Rwy'n gweithio'n agos iawn gyda'r pensaer a'r is-gontractwyr er mwyn sicrhau bod y darluniau yn cael eu dilyn - weithiau bydd ambell wahaniaeth sy'n gofyn am ei ddatrys mewn modd ystyriol!

Rheolais is-gontractwyr o wahanol grefftau ar y safle, gan fonitro ansawdd eu gwaith, eu hallbynnau gwaith ac iechyd a diogelwch.

Mae iechyd a diogelwch yn rhan hollbwysig o'm gwaith, ac rwyf i a'r diwydiant yn aml yn sicrhau bod yr archwiliadau a'r gwaith papur yn eu lle cyn i unrhyw waith ddechrau. Rwyf hefyd yn gweithio ar adroddiadau cleientiaid ac yn trosglwyddo gwybodaeth o'r safle i'm rheolwr prosiect i'w rhoi i'r cleient.

Mae'n werth chweil pan welwch gynnydd ar ddiwedd y dydd, gweld pa mor bell mae crefftau wedi gweithio a chamu ychydig yn nes i gyflwyno'r gwaith gorffenedig i'r cleient.

Case study
Category Information
Lleoliad Caerdydd
Cyflogwr Willmott Dixon Housing

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i Willmott Dixon Housing, gan gwmpasu Llundain a rhanbarthau De Lloegr yn y sector preswyl. Mae gennym bortffolio eang o fflatiau safon uchel, cartrefi gofal a phentrefi ymddeol, yn ogystal â llety myfyrwyr. Ni yw un o'r contractwyr preifat mwyaf yn y DU - mae trosiant y grŵp yn £1.2 biliwn.

Mae'r diwydiant adeiladu yn un gwych lle mae pethau'n newid drwy'r amser; bydd angen rhywle ar bobl i fyw, gweithio, hamddena a siopa o hyd.

Christopher Lloyd-Evans

Rheolwr adeiladu dan hyfforddiant

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Gadewais yr ysgol yn 18 oed ar ôl cwblhau fy arholiadau TGAU a Safon Uwch, gan dreulio blwyddyn yn teithio, heb wybod beth i'w wneud nesaf. Yn ystod y flwyddyn honno, ystyriais yr hyn roeddwn wir yn ei fwynhau ac wedi'i brofi eisoes yn fy mywyd.

Rwy'n dwli ar adeiladau a bod yn ymarferol, gan helpu i adnewyddu cartrefi teulu a ffrindiau a gweithio fel labrwr ar benwythnosau. Daeth hyn oll ynghyd a sylweddolais fy mod am ganolbwyntio ar adeiladu fel gyrfa, yn enwedig rheoli prosiect.

Y mis Medi wedyn, dechreuais ym Mhrifysgol Bryste a chwblhau fy mlwyddyn gyntaf a'm hail flwyddyn. Yn ystod fy ail flwyddyn, trefnais flwyddyn allan er mwyn mynd ar leoliad gwaith a chael profiad ymarferol pellach yn gweithio ar safle adeiladu.

Yn ystod y flwyddyn hon, gweithiais ar ailddatblygu ysbyty rhestredig Gradd II yn ninas Caerdydd, gan droi'r adeilad segur yn gyfleuster gofal iechyd cyhoeddus modern. Cefais gryn dipyn o wybodaeth ynghyd â sut i roi'r hyn a ddysgwyd yn yr ystafell ddosbarth ar waith mewn sefyllfa go iawn. Gwnaeth helpu i ehangu fy sylfaen wybodaeth yn yr ystafell ddosbarth hefyd yn ystod fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol.

Ar ôl graddio, roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy nerbyn ar raglen glodwiw i reolwyr dan hyfforddiant yn Willmott Dixon. Mae'r cynllun yn un heb ei ail ac yn eich galluogi i weithio o fewn pob disgyblaeth adeiladu er mwyn meithrin gwell dealltwriaeth o'r diwydiant.


Beth yw eich hoff beth am eich swydd?

Rwyf wrth fy modd â newid. Rwyf wir yn mwynhau creu lleoedd i ddefnyddwyr fyw ynddynt a'u defnyddio, gan greu lleoedd newydd allan o dir diffaith neu adeiladau gwag. Mae gweithio tuag at nod terfynol gyda chynifer o bobl, boed yn gydweithwyr neu'n isgontractwyr, yn rhoi llawer iawn o foddhad.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Mae'n werth chweil pan welwch gynnydd ar ddiwedd y dydd, gweld pa mor bell mae crefftau wedi gweithio a chamu ychydig yn nes i gyflwyno'r gwaith gorffenedig i'r cleient.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio tuag at fod yn aelod o'r Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB), sy'n golygu bod yn rhaid i mi gyflwyno portffolio o fodiwlau gwaith gyda thystiolaeth - rwy'n gobeithio y byddaf wedi cwblhau hyn cyn i mi orffen fy rhaglen hyfforddi yn 2016. Drwy weithio'n galed, rwy'n gobeithio bod mewn swydd â mwy o awdurdod ymhen ychydig flynyddoedd. Yr unig ffordd o sicrhau hyn yw drwy feithrin mwy o wybodaeth am amrywiaeth o safleoedd a phrosiectau, ac rwy'n bwriadu rhedeg fy mhrosiect fy hun mewn ychydig flynyddoedd. Bydd yn waith caled, ond bydd yn talu ar ei ganfed.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Mae'r diwydiant adeiladu yn un cyffrous i fod yn rhan ohono. Mae'r farchnad wir wedi cryfhau ers y dirwasgiad ac mae gwaith yn mynd rhagddo ym mhobman. Mae mwy o rolau ar gael nag a feddyliech, gyda swyddi ym maes dylunio, cynllunio, marchnata a gwerthu, tirfesur, amcangyfrif, adnoddau dynol, prynu a gwasanaethau cwsmeriaid - mae wir yn fwy na brics a morter yn unig. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gydweithio â llawer o bobl wybodus yn y diwydiant, a gallwch ddysgu llawer oddi wrthynt.


A hoffech rannu unrhyw beth arall a fyddai'n ysbrydoli pobl eraill i ddilyn eu dewis lwybr gyrfa?

Nid yw byth yn rhy hwyr i ddewis eich llwybr gyrfa. Nid oeddwn wir yn deall i ba gyfeiriad roeddwn yn mynd nes oeddwn bron yn 19 oed. Rwy'n argymell dewis pynciau rydych yn eu mwynhau yn yr ysgol, yn hytrach na phynciau y mae pobl eraill am i chi eu dewis. Mae'r diwydiant adeiladu yn un gwych lle mae pethau'n newid drwy'r amser; bydd angen rhywle ar bobl i fyw, gweithio, hamddena a siopa o hyd. Rydym bob amser yn edrych ar syniadau newydd a ffyrdd newydd o adeiladu, ac yn bod yn arloesol yn ein gwaith. Hon yw'r yrfa berffaith i mi ac rwy'n siŵr y bydd yn berffaith i chi hefyd.