Arhosais yn yr ysgol ar ôl gorffen TGAU ac astudio Safon Uwch mewn Astudiaethau Cyfrifiadurol, Busnes a TGCh ynghyd â Bagloriaeth Cymru.

Wedyn, ymunais â Kier fel Rheolwr dan Hyfforddiant, a oedd yn golygu y gallwn hefyd astudio am radd mewn Rheoli Masnachol ac Adeiladu tra'n gweithio.

Mae cymaint o amrywiaeth a chynifer o rolau gwahanol, mae rhywbeth at ddant pawb.

Lleoliad Y Barri
Cyflogwr Kier Construction

I ba gwmni rydych yn gweithio ar hyn o bryd?

Rwyf gyda Kier Construction o hyd – maent yn brif gontractwr sy'n cyflawni prosiectau adeiladu ac adnewyddu ar gyfer cleientiaid yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus.

Dim ond drwy weithio mewn diwydiant y cewch wir ymdeimlad o ofynion y rôl a rolau posibl eraill.

Amy Griffiths

Rheolwr Safle Cynorthwyol

Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Fy uchafbwynt i yw'r cyfarfod rwy'n ei gael yn y bore gyda goruchwylwyr yr isgontractwyr. Rydym yn cwrdd am tua chwarter awr yn y bore i drafod y cynlluniau ar gyfer y diwrnod a faint o weithwyr o bob crefft fydd ar y safle. Yn y cyfarfod hwn, byddwn hefyd yn trafod materion yn ymwneud â mynediad a dylunio ac ymholiadau cyffredinol eraill er mwyn gweld p'un a allwn eu datrys yn y fan a'r lle er mwyn sicrhau bod pob goruchwyliwr yn gwybod yn glir beth yw ei nod ar gyfer y diwrnod hwnnw erbyn iddo adael. Wedyn, fore trannoeth, byddwn yn adolygu'r hyn a gyflawnwyd ac yn pennu'r nodau terfynol ar gyfer y diwrnod gwaith.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Byddwn wrth fy modd pe bawn yn gyfrifol am fy mhrosiect adeiladu fy hun ryw ddiwrnod. Ar hyn o bryd, rwy'n gyfrifol am feysydd penodol ar y safle, ond byddai'n wych gallu ehangu ar y profiadau hyn ac yna bod yn llwyr gyfrifol am brosiect rheoli adeiladu.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Ewch amdani! Fel llawer o swyddi adeiladu eraill, mae cymaint o amrywiaeth a chynifer o rolau gwahanol, mae rhywbeth at ddant pawb. Dim ond drwy weithio mewn diwydiant y cewch wir ymdeimlad o ofynion y rôl a rolau posibl eraill, felly rhowch gynnig arni er mwyn cael syniad go iawn o sut beth ydyw.

Rhowch gynnig ar ein Cwis Personoliaeth er mwyn gweld pa un o'r gyrfaoedd adeiladu niferus sy'n addas i chi