Ar ôl cwblhau cynllun i raddedigion Redrow Homes, dechreuais weithio yn adran tir a chynllunio'r cwmni o fewn is-adran De Cymru.

Bellach, mae fy rôl yn canolbwyntio ar nodi a phrynu tir sy'n addas ar gyfer datblygiadau preswyl yn Ne Cymru. Rwy'n gweithio'n agos gyda phenseiri, peirianwyr a chynghorau lleol er mwyn hyrwyddo a phrosesu safleoedd yn llwyddiannus drwy'r system gynllunio. Mae'r broses hon yn cynnwys cyflwyno ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau o hyd at filoedd o anheddau. 

 

Gall gyrfa yn y diwydiant adeiladu roi llawer o foddhad, yn ariannol ac yn gymdeithasol

Case study
Category Information
Lleoliad Abertawe
Cyflogwr Redrow Homes

Pa lwybr addysgol y gwnaethoch ei ddilyn o'r ysgol uwchradd i ble rydych heddiw?

Cefais bedair gradd Safon Uwch mewn coleg chweched dosbarth lleol cyn mynd ymlaen i astudio BSc mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Ar ôl graddio, dechreuais ar gynllun 15 mis Redrow Homes i raddedigion.

"Yn fy marn i, y diwydiant adeiladu yw prif ddiwydiant economi'r DU a dim ond cynyddu y bydd y cyfleoedd gwaith wrth i'r sector dyfu yn y dyfodol"

Dafydd Andrews

Rheolwr tir dan hyfforddiant

Beth yw eich hoff beth am eich swydd? 

Natur amrywiol fy ngwaith sy'n golygu nad oes dau ddiwrnod fel ei gilydd. Mewn unrhyw wythnos benodol gallem fod yn cwrdd â thirfeddianwyr, asiantiaid, cynghorau lleol ac ymgynghorwyr a bydd angen addasu fy ffordd o weithio yn unol â hynny.


Beth yw uchafbwynt eich diwrnod?

Mae'n hyfryd gweld pobl yn symud i mewn i gartref newydd sydd wedi'i adeiladu ar ddatblygiad rydych wedi helpu i gael caniatâd cynllunio ar ei gyfer.


I ba gyfeiriad yr hoffech i'ch gyrfa fynd â chi?

Yn y pen draw, hoffwn weithio fel cyfarwyddwr, naill ai ar adran neu ar ranbarth.


Beth fyddech yn ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu?

Gall gyrfa yn y diwydiant adeiladu roi llawer o foddhad, yn ariannol ac yn gymdeithasol. Fodd bynnag, er mwyn llwyddo yn y sector hwn, mae angen bod yn barod i weithio'n galed ac asesu a gwerthuso eich llwyth gwaith yn gyson (yn enwedig yn fy rôl i). Yn fy marn i, y diwydiant adeiladu yw prif ddiwydiant economi'r DU a dim ond cynyddu y bydd y cyfleoedd gwaith wrth i'r sector dyfu yn y dyfodol, yn enwedig o ystyried y prinder tai a geir ledled y DU ar hyn o bryd.


A hoffech rannu unrhyw beth arall a fyddai'n ysbrydoli pobl eraill i ddilyn eu dewis lwybr gyrfa?

Os ydych yn frwdfrydig dros adeiladu ac yn gallu dangos hyn yn eich cyfweliadau ac wrth weithio, gall y posibiliadau yn y diwydiant fod yn ddiddiwedd.