Rwy'n gweithio i'r Gwasanaethau Contractio Rhwydweithiau, sef cangen contractio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Rydym yn gweithio ar gynlluniau gwella priffyrdd, er enghraifft rhoi wyneb newydd ar droetffyrdd a cherbytffyrdd, llwybrau diogel o fewn cymunedau, adeiladu meysydd parcio, diogelu arwynebau a gosod wyneb newydd ar feysydd parcio. Rydym hefyd yn gweithio ar brosiectau cymunedol fel datblygiadau tai, gwaith ar feysydd chwarae ysgolion, adeiladu cylchfannau, croesfannau cerddwyr, systemau draenio, tirlunio, gostegu traffig, cynnal a chadw priffyrdd, gwaith mewn mynwentydd, adeiladu ffyrdd a swyddogaethau cynnal a chadw yn y ystod y gaeaf.

Gall gyrfa yn y diwydiant adeiladu roi llawer o foddhad, yn bersonol ac yn ariannol. Mae digon o amrywiaeth yn y diwydiant i olygu bod rôl sy'n addas ar gyfer anghenion pawb, bron.

Case study
Category Information
Lleoliad Caerffili
Cyflogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sut y gwnaethoch ymuno â'r diwydiant adeiladu?

Ar ôl gorffen fy nghyrsiau Safon Uwch, penderfynais ddilyn cwrs gradd yn rhan amser wrth weithio ar yr un pryd a chefais radd BEng (Anrhydedd) dosbarth cyntaf. Ar hyn o bryd, rwy'n astudio'n rhan amser ar gyfer gradd Meistr mewn Peirianneg Sifil a Rheoli Amgylcheddol.

Rwy'n cael cyfle i weld cynlluniau'n datblygu'n ddyddiol lle mae'r canlyniad terfynol wir yn gwella'r briffordd, ac felly o fudd i'r defnyddiwr.

Craig Miles Fletcher

Peiriannydd Priffyrdd

Dywedwch ragor wrthym am eich rôl.

Mae fy rôl yn cynnwys sawl elfen. Rwy'n gweithredu contractau gwaith, sy'n cynnwys goruchwylio adnoddau, rwy'n rheoli cyllidebau blynyddol a ddyrennir ac rwyf hefyd yn gweithredu fel peiriannydd safle/rheolwr safle wrth weithredu gwaith ar brosiect. Rwy'n delio ag ochr cynllunio economaidd prosiectau ac yn rheoli'r gwaith o ddyrannu peiriannau, llafur a deunyddiau, gan gynnwys goruchwylio a rheoli is-gontractwyr. Ar y safle, rhaid i mi gymryd mesuriadau manwl o'r safle, llunio cofnodion safle, monitro tasgau sy'n digwydd ar y safle, bwrw golwg dros gostau prosiectau, cadw cofnodion ariannol a hefyd ardystio anfonebau a chostau ychwanegol a all godi ar y safle,

Ymhlith yr agweddau eraill ar fy rôl mae cwblhau ceisiadau peirianneg arolygu, sy'n golygu gosod neu farcio allan y gwaith sydd i'w wneud, sicrhau bod gwaith yn cydymffurfio o ran ansawdd a llunio rhestrau mân broblemau. Mae hefyd angen cyflawni amcangyfrifiadau ar gyfer cynlluniau a chontractau, sy'n cynnwys dadansoddiadau o gyfraddau a biliau priodweddau. Fel rhan o'm swydd, rhaid i mi ymgymryd â dyletswyddau gofal cwsmeriaid, sy'n cynnwys bod yn rhan o'r rota argyfwng 24 awr rhag ofn i rywbeth fynd o'i le a bod angen peiriannydd, a threfnu gweithrediad y gwasanaeth cynnal a chadw yn ystod y gaeaf er mwyn sicrhau bod popeth yn dal i weithio yn ystod misoedd oeraf y flwyddyn. Rwy'n dirprwyo dros y goruchwyliwr contractau pan fo angen, ac rwy'n helpu i reoli a monitro iechyd a diogelwch ar brosiectau. Mae fy rôl yn cynnwys llawer o gydweithio ag eraill, gan gynnwys cleientiaid, contractwyr, is-gontactwyr a goruchwylwyr, yn ogystal â hyfforddi aelodau iau o'r tîm, gan gynnwys peirianwyr israddedig a graddedig. Mae hefyd angen i mi baratoi dogfennau tendro a chyflwyno gorchmynion amrywio a thocynnau swydd - felly mae fy rôl yn cynnwys llawer o wahanol agweddau.


Beth rydych yn ei fwynhau am eich rôl?

Mae'n wych goresgyn sefyllfaoedd heriol a dod o hyd i ffyrdd o ddatrys problemau a all godi mewn prosiect. Agwedd arall dda ar fy swydd yw fy mod yn cael cyfle i weld cynlluniau'n datblygu'n ddyddiol lle mae'r canlyniad terfynol wir yn gwella'r briffordd, ac felly o fudd i'r defnyddiwr.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Fy nod yw bod yn Beiriannydd Siartredig dibynadwy, profiadol ac uchel ei barch sy'n gweithio ar brosiectau mawr sy'n werth miliynau o bunnoedd.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Gall gyrfa yn y diwydiant adeiladu roi llawer o foddhad, yn bersonol ac yn ariannol. Mae digon o amrywiaeth yn y diwydiant i olygu bod rôl sy'n addas i anghenion pawb, bron.