Gyda chymaint o wahanol opsiynau i ddechrau gyrfa ym maes adeiladu, gall fod yn anodd penderfynu pa lwybr sydd orau i ti.

Felly… gofynnom i dri pherson ym maes adeiladu pa gyngor y byddent yn ei roi i bobl sy'n ystyried mynd i mewn i'r diwydiant ar ôl eu TGAU, a gwnaethom ddarganfod pa lwybr y gwnaethon nhw ei gymryd i gyrraedd eu rôl bresennol.

Zaid Abioye - Rheolwr Prosiect, OHOB Building Contractors

Zaid Abioye

Mae unrhyw bwnc yn berthnasol

Roedd fy nhad yn gweithio yn swyddfa'r drafftsmon felly fel plentyn roedd yr holl gynlluniau mawr a glasbrintiau yn hynod o ddiddorol i mi.

Astudiais Saesneg, mathemateg, ffiseg, bioleg, cemeg a lluniadu technegol ar gyfer fy TGAU. Yna cymerais gyrsiau Safon Uwch mewn ffiseg, mathemateg a chemeg. Mae'n debyg mai mathemateg a ffiseg yw'r pynciau pwysicaf os ydych chi am fod yn beiriannydd Ac mae cemeg yn gallu bod yn ddefnyddiol hefyd. Os oes gennyt ddiddordeb mewn adeiladu cyffredinol, mae unrhyw bwnc yn berthnasol.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n dda hefyd yn bwysig iawn. Bydd angen i ti hefyd fod â diddordeb mewn pethau ymarferol, fel bod yn dda gyda dy ddwylo.

Astudiais yn y brifysgol am 4 blynedd a chefais rywfaint o brofiad ymarferol cyn i mi ddod yn aelod siartredig o'r Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB).  

Ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Lle bynnag yr af, byddaf bob amser yn gadael cofadail y gallaf fynd yn ôl ato, strwythur corfforol y gallaf ddweud fy mod yn rhan ohono. Mae hyn bob amser yn brofiad pleserus.


Rwy'n ymweld ag ysgolion i siarad am y diwydiant adeiladu ac annog pobl ifanc i'w ystyried fel proffesiwn.

Yn ddiweddar, es i i Ysgol New Woodlands yn Bromley i gymryd rhan mewn menter gyda'r nod o roi cyfle i fyfyrwyr ifanc ddeall y diwydiant adeiladu.

I ddod yn beiriannydd

Os wyt ti am fod yn beiriannydd, y dull gorau fyddai mynd i goleg technegol ar ôl dy TGAU. O'r fan honno, gallet fynd i'r brifysgol i gwblhau dy astudiaethau.

Mae'n bosib i ti hefyd ystyried gwneud prentisiaeth gyda chwmni a gweithio dy ffordd i fyny oddi yno.

Rosanna Giarraputo - Cydlynydd Ymgysylltu â'r Gymuned, Bell Group

Rosanna Giarraputo

Pam adeiladu?

Rwy'n berson ymarferol iawn. Rwy'n hoffi darganfod sut mae pethau'n gweithio a'i egluro i'r bobl rwy'n gweithio gyda nhw a'r bobl yn y gymuned.

Nid oes dau ddiwrnod yn y diwydiant adeiladu'r un peth. Un diwrnod rwy'n helpu gyda phaentio ar brosiect cymunedol, a'r diwrnod nesaf rwy'n sgwrsio â chleientiaid mewn cartref gofal. Rydw i wrth fy modd yn siarad â phobl a chlywed straeon eu bywydau.

Newid gyrfa

Roedd mynd i mewn i adeiladu yn newid gyrfa i mi. Treuliais flynyddoedd yn gweithio ym maes marchnata'r gadwyn gyflenwi ac roeddwn i wedi cyrraedd pwynt lle roeddwn i wedi gwneud popeth yr oeddwn i'n bwriadu ei wneud yn broffesiynol.

Gweithio yn y swydd hon yw'r amser hiraf i mi weithio i'r un cwmni erioed. Nid yw byth yn mynd yn ddiflas - bob dydd rwy'n gweithio i wahanol bobl ar wahanol brosiectau ar gyfer gwahanol gleientiaid.


Sut helpodd fy TGAU

Astudiais TGAU mewn mathemateg, Saesneg, bioleg, cerddoriaeth, hanes, astudiaethau crefyddol ac ieithoedd (Sbaeneg a Ffrangeg).  Es i ymlaen i wneud Safon Uwch mewn Saesneg, Sbaeneg a cherddoriaeth.

Wnes i ddim meddwl am yrfa ym maes adeiladu tan yn hwyrach, ond roedd llawer o fy mhynciau TGAU yn berthnasol, yn enwedig Saesneg.

Helpodd Saesneg i ddatblygu fy sgiliau cyfathrebu - rhywbeth sy'n allweddol i'm rôl fel cydlynydd ymgysylltu â'r gymuned.

Os wyt ti newydd orffen eich TGAU ac yn meddwl am yrfa ym maes adeiladu, cer amdani. Mae'n ddiwydiant sy'n tyfu ac mae arian i'w wneud. Mae cwmnïau adeiladu bob amser yn chwilio am bobl frwdfrydig.

Hyfforddiant yn y swydd

Fe wnes i dderbyn llawer o hyfforddiant yn y gwaith ar gyfer fy rôl. Fe wnaeth bod allan gyda'r tîm safle a chymryd rhan yn y lleoliadau profiad gwaith gwirfoddol rydyn ni'n eu cynnig fy helpu i ddysgu am adeiladu.

Bod yn llysgennad adeiladu

Fel llysgennad adeiladu rwy’n siarad â phobl ifanc ac maen nhw’n gallu gofyn yr holl gwestiynau i mi ynglŷn â sut mae'r ‘byd adeiladu’ yn gweithio.

Mae rhai pobl ifanc yn gwybod yn iawn beth maen nhw eisiau ei wneud, eraill ddim, ond mae cymaint o wahanol rolau ym maes adeiladu - o baentio ac addurno, i'm rôl mewn ymgysylltu â'r gymuned.

Mae cymaint o ffyrdd i fynd i mewn i adeiladu - does ond angen i chi ddarganfod beth sy'n gweithio i chi.

Jennifer Kinsella - Gweinyddwr Swyddfa, SPV Group

Jennifer Kinsella

Busnes teuluol

Gadewais yr ysgol pan oeddwn yn 16 oed a gweithio fel nyrs ddeintyddol a sylweddolais yn gyflym nad dyna oeddwn i eisiau ei wneud am weddill fy oes.

Roedd fy nhad, ewythr a chefndryd i gyd yn gweithio ym maes adeiladu. Byddwn bob amser yn eu clywed yn siarad am y lleoedd maen nhw wedi bod yn gweithio, mewn llawer o wahanol swyddi ledled y sir.

Pan oeddwn yn 17 oed, roedd swydd derbynnydd ar gael yn Howard Evans Roofing (rhan o SPV Group) felly gwnes i gais amdani.

Dysgu yn y swydd

Fe wnes i lwyddo cael 5 TGAU, ond nid oedd angen unrhyw gymwysterau swyddogol i ddechrau.

Dysgir llawer o elfennau'r swydd ar y safle. Mae gwaith adeiladu yn ymarferol iawn. Roedd gen i fentor da iawn, Kate Whatley, sy'n dal i fod yn fentor i mi 15 mlynedd yn ddiweddarach.

Ar ôl ychydig flynyddoedd roedd yn amlwg bod angen i mi wneud rhyw fath o gymhwyster gweinyddiaeth, felly gwnes i Dystysgrif CGC Lefel 2 mewn Gweinyddiaeth Busnes. Astudiais yn y nos wrth weithio amser llawn.

Es i ymlaen i wneud nyrsio iechyd meddwl ac mae hyn yn fy helpu i ddiogelu iechyd meddwl y peirianwyr rwy'n gweithio'n agos gyda nhw.

Rwyf bob amser yn wynebu heriau newydd a dysgais lawer trwy gael fy nhaflu yn y pen dwfn.

Mae llawer o bobl yn dod i mewn i'r diwydiant adeiladu oherwydd y cyfleoedd i symud ymlaen nad ydych chi'n eu cael yn unrhyw le arall.


Prinder sgiliau

Rydyn ni'n mynd allan i leoliadau arddangos fel yr NEC, Birmingham lle mae gennym ni (SPV Group) stondin, ac rydyn ni'n siarad â phobl ifanc am gyfleoedd ym maes adeiladu.

Fe wnaethon ni benderfynu sefydlu canolfan hyfforddi oherwydd i ni sylwi ar y bwlch sgiliau yn ehangu. Rydyn ni'n helpu unrhyw bobl ifanc 16 i 18 oed sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes adeiladu. Eleni, rydyn ni'n helpu 20 o bobl ifanc i baratoi ar gyfer gweithio ar safle adeiladu fel y gallant fynd i mewn i gyflogaeth neu ymlaen i brentisiaeth. Rydyn ni'n gweithio gyda busnesau lleol i ddarganfod pa sgiliau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw.

Ar ôl 24 wythnos, bydd ein myfyrwyr yn derbyn eu Cerdyn CSCS a hyfforddiant ymarferol sy'n benodol i'r diwydiant. Bydd ganddyn nhw hefyd Gyflwyniad Lefel 1 i Adeiladu a chymwysterau mewn trin â llaw ac ymwybyddiaeth asbestos. Gall myfyrwyr hefyd wneud eu TGAU eto neu gymwysterau Saesneg a mathemateg.

Rydym wedi llwyddo i ddod o hyd i' swyddi a phrentisiaethau i'n hyfforddedigion yn y diwydiant adeiladu.

Nid oes un cymhwyster TGAU neu Safon Uwch y mae'n rhaid i chi ei wneud

Nid yw llawer o bobl sy'n gorffen yr ysgol eisiau mynd yn ôl i amgylchedd academaidd.

Fy nghyngor i yw dangos hyder. Peidiwch â phoeni gormod am dy ganlyniadau. Os wyt ti am ennill cymwysterau i fod yn syrfëwr meintiau, gallwch chi ei wneud yn nes ymlaen.

Bydd yn ymarferol a phaid â phoeni am gael pethau'n anghywir. Mae'n ddiwydiant ymarferol iawn.

Camfyddwch yrfa yma maes adeiladu

Canfyddwch pa rolau adeiladu sy'n addas i'ch sgiliau a'ch diddordebau trwy ddefnyddio ein chwilotwr gyrfa.

Rhowch gynnig ar ein Chwilotwr Gyrfa

Dod yn brentis

Ennill arian wrth ddysgu trwy ddechrau prentisiaeth.

Dysgu sut