Rwy'n gweithio i Wates Construction, sef cwmni rheoli adeiladu sydd â'i brif swyddfa yn Leatherhead, Surrey.

Gadewais yr ysgol gyfun roeddwn wedi ei mynychu ers oeddwn ym Mlwyddyn 9 a symudais i UTC (Coleg Technegol y Brifysgol) yn Greenwich gan ei fod yn arbenigo mewn peirianneg ac adeiladu. Roedd gennyf ddiddordeb brwd yn y maes hwn erioed, ond ar ôl mynychu UTC roeddwn yn gwybod yn sicr pa yrfa roeddwn am ei dilyn. Noddwyd UTC gan Wates Construction a gwnaethant drefnu profiad gwaith i mi ar safle gerllaw (Greenwich Peninsula). Mwynheuais y profiad gwaith a threfnais leoliad arall yn ddiweddarach y flwyddyn honno. Gwnes gais i Evolve, sef Cynllun Prentisiaeth a Rennir i Bartneriaid CITB am brentisiaeth gyda Wates a chefais gynnig rôl fel un o'u hyfforddeion masnachol.

Y ffordd orau o wybod pa yrfa sydd o ddiddordeb i chi yw mynd ar leoliad profiad gwaith.

Lleoliad Greenwich Peninsula
Cyflogwr Wates Construction

Dywedwch ragor wrthym am eich rôl

Rwy'n gweithio ar y safle bedwar diwrnod yr wythnos ac rwyf wrthi'n dilyn cwrs BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig. Rwy'n goruchwylio ochr arolygu a thirfesur y gwaith adeiladu ar hyn o bryd, felly rwy'n ysgrifennu contractau ar gyfer isgontractwyr ac yn cyfrifo faint o arian y bydd y cwmni'n ei wario yn seiliedig ar gyllideb. Rwyf hefyd yn goruchwylio gwaith yr isgontractwyr.

Un o'r uchafbwyntiau i mi yw gallu mynd adref gan wybod fy mod wedi gwneud cyfraniad at brosiect.

Alfie Allen

Hyfforddai Masnachol (Syrfëwr)

Beth rydych yn ei fwynhau am eich rôl?

Ceir cydbwysedd gwych rhwng bod allan ar y safle a bod yn y swyddfa, ac un o'r uchafbwyntiau i mi yw gallu mynd adref gan wybod fy mod wedi gwneud cyfraniad at brosiect.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, hoffwn fod yn syrfëwr cynorthwyol a wedyn gweithio fy ffordd i fyny i swydd syrfëwr prosiect.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Mae'n ddefnyddiol gwybod yn ifanc pa yrfa rydych am ei dilyn oherwydd pan fyddwch yn gadael ysgol byddwch yn gallu gwneud cais am brentisiaethau a hyfforddeiaethau yn y maes sydd o ddiddordeb i chi. Mae hyn yn rhoi mantais i chi yn eich gyrfa. Y ffordd orau o wybod pa yrfa sydd o ddiddordeb i chi yw mynd ar leoliad profiad gwaith. Drwy wneud hyn, roedd modd i mi adael yr ysgol gyda gwell dealltwriaeth o'r rolau sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu ac roeddwn yn benderfynol o ddilyn yr yrfa roeddwn wedi gosod fy mryd arni.