Greenheart yw un o brif ddylunwyr ac adeiladwyr cartrefi cynaliadwy yn y DU.

Ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd fe wnaethom ofyn iddynt sut y gall y diwydiant adeiladu gofleidio dyfodol gwirioneddol gynaliadwy.

Mae'r bobl y tu ôl i Greenheart, gwmni o Fryste sy'n arbenigo mewn cartrefi cynaliadwy, yn griw amrywiol, ond mae ganddynt yr un weledigaeth.

Maen nhw'n dweud bod Greenheart yn rhan o rywbeth llawer mwy na'ch cwmni nodweddiadol 9-i-5. Mae'n gyfuniad o feddyliau rhwng cydweithwyr sydd â nod cyffredin o drawsnewid safonau yn y diwydiant adeiladu er mwyn gwneud dyfodol gwell i bawb.

“Rydym i gyd yn adeiladwyr yn anad dim,” meddai Tom Morris, rheolwr safle ac uwch saer gyda Greenheart. “Dydyn ni ddim wedi ein hysgogi gan arian ac nid yw'r un ohonom yn dod o gefndir busnes. Rydym yn ceisio gwneud rhywbeth cadarnhaol.”

Greenheart team

Cynaliadwyedd wrth wraidd y diwydiant adeiladu

“Mae cynaliadwyedd wrth wraidd popeth a wnawn,” meddai Henry Duncan, cyfarwyddwr a rheolwr dylunio gyda'r cwmni.

“Mae'n ymwneud â sut rydym yn dylunio ein cartrefi, y deunyddiau rydym yn eu dewis, a'r ffordd rydym yn adeiladu. Mae'n ymwneud â sut rydym bob amser yn chwilio am syniadau newydd i fod hyd yn oed yn well, i wneud ein hadeiladau'n fwy effeithlon trwy ddefnyddio llai o adnoddau.

“Ac yn llawn mor bwysig, mae'n ymwneud hefyd â sut rydym yn trin pobl, ein gilydd, ein cleientiaid, a hyd yn oed ein cystadleuwyr. Mae'n ymwneud â bod yn rhan werthfawr o'r gymuned. ”

Amser i lanhau

Does dim angen llosgi unrhyw danwydd ffosil i wresogi cartref sydd wedi'i adeiladu'n dda.


Henry Duncan

Mae'r argyfwng yn yr hinsawdd yn her i'r diwydiant adeiladu.

Yn fyd-eang, mae'r diwydiant adeiladu yn llygrwr mawr. Mae'n gyfrifol am hyd at 40% o allyriadau nwyon tŷ gwydr a chynhyrchiant gwastraff solet. Mae'n defnyddio hyd at 40% o gyfanswm ynni a 30% o ddeunyddiau crai y blaned. Ond nid oes rhaid iddo fod fel hyn.

“Â gwaith dylunio da, gall cartref aerglos, wedi'i inswleiddio'n dda fod yn hynod o effeithlon, gan alw am symiau bach iawn o ynni ar gyfer gwres a golau, y gellid ei gynhyrchu'n lân ac yn ddomestig trwy bŵer solar neu bympiau gwres ffynhonnell aer,” meddai Henry.

“Rydym yn aml yn defnyddio systemau Awyru Mecanyddol ac Adfer Gwres (MVHR) hefyd. Maent yn trosglwyddo'r gwres o hen aer cynnes y tu mewn i gartref i'r awyr iach a dynnir i mewn i adeilad. Mae cymaint â 80% o'r gwres yn cael ei arbed. Does dim angen llosgi unrhyw danwydd ffosil i wresogi cartref sydd wedi'i adeiladu'n dda.”

Passivhaus Plus Bristol

Peidiwch â gwastraffu…

Mae'r deunyddiau a ddefnyddir yn allweddol hefyd. “Rydym am gasglu carbon yn ffabrig yr adeilad, yn hytrach na chynhyrchu mwy o garbon a mwy o lygredd,” meddai Alastair Scott, cyfarwyddwr a rheolwr prosiect Greenheart.

“Mae hyn yn golygu canolbwyntio ar ddeunyddiau naturiol, yn arbennig pren a chynhyrchion gwastraff, lle bynnag y gallwn ni.

“Mae coed hŷn yn storio mwy o garbon na rhai iau, ond mae llawer o adeiladwyr yn aml yn defnyddio pinwydd sy'n tyfu'n gyflym, sydd â charbon cymharol uchel.

“Mae'n well gennym doriadau sbâr, cerrig mân, ac OSB (bwrdd llinynnol wedi'i gyfeirio), a wneir o ddeunyddiau gwastraff. Fe ddaw ein deunydd inswleiddio o bapur newydd wedi'i ailgylchu a ffibr pren.

“Ein nod yw mynd y tu hwnt i fod yn garbon niwtral, ond gwneud cartrefi sy'n tynnu mwy o garbon nag y maent yn ei gynhyrchu.

“Rydym hefyd yn ystyried holl gylch oes adeilad. Nid ydym am i genedlaethau'r dyfodol orfod delio â phroblemau a grëwyd gennym ni. Mae cynaliadwyedd yn galw am gyfrifoldeb o'r dechrau hyd at ddiwedd oes yr adeilad.”

Grove End eco house in Stroud with a sedum roof

Lledaenu'r gair

“Fe allech chi ddyfeisio'r dyluniadau gorau ar gyfer cartref cynaliadwy,” meddai Richard Hatfield, cyfarwyddwr a rheolwr prosiect. “Ond os nad yw eich adeiladwyr yn derbyn y cysyniad, os nad ydynt yn fodlon defnyddio deunyddiau newydd, neu os nad oes ganddynt y sgiliau i wneud adeilad ynni isel, yna ni fydd yn gweithio.”

Richard Hatfield

 “Felly rydym yn gwneud yr hyn y gallwn ni i ledaenu'r gair. Rydym yn gweithio gyda'r Gofrestr Werdd i ddarparu hyfforddiant Wedi'i ddiogelu at y dyfodol i adeiladwyr. Rydym yn rhannu ein gwybodaeth er mwyn rhoi'r sgiliau sydd arnynt eu hangen i adeiladwyr lleol i fod yn fwy cynaliadwy. ”

Gwneud pethau'n iawn

“Roeddwn i'n friciwr ac yn saer maen yn wreiddiol, cyn i mi ymuno â Greenheart” meddai Finn Storhaug, cyfarwyddwr a rheolwr adeiladu. “Gall fod llawer o wastraff ar safle nodweddiadol, yn arbennig wrth ddefnyddio concrit.

“Gallai fod ychydyig yn anniben. Os nad yw'r gwaith adeiladu'n cael ei wneud yn ofalus, nid yn unig y mae gwastraff yn digwydd - nid yw'r adeilad yn gweithio cystal ag y dylai.

“Mae gwneud pethau hyd at safon uchel yn golygu llai o wastraff ac effeithlonrwydd uwch. Mae cynaliadwyedd yn galw am waith o ansawdd uchel.”

Nid ydym yn gwneud cyfrinach o sut i adeiladu'n gynaliadwy. Po fwyaf sy'n gwybod sut, gorau oll.


Glen Cottages extension Bristol

Tai gwell, cymunedau hapusach

“Mae'r ffaith bod rhai'n dal i ystyried bod ein gwaith yn 'arbenigol' yn rhwystrol,” meddai Alastair.

“Nid yw llawer o gartrefi newydd a adeiladir yn y DU yn perfformio'n dda ac nid ydynt yn addas ar gyfer economi di-garbon.

“Mae'n golygu mai'r bobl dlotaf fydd â'r biliau mwyaf i'w talu oherwydd ffabrig ac ansawdd gwael eu cartrefi.”

Priory Gardens in Bath

Amser gwych i ddod i mewn i'r diwydiant adeiladu

“Rydyn ni ar fin gweld newid enfawr yn y diwydiant,” meddai Richard.

“Mae pobl yn dod yn fwy ymwybodol o beth sy'n bosibl. Maent am gael adeiladau gwell, gwyrddach a mwy cynaliadwy.

“Rydym yn cael ymholiadau bob wythnos i adeiladu cartrefi newydd. Fel cwmni bach, rhanbarthol, ar hyn o bryd rydym yn adeiladu 4 i 5 cartref newydd y flwyddyn, felly mae'n amlwg bod lle i ehangu.

“Mae llawer o bobl am gael adeiladwyr da sy'n gallu gwneud ein math ni o adeiladau. Mae'r galw yno; ond mae arnom angen adeiladwyr sydd â'r sgiliau a gwybodaeth gywir. Dyna pam ein bod yn ceisio lledaenu ein gwybodaeth.

“Hefyd mae arnom angen i fwy o gwmnïau yn y DU wneud cynhyrchion ar gyfer adeiladau cynaliadwy. Rydym y tu ôl i wledydd eraill ar hyn ac mae'n ddrud mewnforio pethau o dramor. Mae bwlch ar gyfer cynhyrchion cartref - ac mae'n fwy cynaliadwy i gael cynhyrchion lleol hefyd. ”

Rydym yn hyrwyddo technegau a deunyddiau cynaliadwy, oherwydd bod y DU angen tai o ansawdd da, ac mae'r amgylchedd angen diwydiant adeiladu cynaliadwy.


Dewch i mewn i ddiwydiant adeiladu cynaliadwy!

Mae'n amlwg ei fod yn amser cyffrous i'r genhedlaeth nesaf symud cynaliadwyedd yn y diwydiant adeiladu i'r lefel nesaf.

“Byddwch â diddordeb, byddwch yn frwdfrydig, a pha grefft bynnag rydych yn ei gwneud, ymfalchïwch ynddi,” meddai Henry, tra bod Richard yn ychwanegu, “Dangoswch fenter ac awydd a byddwch yn mynd yn bell!”

“Roeddwn i'n llafurwr am ychydig, ac yna dechreues i gaffi, a oedd yn anodd ei redeg ar fy mhen fy hun,” meddai Tom. “Fe es i yn ôl i'r diwydiant adeiladu gan ddatblygu amrywiaeth o sgiliau, gan gynnwys gwaith saer a thrydan.

“Roedd yn wych ymuno â Greenheart, i fod gyda phobl o'r un meddwl â gwerthoedd cyffredin. Rydym yn gofalu am ein gilydd ac rydym yn ein helpu ein gilydd i gyflawni nodau cyffredin.

“Rydym i gyd wrth ein bodd â'r hyn a wnawn ac rydym am ei wneud gystal ag y gallwn ni. Rydym yn trosglwyddo'r hapusrwydd hwnnw i bawb rydym yn gweithio gyda nhw ac iddyn nhw!”

Beth am wirio a allwch chi ledaenu rhywfaint o hapusrwydd yn y diwydiant adeiladu hefyd?

Tom Morris

Credyd y ddelwedd: Aaoron Davies

A allech chi weithio yn y diwydiant adeiladu?

 chymaint o yrfaoedd a chyfleoedd ym maes adeiladu, mae rhywbeth i bawb. Canfyddwch beth allai weithio i chi.