Er mwyn bod yn Bensaer Cynorthwyol, roedd angen i mi gael gradd mewn Pensaernïaeth gan gynnwys cymhwyster RIBA rhan 1 a hefyd radd Meistr Pensaernïaeth gyda chymhwyster RIBA rhan 2.

Hefyd, er mwyn symud ymlaen i fod yn Bensaer, bydd angen i mi gyflawni cymhwyster RIBA rhan 3.

Mae gweld y lleoedd rwyf wedi'u dylunio'n cael eu defnyddio yn rhoi ymdeimlad mawr o gyflawniad i mi

Case study
Category Information
Lleoliad Caterham
Cyflogwr Croudace Homes Limited

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Yn adran ddylunio Croudace Homes Limited, ein prif nod yw creu lluniadau dylunio ac adroddiadau ar gyfer safleoedd sydd wedi cael eu prynu er mwyn cael caniatâd cynllunio.

Gall hyn gynnwys creu cynlluniau o safleoedd a mathau o dai, yn ogystal â chynnal arddangosfeydd ymgynghori cyhoeddus, lle caiff ein dyluniadau a'n strategaethau ar gyfer pob datblygiad eu cyflwyno i'r cyhoedd.

Mae'r adran hefyd yn llunio delweddau ar gyfer pamffledi gwerthu a'r manylebau i'w defnyddio y tu mewn i bob un o'n cartrefi.

Dewisais yr yrfa hon oherwydd roeddwn yn awyddus i ddylunio lleoedd ac adeiladau a fyddai'n cael eu defnyddio gan bobl yn ddyddiol

Christopher Evans

Pensaer Cynorthwyol

Disgrifiwch yr hyn rydych yn ei wneud mewn ychydig frawddegau.

Fy rôl benodol i yw datblygu safle sy'n barod ar gyfer cais cynllunio. Mae hyn yn cynnwys dylunio a chreu cynlluniau o safleoedd, golygfeydd stryd a mathau o dai ar gyfer pob safle penodol.

Rwyf hefyd yn cyflwyno mewn arddangosfeydd cyhoeddus ac yn cydgysylltu'r gwaith o baratoi adroddiadau sy'n ymwneud yn benodol â chynllunio, megis adroddiadau ecolegol, asesiadau trafnidiaeth, asesiadau risg o lifogydd a strategaethau draenio.

Ar ôl i safle rwy'n gweithio arno gael caniatâd cynllunio, mae fy rôl yn datblygu'n un lle rwy'n helpu'r adran dechnegol i gynllunio a dylunio materion penodol yn ymwneud â chreu lluniadau gwaith a pheirianneg. 


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Un agwedd benodol ar fy swydd rwy'n ei mwynhau yw'r her o greu lluniadau o gynllun safleoedd sy'n gweithio'n ymarferol, yn cydymffurfio â'r holl bolisïau cynllunio a hefyd yn lleoedd deniadol i fyw.

Agwedd arall ar fy swydd rwy'n ei mwynhau yw gallu gweld fy nyluniadau'n cael eu gwireddu. Mae gweld y lleoedd rwyf wedi'u dylunio'n cael eu defnyddio yn rhoi ymdeimlad mawr o gyflawniad i mi.


Pam y gwnaethoch ddewis gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Dewisais yr yrfa hon oherwydd roeddwn yn awyddus i ddylunio lleoedd ac adeiladau a fyddai'n cael eu defnyddio gan bobl yn ddyddiol. Hefyd, mae'r yrfa hon wedi fy ngalluogi i ddefnyddio fy sgiliau creadigol a thechnegol i greu dyluniadau pensaernïol.