Ar ôl gadael yr ysgol uwchradd, mynychais Brifysgol Leeds ac astudio Daearyddiaeth Ddynol.

Ar ôl graddio, cefais fy nerbyn ar raglen Barratt Developments PLC i Raddedigion yr wyf yn ei chwblhau nawr.

Bob dydd rydych yn ymateb i rywbeth newydd, neu'n cael her wahanol.

Lleoliad Caerlŷr
Cyflogwr David Wilson Homes

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i David Wilson Homes East Midlands, sy'n adeiladu tai moethus yn Nwyrain Canolbarth Lloegr a ledled y DU.

Os cadwch yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn y diwydiant byddwch yn llawer mwy deniadol i gyflogwr.

Ben Stansfield

Cyflogai Graddedig Masnachol (Syrfëwr dan Hyfforddiant)

Disgrifiwch yr hyn rydych yn ei wneud yn eich rôl.

Ar hyn o bryd rwyf ar Gynllun Graddedigion Barratt Developments. Yn fy mlwyddyn gyntaf ar y cynllun hwn, rwyf wedi bod yn cylchdroi rhwng chwe adran yn y cwmni (Technegol, Masnachol, Tir, Gwerthu, Adeiladu a Chyllid). Treuliais wyth wythnos ym mhob adran, gan ddysgu am yr hyn y maent yn ei wneud a magu profiad gwerthfawr yn y maes dan sylw. Yn fy ail flwyddyn, byddaf yn symud i'r Adran Fasnachol er mwyn dechrau hyfforddi i fod yn Syrfëwr. 


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Rwyf wir yn mwynhau pa mor amrywiol y gall fy ngwaith fod. Bob dydd rydych yn ymateb i rywbeth newydd, neu'n cael her wahanol.

Rhan wych arall o'm swydd yw fy mod yn cael rhyngweithio â'r holl wahanol adrannau yn y cwmni. Mae hyn yn golygu bod y diwydiant a'r cwmni yn gymdeithasol dros ben, ac yn aml bydd angen mewnbwn a chyfraniad gan sawl adran ar gyfer un prosiect.


Sut rydych yn gweld eich gyrfa yn datblygu?

Yn y tymor hir, hoffwn weld pa mor bell y gallaf fynd yn fy ngyrfa, ond yn y tymor byr rwy'n canolbwyntio ar gwblhau fy hyfforddiant a chymhwyso fel syrfëwr. Yr hyn sy'n wych am y diwydiant adeiladu, yn enwedig y llwybr gyrfa rwyf wedi'i ddewis fel syrfëwr, yw y gall fynd â chi i unrhyw le, bron. Mae hyn yn golygu y gallwch weithio ym mhob maes yn y diwydiant adeiladu, fwy neu lai, a hynny ym mhob cwr o'r wlad, a ledled y byd o bosibl.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cymaint o brofiad gwaith â phosibl. Bydd hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydych am ei wneud, a hefyd yn dangos i gyflogwyr posibl pa mor frwdfrydig a phenderfynol i lwyddo ydych chi, sy'n wych o ran y tymor hir.

Byddwn hefyd yn argymell sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r datblygiadau a'r newidiadau diweddaraf sy'n digwydd yn y diwydiant adeiladu. Mae pethau'n newid yn gyson, yn enwedig ym maes adeiladu tai, ac mae'r newidiadau hyn yn aml yn hollbwysig i'r hyn a wnawn yn feunyddiol ac i sicrhau bod prosiectau'n parhau i fynd rhagddynt. Gallai'r newidiadau hyn gynnwys unrhyw beth o bolisïau'r llywodraeth i dechnegau adeiladu neu dueddiadau cwsmeriaid. Os cadwch yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn y diwydiant byddwch yn llawer mwy deniadol i gyflogwr.