Mae'r diwydiant adeiladu yn cael ei weld yn draddodiadol fel diwydiant sy'n dibynnu mwy ar sgiliau corfforol yn hytrach na rhai digidol. Ond mae'r realiti yn wahanol iawn, gyda chwmnïau adeiladu yn awyddus i ddefnyddio'r technolegau diweddaraf…

Pan fyddwch yn meddwl am y diwydiant adeiladu, mae'n bosibl mai'r hyn a ddaw i'ch meddwl yw sgaffaldiau, gosod brics a bocsys tŵls. Ond os edrychwch y tu hwnt i'r ystrydebau hyn, yn fuan iawn byddwch yn darganfod diwydiant blaengar sy'n awyddus i ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf ac arloesi.

Tra bod sgiliau corfforol yn parhau i fod yn hollbwysig i lwyddiant y diwydiant, mae ystod eang o lwybrau gyrfa blaengar ar gael – yn cwmpasu popeth o fodelu cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) sy'n defnyddio meddalwedd gyfrifiadurol i ddylunio adeiladau, i beirianneg strwythurol a dadansoddi cymorth TG.

Darllenwch am rai o'r ffyrdd mae'r diwydiant adeiladu yn symud gyda'r oes drwy groesawu technolegau newydd…

Ymuno â'r chwyldro modelu gwybodaeth adeiladu (BIM)

Mae modelu gwybodaeth adeiladu (BIM) wedi bod yn un o'r rhesymau dros lwyddiant y diwydiant adeiladu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mewn ymgais i wneud prosiectau mor effeithlon â phosibl, mae BIM yngalluogi dylunio adeiladau a seilwaith gyda chymorth modelau digidol rhyngweithiol, yn hytrach na glasbrintiau papur mwy traddodiadol.

Mae BIM bellach yn chwarae rhan hollbwysig yn strategaeth adeiladu Llywodraeth Prydain, gyda'r nod o gymhwyso'r wybodaeth gywir ar yr adeg gywir, drwy gydol y broses o ddylunio, datblygu a gweithredu adeilad. Drwy ddwyn ynghyd wahanol ddarnau o wybodaeth mewn un man, mae'n galluogi cydweithio agosach rhwng contractwyr a chleientiaid yn y pen draw. Gallwch ddysgu rhagor am beth yw BIM ar wefan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).

Rhoi hwb i iechyd a diogelwch

Mae arferion iechyd a diogelwch effeithiol yn hanfodol mewn unrhyw ddiwydiant, ond yn enwedig yn y diwydiant adeiladu. Oherwydd natur ymarferol llawer o brosiectau adeiladu, rhaid i weithwyr safle fod wedi'u diogelu'n ofalus bob amser.

Y newyddion da yw bod technolegau sy'n dod i'r amlwg yn helpu i wella iechyd a diogelwch, o ddillad ymatebol sy'n addasu i amodau amgylcheddol newidiol i apiau sy'n galluogi rhoi gwybod am ddiffygion yn gyflym. Mae rhai cwmnïau hyd yn oed wedi dechrau defnyddio helmedau ‘clyfar’ – gyda'r sawl sy'n eu gwisgo yn gallu gweld ystod o ddata ynglŷn â'u hamgylchedd wrth symud o gwmpas, ynghyd â gwybodaeth am beryglon posibl.

Defnyddio dronau i wella arolygon

Mae cwmnïau adeiladu yn troi'n gynyddol at dechnoleg dronau mewn ymgais i wella diogelwch gweithwyr, lleihau costau a gwella ansawdd arolygon tir.

Gall dronau asesu darnau o dir yn gyflymach nag syrfewyr dynol, tra gellir dadansoddi'r data maent yn eu hanfon yn ôl cyn gynted ag y dônt i law. Gallant helpu contractwyr i olrhain cynnydd safle o'r cam arolygu hyd at gwblhad y gwaith adeiladu. At hynny, gall yr offer hwn fynd i'r afael â risgiau diogelwch a gwella diogelwch drwy gadw llygad ar safleoedd adeiladu.

Symud tuag at ddeunyddiau newydd

Yn olaf, mae arloesedd technolegol yn ail-lunio'r deunyddiau ffisegol a ddefnyddir ar brosiectau adeiladu byd-eang. Yn y sector ynni adnewyddadwy, er enghraifft, mae argraffu 3D wedi arwain at ailfeddwl y ffordd y caiff pethau fel llafnau tyrbinau gwynt eu datblygu. Mae ffibr carbon hefyd wedi galluogi datblygwyr i ystyried posibiliadau gwahanol.

Mewn meysydd eraill, mae astudiaethau yn parhau i ystyried cyfleoedd i arloesi yn y dyfodol, fel concrid sy'n trwsio ei hun heb ymyrraeth ddynol.

Ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu? Ewch i edrych ar dros 180 o rolau yn y diwydiant adeiladu ar ein porwr gyrfaoedd A-Y.