Roeddwn yn gwybod erioed fy mod am fynd i astudio yn y brifysgol, felly ar ôl i mi gwblhau fy nghyrsiau TGAU, dilynais gyrsiau Safon Uwch yn fy ngholeg lleol. Nid oeddwn yn sicr beth roeddwn am ei wneud, felly dewisais bynciau roeddwn yn eu mwynhau ac am wybod mwy amdanynt, sef Hanes, Gwleidyddiaeth, y Gyfraith a Bioleg. Ar ôl cwblhau'r cyrsiau hynny, es i i Brifysgol Hull i astudio'r Gyfraith.

Pan fydd pobl yn clywed fy mod wedi astudio'r Gyfraith, byddant yn aml yn holi pam fy mod bellach yn gweithio mewn swydd adeiladu, ond yn fy marn i nid oes ots mewn gwirionedd pa bynciau rydych wedi'u hastudio o'r blaen - yr hyn sy'n bwysig yw'r sgiliau sydd gennych i'w cynnig i'r diwydiant a'r cwmni adeiladu rydych yn gweithio iddo. Mae hyn wedi bod yn ddefnyddiol iawn i mi wrth gymhwyso'r hyn rwyf wedi dysgu o'm gradd, yn enwedig ar gynllun mynediad fel yr un rwy'n ei ddilyn ar hyn o bryd.

Nid oes angen dilyn llwybr penodol i ymuno â'r diwydiant adeiladu a dechrau datblygu gyrfa.

Lleoliad Nottingham
Cyflogwr Barratt Developments PLC

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i Barratt Developments PLC – sef cwmni mantell y cwmni adeiladu tai mwyaf yn y DU. Ymhlith ei is-gwmnïau mae Barratt Homes, David Wilson Homes, Barratt London, Ward Homes a Wilson Bowden. 

Ni waeth beth fo'ch cefndir, mae'n debygol y bydd rôl addas ar eich gyfer yn y diwydiant adeiladu.

Charlotte Readman-Holland

Cyflogai Graddedig

Dywedwch fwy wrthym am eich rôl.

Ar hyn o bryd, rwyf ar fy mlwyddyn gyntaf o Raglen Graddedigion Barratt Developments. Yn y flwyddyn gyntaf, mae angen cwblhau cyfres o gylchdroadau 6-8 wythnos o hyd ym mhob un o adrannau un o'r Swyddfeydd Rhanbarthol ledled y DU. Mae'r cylchdroadau'n cynnwys Tir a Chynllunio, Technegol, Masnachol, Adeiladu, Gwerthu a Chyllid. Ar ôl cwblhau blwyddyn gyntaf y cynllun, byddaf yn arbenigo yn yr adran Tir a Chynllunio, sef y maes rwyf wedi dewis gweithio ynddo. Bydd hyn yn fy helpu i fagu profiad, a gobeithio y bydd hynny'n arwain at rôl o fewn yr adran ar ôl i mi gwblhau fy Nghynllun Graddedigion drwy flynedd o hyd. 


Beth rydych yn ei fwynhau am eich swydd?

Mae'n anhygoel gweld darn o waith yn datblygu dros gyfnod o amser. Nid oes llawer o ddiwydiannau i'w cael lle rydych yn gweld dechrau prosiect - h.y. darn agored o dir neu safle tir llwyd gwag - a'i weld yn datblhygu dwy'r camau dylunio a pheirianneg nes cyrraedd y cam adeiladu ei hun. Dyna pryd y gallwch weld ffrwyth eich llafur go iawn. Rwy'n credu bod y diwydiant adeiladu tai yn faes cyffrous o fewn y diwydiant adeiladu oherwydd rydych yn rhan o ddiwydiant sy'n diwallu angen i gymdeithas ac yn helpu i ddatlygu cymunedau sy'n para.

Mae cymaint o amrywiaeth yn y diwydiant adeiladu. Wrth gwrs, mae gennych rôl benodol sy'n cynnwys cyfrifoldebau penodol, ond ni allwch byth fod yn sicr beth fydd yn digwydd o un diwrnod i'r llall. Dyna'n union sy'n gwneud swyddi adeiladu yn gyffrous ac yn ddiddorol.


Sut rydych yn gweld eich gyrfa'n datblygu?

Ar hyn o bryd, rwy'n canolbwyntio ar gwblhau fy Nghynllun Graddedigion a dysgu cymaint â phosibl am weithio yn y diwydiant adeiladu ac am Barratt Developments PLC fel cwmni. Rwyf hefyd am ddysgu mwy am fy newis ddisgyblaeth. Fy nod yw parhau i feithrin fy sgiliau er mwyn camu ymlaen yn fy ngyrfa, ac rwy'n gobeithio cael swydd fel rheolwr yn y dyfodol.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Peidiwch â chredu'r syniadau traddodiadol am swyddi adeiladu a gweithio yn y diwydiant adeiladu. Mae camsyniadau wedi bodoli ynglŷn â'r diwydiant erioed, gyda phobl yn gweld y swyddi ar y safle, fel gosod brics a gwaith saer, a meddwl mai hynny yw'r diwydiant cyfan. Ond mae llawer o rolau yn y diwydiant adeiladu nad yw pobl yn ymwybodol ohonynt, o bosibl, am eu bod yn rolau sydd o'r golwg, megis Peirianneg, Pensaernïaeth, Gwerthu, Mesur Meintiau, Rheoli Prosiectau, TG, y Gyfraith, Cyllid, Adnoddau Dynol, Marchnata a llawer mwy na hynny, hyd yn oed! Ni waeth beth fo'ch cefndir, mae'n debygol y bydd rôl addas ar eich gyfer yn y diwydiant adeiladu.

Y peth pwysig i'w gofio yw nad oes angen dilyn llwybr penodol i ymuno â'r diwydiant adeiladu a dechrau datblygu gyrfa. Mae nifer o lwybrau gwahanol ar gael sy'n addas i ofynion neu ddewisiadau gwahanol unigolion. Gallwch ddewis dilyn llwybr mwy traddodiadol, gan gwblhau cyrsiau Safon Uwch a mynd i'r brifysgol i ddilyn cwrs gradd, neu gallech ymuno â chwmni ar brentisiaeth adeiladu neu gynllun i hyfforddeion.

Yr hyn sydd bwysicaf yw eich bod yn dewis y llwybr sydd fwyaf addas i chi ac yn mynd i'ch galluogi i wireddu eich potensial llawn.

Rhowch gynnig ar ein Cwis Personoliaeth er mwyn gweld pa un o'r gyrfaoedd adeiladu niferus sy'n addas i chi.