Ers dechrau ei brentisiaeth, mae Andrew wedi gallu dysgu amrywiaeth o sgiliau, a hyd yn oed deithio'n rhyngwladol drwy'r diwydiant adeiladu! Cafodd gyfle i fynd i India a gwneud rhywfaint o waith adeiladu ar gyfer elusen, gan wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd cymuned.

Os yw'n rhywbeth rydych yn ei ystyried neu'n hoffi'r syniad o'i wneud – yna ewch amdani!

Lleoliad Yr Alban
Cyflogwr SCS Group

Dywedwch wrthym rywfaint am eich rôl a pham eich bod yn mwynhau gweithio yn y diwydiant adeiladu

Dwi'n Brentis Asiedwaith gyda Grŵp SCS. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar waith paradwydd cyntaf ac ail baradwydd ac hefyd ar waith caboli. Rwy'n gweithio'n bennaf ar safleoedd mawr fel ysgolion neu ysbytai newydd.
Rwy'n hoffi'r ffaith fy mod yn gallu gweithio gyda mwy nag un crefftwr a gweld sut mae gwaith pawb yn wahanol. Rwy'n mwynhau'r diwydiant adeiladu ac adeiladu pethau, ac mae'n wych gweld y cynnyrch terfynol. 

Rwy'n mwynhau'r diwydiant adeiladu ac adeiladu pethau, ac mae'n wych gweld y cynnyrch terfynol.

Andrew Hutton

Prentis Asiedwaith

Sut y gwnaethoch ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Ar ôl ysgol uwchradd es i'n syth i weithio gyda chwmni adeiladu o faint llai fel llafurwr. Dyna ble cefais flas ar adeiladu. Yna symudais i SCS a dechrau fy mhrentisiaeth gyda'r cwmni. 


Disgrifiwch eich diwrnod arferol

Rwyf fel arfer yn dechrau gwaith am wyth o'r gloch y bore ac yna'n gorffen am hanner awr wedi pedwar yn y prynhawn. Yn dibynnu ar ofynion y dasg byddaf yn gwneud gwaith paradwydd neu asiedwaith. Gallai hyn gynnwys gwaith fel gosod citiau drysau neu silffoedd ffenestri. 


Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer y rôl hon yn eich barn chi? 

Byddai angen rhai sgiliau saernïaeth ac asiedwaith arnoch - pethau fel mesur yn gywir, torri'n gywir, marcio allan a sgiliau eraill tebyg. Mae sgiliau datrys problemau yn eithaf defnyddiol hefyd oherwydd gall fod adegau pan fyddwch eu hangen. 


Dywedwch wrthym am rywbeth rydych yn falch iawn ohono yn eich gyrfa hyd yn hyn

Gall y diwydiant adeiladu fynd â chi i wahanol leoedd, ac fe aeth â fi i India. Am dair wythnos ym mis Ionawr 2017, fel rhan o dîm pedwar person o asiedyddion profiadol eraill, teithiais i dde India i ymgymryd â gwaith gwirfoddol mewn cartref i ferched amddifad yn Kollegal, pentref bach a leolir tair awr i ffwrdd o faes awyr Bangalore. Daeth y cyfle i weithio allan yno drwy ‘Brass Tacks’, sefydliad Cristnogol y des i i gysylltiad ag ef drwy'r eglwys rwy'n ei mynychu.


Mae Brass Tacks yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o waith ar draws y byd i helpu'r rhai mewn angen drwy ddefnyddio llawer o wahanol wirfoddolwyr; ro'n i'n rhan o brosiect tîm India. Roedd ein tîm ni'n gweithio ar gartref Cristnogol i ferched a thra roeddem yno roedd amrywiaeth o dasgau yr oedd angen i ni eu cyflawni. Ein nod yn y pen draw oedd adeiladu ystafell gysgu newydd â lle i ddeg o ferched, uwchben ystafell gysgu bresennol. Yn gyntaf, gwnaethom adeiladu hyd at uchder silff ffenestr er mwyn sicrhau bod y waliau yn lefel, ac yna mewnlenwi'r to presennol gyda choncrid i greu arwyneb lefel, gan mai dyma fyddai llawr yr ystafell gysgu.


Nesaf roedd rhaid i ni wneud rhywfaint o ffurfwaith er mwyn adeiladu grisiau a fyddai'n arwain i fyny i ystafell gysgu'r merched. Roedd y pren haenog yn ddrud ac nid o'r ansawdd gorau, ond gwnaethom yn siŵr ein bod yn adeiladu'r grisiau i gydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch. Ar ôl hynny gwnaethom osod y ffenestri yn ardal ystafell ymolchi a chawod y merched. Gwnaethom ddefnyddio dyn lleol o'r pentref ar gyfer y ffenestri, fel eu bod yn cael eu gwneud yn gyflym ac i safon dda, ac y byddai'r gwaith gosod yn ddidrafferth. Ar ôl mwy o ffurfwaith roedd modd castio'r linteli ar gyfer y drysau a'r ffenestri gan ein galluogi i gwblhau'r gwaith adeiladu i'r uchder llawn, a olygodd bod ein rhan ni o'r prosiect wedi'i chwblhau a'i bod yn bryd i'r is-gontractwyr fesur ar gyfer rhagsaernïo a'r gwaith toi.


Ar y cyfan roedd fy mhrofiad yn India yn un i'w gofio - gweithio mewn tymheredd o 30 gradd gyda blociau di-siâp a drymiau olew gwag ar gyfer sgaffaldiau a rhannu ystafell wely gydag ystlumod, gecoaid a chocrotsis. Ond mae'n rhaid i mi ddweud fy mod wedi dwlu ar bob munud ohono. Ces i brofiad amhrisiadwy ac rwy'n gobeithio dychwelyd y flwyddyn nesaf!


Ble rydych yn gweld eich hun ymhen pum mlynedd?

Gobeithio y byddaf yn asiedydd cymwys! Hoffwn fod yn weithiwr adeiladu diwyd sydd ag amrywiaeth o sgiliau rwyf wedi'u dysgu drwy fy mhrentisiaeth. 


Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i rywun sy'n ystyried dilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Os yw'n rhywbeth rydych yn ei ystyried neu'n hoffi'r syniad o'i wneud – yna ewch amdani! Nid yw'r swydd yn glamoraidd, ond mae'n rhoi llawer o foddhad ac mae cryn botensial i ddatblygu yn y maes adeiladu.