Fel syrfëwr meintiau rwy'n gyfrifol am reoli a chofnodi symudiad ariannol prosiect adeiladu.

Rwy'n sicrhau bod costau prosiect yn cael eu monitro'n gywir a bod llif arian parod yn cael ei fodloni ar gam adeiladu prosiect.

Rwyf hefyd yn ymwneud â rheoli is-gontractwyr sy'n gweithio ar y prosiect, gan sicrhau eu bod yn cyrraedd y safon ac yn cael eu talu'n gywir am y gwaith a wnânt.

Rwy'n cael gweld yr adeilad yn datblygu bob dydd a chael profiad uniongyrchol o'r dechnoleg a ddefnyddir i gyflawni prosiect llwyddiannus

Lleoliad Caeredin
Cyflogwr Laing O’Rourke

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Ar ôl fy mlwyddyn olaf yn yr ysgol uwchradd, mynychais Goleg Carnegie yn Dunfermline, gan astudio HNC mewn Technoleg Bensaernïol. Ar ôl ennill fy HNC cefais fy nerbyn ar ail flwyddyn y BSc (Anrhydedd) mewn Mesur Meintiau ym Mhrifysgol Heriot-Watt yng Nghaeredin. Gan raddio gyda 2:1, cefais fy nerbyn ar raglen datblygu graddedigion Laing O’Rourke: rhaglen dwy flynedd sy'n anelu at feithrin talent Laing O’Rourke. Rwyf bellach yn dechrau ar ail flwyddyn y rhaglen.

Credaf fod y diwydiant adeiladu yn addas i bawb waeth beth fo'u cefndir neu addysg

Callum Gemmell

Syrfëwr meintiau cynorthwyol

Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Gan fy mod ar y safle, rwy'n cael gweld y gwaith yn mynd rhagddo bob dydd a chael profiad uniongyrchol o'r dechnoleg a ddefnyddir i gyflawni prosiect llwyddiannus.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Mae fy rôl yn amrywio'n fawr felly mae pob diwrnod yn wahanol. Petai'n rhaid i mi ddewis hoff beth, adolygu'r ddogfennaeth gyfreithiol sy'n rhan o gyflawni prosiect adeiladu fyddai hynny.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Mae'r diwydiant adeiladu yn cynnwys amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, o weithredwyr ar y safle i reolwyr adeiladu a pheirianwyr. Er mwyn llenwi'r swyddi hyn, mae angen grŵp amrywiol o bobl. Felly, credaf fod y diwydiant adeiladu yn addas i bawb waeth beth fo'u cefndir neu addysg


A hoffech rannu unrhyw beth arall a fyddai'n ysbrydoli pobl eraill i ddilyn eu dewis lwybr gyrfa?

Ni lwyddais i gael y lefel angenrheidiol o addysg i gael mynd yn syth i'r brifysgol o'r ysgol uwchradd. Fodd bynnag, wnes i ddim digalonni a des i o hyd i ffordd arall o gyrraedd ble rwyf ar hyn o bryd. Fy nghyngor i yw bod sawl gwahanol lwybr yn arwain at yr un canlyniad.