Rwy'n cynllunio'r broses BIM, ei rheoli a'i rhoi ar waith er mwyn cyflawni'r hyn a nodir gan y cleientiaid.

Mae cynifer o gyfleoedd yn y diwydiant adeiladu a byddwch bob amser yn cael eich gwobrwyo am waith caled, ni waeth eich oedran.

Lleoliad Essex
Cyflogwr BAM Construction

I ba gwmni rydych yn gweithio a beth mae'n ei wneud?

Rwy'n gweithio i BAM Construction, sef contractwr sy'n arbenigo mewn gwaith dylunio ac adeiladu, adnewyddu a rheoli cyfleusterau. Ni yw cangen y DU o Grŵp Brenhinol BAM.

Rwyf wir yn mwynhau pa mor amrywiol yw'r swydd. Bydd y broses BIM yn debyg ar bob prosiect yn y pen draw, ond, ar hyn o bryd, mae pob un yn cynnwys ei heriau ei hun sydd â phroblemau rwy'n cael cyfle i'w datrys yn ddyddiol.

Ryan Donoghue

Cydgysylltydd BIM

Sut y gwnaethoch ymuno â’r diwydiant adeiladu?

Cymerais ran mewn rhaglen ddatblygu i bobl ifanc sy'n gadael yr ysgol a oedd yn cynnwys diwrnodau astudio yn y brifysgol er mwyn i mi allu cwblhau fy HNC mewn Peirianneg Sifil. Ar ôl i mi gwblhau fy HNC, penderfynais beidio â pharhau a'm haddysg, ond oherwydd y profiad ymarferol roeddwn wedi'i gael, llwyddais i gael swydd.


Dywedwch ragor wrthym am yr hyn rydych yn ei wneud.

Proses ar gyfer rheoli gwybodaeth drwy gydol cylch oes ased adeiledig yw BIM, a gyflwynwyd gan y llywodraeth er mwyn gwneud y diwydiant yn fwy effeithlon. Rwy'n cynllunio'r broses hon, ei rheoli a'i rhoi ar waith er mwyn cyflawni'r hyn a nodir gan ein cleientiaid.

Mae fy rôl yn amrywio o waith papur i rithrealiti, ac rwy'n rhoi cyflwyniadau a hyfforddiant yn ogystal â chwrdd ag ystod o bobl o wahanol ddisgyblaethau a sectorau.


Beth rydych yn ei fwynhau am eich swydd?

Rwyf wir yn mwynhau pa mor amrywiol yw'r swydd. Bydd y broses BIM yn debyg ar bob prosiect yn y pen draw, ond, ar hyn o bryd, mae pob un yn cynnwys ei heriau ei hun sydd â phroblemau rwy'n cael cyfle i'w datrys yn ddyddiol.

Mae pob diwrnod yn wahanol, ond mae datrys problem sydd wedi bod yn fy mhoeni ers hydoedd bob amser yn deimlad gwych. Rwyf hefyd yn mwynhau'r teimlad a gaf ar ôl rhoi cyflwyniad da, ac mae gweithio yn Llundain yn golygu y gallaf fod yn dwrist bob dydd. 


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Wrth i BIM ddod yn rhan fwy annatod o'r broses adeiladu, gallaf weld y bydd fy rôl yn mynd yn llai technegol ac yn fwy o rôl rheoli. Yn y byrdymor, hoffwn fod yn rheolwr llinell ac yna yn y tymor hwy hoffwn fod yn uwch reolwr.


Pa gyngor y byddech yn ei roi i rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Mae'r diwydiant adeiladu yn ddiwydiant sy'n rhoi llawer o foddhad, gyda chyfleoedd gwych, potensial gwych o ran cyflogau a llawer o alw ledled y byd. Mae ystod anferth o rolau ar gael, felly meddyliwch yn ofalus am yr hyn yr hoffech ei wneud. Mae'r ystod o gyfleoedd ar lefel mynediad wedi tyfu ers i mi adael yr ysgol yn 2012.

Pan oeddwn yn yr ysgol, nid oedd gennyf syniad beth roeddwn am ei wneud, ond roedd y pynciau roeddwn yn eu mwynhau yn fwy cysylltiedig â pheirianneg, felly dyna'r maes y dewisais ymuno ag ef. Treuliais 18 mis yn gweithio fel peiriannydd safle cyn cael cynnig cyfle ym maes BIM. Erbyn hyn, rwyf mewn swydd nad oeddwn hyd yn oed yn ymwybodol ohoni o'r blaen, gyda mwy o gyfrifoldebau a chyfleoedd nag yr oeddwn wedi'i ddychmygu. Mae cynifer o gyfleoedd yn y diwydiant adeiladu a byddwch bob amser yn cael eich gwobrwyo am waith caled, ni waeth eich oedran.