfrifiadurol. Mae hyfforddiant trochi yn manteisio ar rai elfennau allweddol sy'n sail i chwarae gemau er mwyn creu amgylchedd dysgu diddorol sy'n llawn hwyl, tra'n annog myfyrwyr i gydweithio, cyfathrebu a rhyngweithio er mwyn datrys problemau.

Mae rhai systemau hyfforddi rhith-wirionedd yn golygu bod sawl hyfforddai yn gweithio gyda'i gilydd mewn rolau gwahanol er mwyn cwblhau un dasg. Er enghraifft, gallai efelychiad gynnwys goruchwyliwr craeniau, gweithredwr craen a bancwr yn gweithio o sgriniau gwahanol er mwyn cyflawni'r un nod.

Gallwch hefyd weld eich cynnydd yn haws drwy ddefnyddio systemau dysgu trochi, a all olrhain pa mor dda rydych yn ei wneud – yn debyg i ystadegau gemau. Mae'n golygu y gallwch gadw golwg ar eich cynnydd a chael cymorth wedi'i dargedu lle bynnag y bo ei angen arnoch.

Er eich budd chi, er budd cyflogwyr

Mae cwmnïau mawr megis Laing O'Rourke eisoes yn dweud bod dysgwyr trochi yn fwy ymwybodol o ddiogelwch ac yn fwy cywir na hyfforddeion eraill. Gallwch ddarllen mwy am yr ymchwil yn ein hadroddiad ar ddysgu trochi.

Nid yn unig y mae'r ffordd hon o ddysgu yn ddiddorol ac yn effeithiol ar gyfer hyfforddeion, yn cynhyrchu cyflogeion â'r sgiliau cywir sy'n barod i weithio – ond mae'n fwy costeffeithiol i gyflogwyr o ran adnoddau, deunyddiau a goruchwyliaeth.

Mae'n cynnig cyfleoedd i ymarfer sgiliau sydd eu hangen ar y safle a all fod yn anodd mewn bywyd go iawn, ac mae'n dangos bod y diwydiant cyfan yn canolbwyntio ar y dyfodol, gan ddefnyddio technolegau blaengar er mwyn sicrhau bod gan y DU y gweithlu medrus iawn sydd ei angen i wynebu heriau yfory.

Adeiladu ar gyfer y dyfodol

Mae angen pobl ifanc dalentog sy'n barod i weithio ar gyflogwyr ym maes adeiladu. Maent hefyd yn ymwybodol bod gan y genhedlaeth nesaf wybodaeth am y dechnoleg ddiweddaraf, dealltwriaeth ohoni a'i bod yn awyddus i'w defnyddio mewn gyrfa.

Beth am ddysgu mwy am weithio ym maes adeiladu gyda'n Porwr Gyrfaoedd a gwylio ein fideo ar sut mae dysgu trochi yn helpu eraill i ddatblygu yn y sector?